Kursa kods Peda4037

Kredītpunkti 8

Kvalifikācijas darbs

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inga Andersone-Penčuka

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kvalifikācijas darbs ir valsts pārbaudījums studiju noslēgumā. Kvalifikācijas darbā students apliecina savu prasmi veikt teorētiskos un empīriskos pētījumus un savu profesionālo sagatavotību skolotāja (profesionālās izglītības skolotāja) kvalifikācijas iegūšanai. Tas ir pedagoģijas, psiholoģijas atziņās balstīts pētījums saistībā ar profesionālās izglītības mācībās aktuālo problemātiku. Darbs ietver pedagoģiska rakstura problēmas un iespējamā risinājuma teorētisko pamatojumu, metodiskā risinājuma aprakstu un pedagoģisko empīrisko pētījumu, kurā konstatēta un izvērtēta situācija pētāmās problēma.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - un izpratne par profesionālās izglītības problēmām, attīstības tendencēm, teorētiskās zināšanas prot sasaistīt ar empīrisko pētījumu un praktisku problēmu risināšanu darba metodiskajā daļā.
• prasmes – protizvēlētiestematiku, profesionālās izglītības aspektā, izvirzīt mērķus un uzdevumus, veikt teorētisko un empīrisko pētījumu un aprakstīt to, prot risināt metodiskajā daļā ietverto problēmu, formulēt secinājumus, prot demonstrēt savu pedagoģisko meistarību un prezentēt to aizstāvot komisijas klātbūtnē.
• kompetence – spēj lietot apgūtās zināšanas praktiskā darbībā, parādot prasmi veikt teorētisko un empīrisko pētījumu pedagoģijā, spēj prezentēt iegūtos rezultātus komisijas klātbūtnē.

Kursa saturs(kalendārs)

.Aktuālās tematikas apzināšana profesionālās izglītības aspektā, pētījuma temata izvēle, konsultācijas ar darba vadītāju.
2.Virsraksta, mērķa, pētījuma jautājumu, darba uzdevumu formulēšana, saskaņošana.
3.Pētījuma plāna izveide, teorētisko un empīrisko pētniecības metožu izvēle.
4.Literatūras avotu apzināšana un izvērtēšana saistībā ar izvēlēto kvalifikācijas darba tematu.
5.Literatūras avotu studijas atbilstoši darba tematikai.
6.Teorētisko atziņu analīze, sintēze, vērtēšana.
7.Galveno teorētisko atziņu formulēšana, sintēze ar kvalifikācijas darba metodiskās daļas izstrādāšanu.
8.Metodikas jautājumu studijas pētāmās problēmas kontekstā.
9.Pedagoģiskās pieredzes refleksija darba metodiskās daļas jautājumu risināšanā.
10.Pētījuma metožu precizēšana.
11.Konstatējošais pētījums ar mērījumiem, datu apkopojumu un matemātisko apstrādi.
12.Empīriskā pētījuma gaitas un rezultātu analītisks apraksts.
13.Empīrisko atziņu analīze, sintēze, vērtēšana. Secinājumu formulēšana atbilstoši pētījuma jautājumam un darba uzdevumiem.
14.Darba priekšaizstāvēšana. Darba noformēšanas pabeigšana.
15.Aizstāvēšanas runas un vizuālā materiāla gatavošana.
16.Kvalifikācijas darba aizstāvēšana un prezentēšana Valsts noslēguma pārbaudījuma komisijai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studenta patstāvīgs pētījums par aktuālu pedagoģiska vai psiholoģiska rakstura problēmu saistībā ar profesionālo izglītību. Apjoms datorrakstā orientējoši 40-50 lpp. bez pielikumiem. Darbs ietver teorētisko, metodisko un empīrisko daļu, kuras ir savstarpēji saistītas. Vairāki desmiti literatūras avotu latviski, vismaz 10 avoti divās svešvalodās, WWW avoti. Sekmīga kvalifikācijas darba prezentēšana un aizstāvēšana Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijai. Valsts noslēguma pārbaudījums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Augšuplādēts LLUIS un divos eksemplāros iesniegts izprintēts, kvalifikācijas darbs (kuram iepriekš notikusi priekšaizstāvēšana), sagatavota prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Visu darba izstrādes noteikumu un prasību ievērošana, t.sk. darba noformēšana.
Savlaicīgi izstrādāts un priekšaizstāvēts, augšuplādēts LLUIS un divos eksemplāros iesniegts izprintēts, kvalifikācijas darbs.
Sagatavota kvalifikācijas darba prezentācija.
Komisijas klātbūtnē aizstāvēts kvalifikācijas darbs.

Pamatliteratūra

1. Dukulis, I. Apgūsim jauno Powerpoint!: Microsoft Office PowerPoint. 2003, Rīga: Turība, biznesa augstskola, 2006. 141 lpp. 2. Geske I., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R. Latvijas Universitāte. Ko skolēni zina un prot - kompetence lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs : Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2009. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Izglītības pētniecības institūts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010. 163 lpp. 3. Lasmanis A. Faktoru analīze. Rīga: Izglītības soļi, 2004. 53 lpp. 4. Uzulāns J. Skolotājs mūsdienu informatīvajā telpā. IV. Rīga: RaKa, 2005.

Papildliteratūra

1. A Good Adult Educator in Europe. Recourse book. 2006. 2. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 2. grāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2002. 3. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens mūsdienu izglītības pētniecībā. Jelgava: LLU,2006. 55 lpp. Skills supply and demand in Europe: Medium-term forecast up to 2020 CEDEFOP. Luxembourg: Publications office of the European Union 2010. [tiešsaiste] [skatīts 09.04.2011.]. Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mācību stundas prezentācija[tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018.]. Pieejams: http://skolai.daba.lv/proj_materiali/macibu_materiali/d/PPprezentacija_prezent_rb_d.pdf 2. Profesionālā izglītība Latvijā [tiešsaiste] [skatīts 01.12.2018.]. Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/files/4134_lv.pdf 3. Profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml 4. Tuvinās izglītības un darba vidi [tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018.]. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1867-tuvinas-izglitibas-un-darba-

Piezīmes

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Profesionālās izglītības skolotājs." Obligāts 5. semestrī. Eksāmens (Valsts noslēguma pārbaudījums).