Kursa kods Peda4034

Kredītpunkti 2

Praktiskā arodpedagoģija II

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inga Andersone-Penčuka

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti pilnveido zināšanas un prasmes par profesionālās izglītības iestāžu organizatorisko attīstību, sadarbības nozīmi dažādos aspektos, mūsdienīga arodskolotāja personīgās, profesionālās un sociālās kompetences lomu profesionālajā izglītībā, portfolio veidošanu, audzēkņu sasniegumu un izaugsmes veicināšanu, vērtēšanu, apgūst zināšanas par darba vidē balstītu mācību priekšnosacījumiem. Balstoties uz analītisku pieeju, formulē, apraksta, analizē un atlasa informāciju, kura raksturo teorētisko un praktisko problēmu risināšanas iespējas profesijā, mūžizglītības kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•zināšanas - izpratne par profesionālās izglītības iestāžu organizatorisko attīstību, sadarbības nozīmi profesionālajā izglītībā, izpratne par kompetences nozīmi, personīgo un audzēkņu profesionālo izaugsmi, darba vidē balstītu mācību priekšnoteikumiem, audzēkņu sasniegumu vērtēšanu – praktiskais darbs;
• prasmes – prot analizēt, salīdzināt un izvērtēt profesionālās izglītības iestāžu sadarbības tīkla veidošanas iespējas, prot izvērtēt portfolio nozīmi personīgās attīstības dinamikā, prot iesaistīties tālākizglītībā un ilgstspējīgas attīstības problēmas risinājumos, prot izmantot informācijas tehnoloģiju līdzekļus sagatavojot prezentāciju – patstāvīgais darbs;
• kompetences – spēj pielietot apgūtās zināšanas un prasmes darba vidē balstītu mācību īstenošanā, spēj studiju kursā gūtās zināšanas integrēt pedagoģiskajā darbā, spēj padziļināti studēt izvēlēto tematu, uzstāties auditorijas priekšā un demonstrēt prezentāciju – patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mūsdienīga arodskolotāja kompetences, to profesionālais un personiskais aspekts.
2 Profesionālās izglītības skolotāja meistarības funkcijas.
3 Skolotājs- konsultants un padomdevējs audzēkņu karjeras attīstībai.
4 Koleģiālā supervīzija kā veids skolotāja kompetenču izkopšanai.
5 Koleģiālās supervīzijas elementu apguve.
6 Audzēkņa profesionālās veidošanās saturiskais aspekts un personiskā brieduma stadijas.
7 Audzēkņu personīgie mācīšanās plāni.
8 Audzēkņu izaugsmes un sasniegumu vērtēšana kā konkurētspējas veicinātāja.
9 Sabiedrības attīstības tendenču ietekme uz skolotāja darbību, izglītības saturu un audzēkņiem.
10 Savas pedagoģiskās kompetences analīze ES prasību un mūžizglītības kontekstā. Arodskolotāja portfolio.
11 llgstspējīgas attīstības problēmas risinājumu izvēles kritēriji.
12. Problēmu identificēšana arodizglītībā.
13 Izglītības kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipi. EFQM sistēma.
14 Darba vidē balstītu mācību raksturojums.
15 Darba vidē balstīta mācību procesa organizācija
16 Profesionālās izglītības iestāžu un darba devēju sadarbība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% lekciju un semināru apmeklējums, sekmīgi nokārtots praktiskais darbs par darba vidē balstītu mācību priekšnoteikumiem, sagatavots un prezentēts patstāvīgais darbs koleģiālās supervīzijas ietvaros.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – izstrādāta darba vidē balstīta programma, metodiskais materiāls vai apkopotas audzēkņu sasniegumu vērtēšanas iespējas (apjoms vismaz 3 lpp., iesniedz elektroniskā veidā).
Patstāvīgais darbs – sagatavota un atbilstoši prasībām novadīta koleģiālā supervīzija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi izpildīti un noteiktajā laikā iesūtīti patstāvīgie darbi. Sekmīgi nokārtots darbs par darba vidē balstītām mācībām, prezentēta un kursabiedriem novadīta koleģiālā supervīzija, aktīva iesaistīšanās koleģiālajā supervīzijā – vērtējot kursabiedru uzstāšanos.
Eksāmena atzīme ir vidējais aritmētiskais starp abiem patstāvīgajiem darbiem.

Pamatliteratūra

1. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga: RaKa, 2000. 280 lpp. 2. Duvekot R., Pukelis K. red. Iepriekšējā pieredzē gūto zināšanu un prasmju novērtēšana profesionālās izglītības skolotāju izglītībā.(TIMA-Balt). Nr.LLP-LDV-TOI-LT-0004, 2010. 47 lpp. 3. Ķirse A., Soika I. Audzēkņu motivēšana karjeras attīstībai lauku profesionālās izglītības iestādēs. The Journal of Science Education, Vol.7, Special Issue Proceedings of the International Conference „Rural Enviroment. Education. Personality. ”REEP 2006, Jelgava 4. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās iezīmes. Rīga: Raka, 1999. 107 lpp. 5. Metodiskie ieteikumi modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei. Rīga: VIAA, 2015. 44 lpp.

Papildliteratūra

1. Mehānisms sociālo partneru iesaistei profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai [tiešsaiste] [skatīts 12.11.2018.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/metmat/08_mehanisms.pdf 2. Sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un paaugstināšanā [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018.]. Pieejams: http://viaa.gov.lv/library/files/original/01_SOC_partneru_lidzdaliba.pdf 3. Profesijas standarts [tiešsaiste] [skatīts 12.11.2018.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-048.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Profesionālā izglītība Latvijā [tiešsaiste] [skatīts 20.12.2018. Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/files/4134_lv.pdf 2. Profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml 3. Tuvinās izglītības un darba vidi [tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1867-tuvinas-izglitibas-un-darba-

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Tehniskās fakultātes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Profesionālās izglītības skolotājs." Obligāts.