Kursa kods Peda4035

Kredītpunkti 1

Praktiskā arodpedagoģija

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inga Andersone-Penčuka

Mg. paed.

Kursa anotācija

Teorētisko un praktisko pētījumu rezultātā ir iespējas apgūtās zināšanas pielietot jaunās situācijās, salīdzināt datus, meklēt sakarības, analizēt un sintezēt informāciju, izvērtēt savu un citu ieguldījumu pedagoģisko problēmu risinājumā.
Studenti gūst zināšanas, prasmes un refleksijas par pētniecisko darbu, pedagoģiskiem mērījumiem, teorētisko un empīrisko pētījumu metodēm, to izmantošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas un izpratne par profesionālāsizglītībasproblēmām, attīstības tendencēm. Teorētiskās zināšanas prot sasaistīt ar praktisku problēmu risināšanu – patstāvīgais darbs;
• prasmes izvirzīt mērķus un tos īstenot. Kursa darbā studenti spēj demonstrēt savu pedagoģisko meistarību– patstāvīgais darbs;
• kompetence – spēj lietot apgūtās zināšanas praktiskā darbībā un tās pilnveidot– patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Temata un darba nosaukuma izvēle.
2 Mērķa formulēšana, darba uzdevumu precizēšana.
3 Darbs pie literatūras apzināšanas un atlases.
4 Literatūras studijas, analīze, izvērtēšana.
5Kursa projekta noformēšana un iesniegšana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atbilstoši prasībām laikā iesūtīts un prezentēts kursa darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti atbilstoši prasībām, par paša izvēlētu tematu patstāvīgi izstrādā kursa darbu.
Studentiem ir pieejamas individuālās konsultācijas, t.sk. tiešsaistes konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgo studiju un kursa darba prasību ievērošana, (arī kursa darba noformēšanā).
Laicīgi izstrādāts un nedēļu pirms darba aizstāvēšanas elektroniski iesūtīts kursa darbs.
Sagatavota kursa darba prezentācija, aizstāvēts kursa darbs.

Pamatliteratūra

1. Dukulis, I. Apgūsim jauno Powerpoint!: Microsoft Office PowerPoint. Rīga: Turība, biznesa augstskola, 2006. 141 lpp. 2. Geske I., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R. Ko skolēni zina un prot - kompetence lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs: Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2009. Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Izglītības pētniecības institūts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010. 163 lpp. 3. Lasmanis A. Faktoru analīze. Rīga: Izglītības soļi, 2004. 53 lpp. 4. Uzulāns J. Skolotājs mūsdienu informatīvajā telpā. IV. Rīga: RaKa, 2005.

Papildliteratūra

1. A Good Adult Educator in Europe. Recourse book. 2006. 2. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 2. grāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2002. 3. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens mūsdienu izglītības pētniecībā. Jelgava: LLU,2006. 55 lpp. Skills supply and demand in Europe: Medium-term forecast up to 2020 CEDEFOP. Luxembourg: Publications office of the European Union 2010[tiešsaiste] [skatīts 09.04.2011.]. Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mācību stundas prezentācija [tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018.]. Pieejams: http://skolai.daba.lv/proj_materiali/macibu_materiali/d/PPprezentacija_prezent_rb_d.pdf 2. Profesionālā izglītība Latvijā [tiešsaiste] [skatīts 01.12.2018.]. Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/files/4134_lv.pdf 3. Profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml 4. Tuvinās izglītības un darba vidi [tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018.]. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1867-tuvinas-izglitibas-un-darba-

Piezīmes

Obligātais kurss TF 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” studentiem.