Kursa kods Peda4028

Kredītpunkti 2

Informātikas metodika

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kārlis Veiss

Mg. paed.

Priekšzināšanas

InfT2038, Lietojumprogrammu paketes I

InfT2039, Lietojumprogrammu paketes II

Peda2023, Didaktika

Kursa anotācija

Studiju kurss veicina zināšanu ieguvi un to praktisku pielietošanu konkrētu tematu metodikas izstrādāšanai. Kursā padziļināti pēta valsts izglītības standartus informātikā, to realizācijai nepieciešamo metodisko un tehnisko nodrošinājumu, ieteicamos metodiskos materiālus un mācību līdzekļus. Kursā apgūst praktiskas iemaņas vingrinājumu, pārbaudes darbu, izdales materiālu un metodikas mācību stundām izstrādāšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izpratne par informātikas metodikas teorijām un to izmantošanu praksē, par mācību stundu gatavošanu, mācību metodēm un skolēnu darbu vērtēšanu
• Prasmes - analizēt un izvērtēt metodikas teorijas un izvēlēties piemērotākās mācību procesam. Izvērtēt un izvēlēties piemērotākās mācību metodes un mācību grāmatas
• Kompetence - spēj orientēties informātikas programmas izstrādē un izvērtēšanā, izstrādāt tematisko un kalendāro plānu; spēj saplānot un sagatavot informātikas stundu un izstrādāt metodisko nodrošinājumu informātikas stundais

Kursa saturs(kalendārs)

1 Informātikas izglītības normatīvā bāze.
2 Valsts pamatizglītības obligātais saturs.
3 Informātikas standarts pamatizglītībā.
4 Informātikas programmu paraugi pamatizglītībā.
5 Mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļi.
6 Mācību satura apguvei izmantojamās mācību metodes.
7 Mācību principi Informātikas priekšmetā.
8 Skolotāja personība un profesionālisms.
9 Skolēna personības attīstība.
10 Informātikas stundu formas.
11 Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana.
12 Tematiskais un laika plānojums mācību gadam.
13 Informātikas mācību stundas plāns.
14 Informātikas stundas metodiskais nodrošinājums.
15 Mācību stundas analīze un novērtējums.
16 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Apmeklētas auditoriju nodarbības.
2. Izstrādāti praktiskie darbi nodarbību laikā, kas tiek vērtēti ar „iesk./neiesk.”.
3. Nokārtots rakstisks eksāmena darbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu skalā.

Pamatliteratūra

1. Informātikas mācību priekšmeta standarts [tiešsaiste] [skatīts 20.05.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=259125
2. Informātika: pamatizglītības mācību priekšmeta programmas paraugs [tiešsaiste] [skatīts 20.05.2014.]. Pieejams: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pamskolai/informatika.pdf
3. Veiss K. Informātika pamatskolā: 5.-7. klase: skolotāja grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 88 lpp.
4. Veiss K. Informātika vidusskolā: skolotāja grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 71 lpp.

Papildliteratūra

1. Veiss K. Informātika pamatskolai: 5. klase: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 160 lpp.
2. Veiss K. Informātika pamatskolai: 6. klase: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 126 lpp.
3. Veiss K. Informātika pamatskolai: 7. klase: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 120 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Portāls "skolotājs.lv" [tiešsaiste] [skatīts 20.05.2014.]. Pieejams: http://skolotajs.lv
2. Žurnāls "Skolas vārds" [tiešsaiste] [skatīts 20.05.2014.]. Pieejams: http://skolasvards.lv/

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” apakšprogrammā „Mājas vide un informātika izglītībā”.