Kursa kods Peda4030

Kredītpunkti 2

IT izglītībā II

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studenti apgūst informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un tehnikas lomu mācību procesā. Studenti iegūst zināšanas par skolvadības programmatūru. Iepazīstas ar skolās izmantojamajām datubāzēm un elektronisko žurnālu veidiem un iespējām. Gūst ieskatu par elektronisko un interaktīvo mācību līdzekļu veidošanas iespējām. Gūst iemaņas darbā ar Interaktīvo tāfeli un tās atbalsta programmām. Apgūst stundu saraksta veidošanas programmatūru un citu izglītības iestādē izmantojamās informācijas tehnoloģijas, kas palīdz vai atvieglo darbu mācību procesā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izpratne par pamatjēdzieniem un mūsdienu tehnoloģijām izglītībā, to lomu pedagoģijas sistēmā, izpratne par informācijas un komunikācijas tehnikas nozīmi mācību procesa organizācijā un jaunākajām tendencēm;
• prasmes - strādāt ar skolvadība programmatūru un izmantot elektroniskos žurnālus, darboties ar dažāda veida interaktīvajām tāfelēm un to programmatūru, prezentācijas prasmes, prasmes veidot un pārvaldīt vienkāršus elektroniskos mācību līdzekļus;
• kompetence – spēja izvērtēt mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnikas ietekmi uz mācību procesu, spēja studiju kursā gūtās zināšanas integrēt Mājturības un tehnoloģiju, Informātikas vai citu mācību priekšmetu stundās. Spēja radoši vadīt mācību darbu, vadīt stundu izmantojot IKT un uzstāties auditorijā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Skolvadības programmatūra un tās attīstības vēsture;
2 Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) piedāvātas iespējas un to izmantošana izglītības iestādēs;
3 Darbs ar skolēnu un skolotāju datubāzi;
4 Darbs ar elektronisko žurnālu sistēmu e-klase (DAEC)
5 Mācību sociālais tīkls un elektronisko žurnālu sistēma "Mykoob"
6 Elektronisko mācību līdzekļu veidošanas iespējas
7 Elektronisko mācību līdzekļu veidošana ar programmu "Turbo demo"
8 Elektronisko mācību līdzekļu veidošana ar programmu "Turbo demo"
9 Elektronisko mācību līdzekļu veidošana ar programmu "Camtasia Studio 7"
10 Tiešsaistes programmas un rīki dažādu mācību līdzekļu veidošanai.
11 Interaktīvo tāfeļu darbības principi un to veidi.
12 Darbs ar interaktīvajām tāfelēm, to iebūvētas funkcijas un pamat programmatūra;
13 Darbs ar specializēto programmatūru interaktīvajām tāfelēm un mācību materiālu sagatavošana uz tām;
14 Elektroniskā stundu saraksta veidošanas programma un darbs ar to.
15 Datoru klases pārraudzības programma "Netop School";
16 Darbs ar programmu "Netop School"

Prasības kredītpunktu iegūšanai

2KP var iegūt apmeklējot 80% lekciju, izstrādājot un iesniedzot patstāvīgos darbus. Zināšanas tiks vērtētas šādi: teorētiskais tests - 35%, praktisko darbu izstrāde un aizstāvēšana 45% un patstāvīgais darbs 20%. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Mācību priekšmetu programmu paraugi [tiešsaiste] [skatīts 16.03.2011.]. Pieejams: http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml
2. 144 Tips on Synchronous e-Learning Strategy + Research [tiešsaiste]. May 29, 2008. [Skatīts 16.03.2011.]. Pieejams: http://www.elearningguild.com/content.cfm?selection=doc.1025

Papildliteratūra

1. Eiropas datu centru operators DEAC. [Skolvadības sistēma "e-klase"Informācija skolas vadībai un skolotājiem] [tiešsaiste] [skatīts 16.02.2011.]. Pieejams: http://www.deac.lv/?object_id=1223
2. Mācību sociālais tīkls mykoob [tiešsaiste] [skatīts 27.03.2011.]. Pieejams: http://www.mykoob.lv/?index/parmykoob

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" apakšprogrammā "Mājas vide un informātika izglītībā" pilna un nepilna laika studentiem.