Kursa kods Peda4026

Kredītpunkti 1

Vides pedagoģija

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareNozaru pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Irēna Katane

Dr. paed.

author vieslekt.

Vizma Slava

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros tiek studētas vides pedagoģijas un vides izglītības teorētiskās nostādnes, to vieta un iespējas pedagoģiskajā procesā, akcentējot vides audzinošo ietekmi uz cilvēka personības attīstību. Studenti apgūst daudzveidīgu mācību metožu un darba formu izmantošanu radošai vides izglītības tematu integrēšanai skolā. Iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences studenti izmanto vides problēmu risināšanā un sabiedrības iesaistīšanā videi draudzīgai rīcībai ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par vides pedagoģijas un vides izglītības saturu un teorētiskajām nostādnēm. Izpratne par vides apziņas un videi draudzīgas rīcības nepieciešamību sabiedrībā. Zināšanas par dažādu mācību metožu un darba formu, kā arī informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām vides pedagoģijā.
• Prasmes radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu sabiedriski aktīvas un videi draudzīgas attieksmes veidošanai; izmantot informāciju tehnoloģiju iespējas radoši veidot mācību metodiskos materiālus vides izglītības tematu integrēšanai mācību priekšmetos.
• Kompetence – spēt radoši integrēt vides izglītības tematus mācību stundās skolā, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un formas atbilstoši vides pedagoģijas principiem, veicinot skolēnos videi draudzīgu rīcību, īstenojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vides pedagoģijas saturs. Vides pedagoģijas attīstība pasaulē un Latvijā.
2 Vides izpratne. Vides komponenti. Globālā un lokālā vide.
3 Seminārs. Filozofiskie uzskati par vidi. Biocentrisks un antropocentrisks pasaules uzskats. Ekocentriskā ētika.
4 Vides apziņa un videi draudzīga rīcība. Filma par vides aizsardzību.
5 Vides pedagoģija un vides izglītība. Formālā, neformālā un informālā izglītība.
6 Vides pedagoģija skolā – ceļi, pamatprincipi. Integratīvā un disciplinārā pieeja.
7 Mācību metodes un mācību organizācijas formas vides pedagoģijā skolā.
8 Praktiskais darbs. Mācību metožu izmantošana 1.daļa.
9 Praktiskais darbs. Mācību metožu izmantošana 2.daļa.
10 Informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas vides pedagoģijā.
11 Praktiskais darbs. Informācijas tehnoloģijas vides pedagoģijā. Darbs ar interneta resursiem.
12 Sabiedrība un vides pedagoģija. Sabiedrības iesaistīšanās vides pārvaldē veicināšana.
13 Vides komunikācija. Vides reklāma. Vides akcijas.
14 Seminārs. Vides pedagoģijas aktivitātes Latvijā un pasaulē.
15 Izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Globālā izglītība.
16 Seminārs. Ilgtspējīga attīstība. lgtspējības trīsstūris, tā komponenti: ekonomiskā, vides un sociālā dimensija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

2/3 lekciju un praktisko darbu apmeklējums un izstrādāti visi patstāvīgie darbi (50%), sekmīgi uzrakstīts ieskaites darbs (50%). Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Vides izglītība augstskolā. Environmental Education at Universities. red. M. Kļaviņš, J. Zaļoksnis, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 208 lpp.
2. Stola I. Vides izglītība pamatskolā. Rīga: RaKa, 2001. 196 lpp. Nav LLU FB. Ir ALEPH Kopkatalogā.
3. Environmental Education in the 21st Century. Theory, Practice, Progress and Promise. Palmer J. ed. Routlege, London and New York, 1998. 284 p.
4. Johnson E.A., Mappin M.J. Environmental Education and Advocacy. Changing Perspectives of Ecology and Education. Cambridge UK: Cambridge University Press, 2005. 346 p.

Papildliteratūra

1. Grīnberga M., Ridūze L. Rokasgrāmata vides izglītībā. Rīga: SIA "Zaļā josta", 2006. 99 lpp.
2. Sandell K., Öhman J., Östman L. Education for sustainable development. Studentlitteratur, Lund, 2005. 250 p.
3. Ситаров В. А., Пустовойтов В. В. Социальная экология. Москва: Издательский центр «Академия», 2000. 280 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga : Vides aizsardzības klubs. 1997- ISSN 1407-2939
2. The Journal of Environmental Education. [tiešsaiste]. Routledge. Print ISSN 0095-8964. Online ISSN 1940-1892. Pieejams: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&jid=JEE&site=ehost-live
3. Environmental Education Research Routledge. Print ISSN 1350-4622. Online ISSN: 1469-5871.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Mājas vide izglītībā.