Code du cours Peda4037

Crédits 8

La quantité totale d'heures en classe320

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant320

Date de l'approbation du cours20.04.2011

Auteur du cours

author

Inga Andersone-Penčuka

Manuels

1. Dukulis, I. Apgūsim jauno Powerpoint!: Microsoft Office PowerPoint. 2003, Rīga: Turība, biznesa augstskola, 2006. 141 lpp. 2. Geske I., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R. Latvijas Universitāte. Ko skolēni zina un prot - kompetence lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs : Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2009. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Izglītības pētniecības institūts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010. 163 lpp. 3. Lasmanis A. Faktoru analīze. Rīga: Izglītības soļi, 2004. 53 lpp. 4. Uzulāns J. Skolotājs mūsdienu informatīvajā telpā. IV. Rīga: RaKa, 2005.

Ouvrages supplémentaires

1. A Good Adult Educator in Europe. Recourse book. 2006. 2. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 2. grāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2002. 3. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens mūsdienu izglītības pētniecībā. Jelgava: LLU,2006. 55 lpp. Skills supply and demand in Europe: Medium-term forecast up to 2020 CEDEFOP. Luxembourg: Publications office of the European Union 2010. [tiešsaiste] [skatīts 09.04.2011.]. Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Mācību stundas prezentācija[tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018.]. Pieejams: http://skolai.daba.lv/proj_materiali/macibu_materiali/d/PPprezentacija_prezent_rb_d.pdf 2. Profesionālā izglītība Latvijā [tiešsaiste] [skatīts 01.12.2018.]. Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/files/4134_lv.pdf 3. Profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml 4. Tuvinās izglītības un darba vidi [tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018.]. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1867-tuvinas-izglitibas-un-darba-