Kursa kods Peda4025

Kredītpunkti 2

Pieaugušo izglītība

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozarePieaugušo pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vija Dišlere

Dr. paed.

Kursa anotācija

Pieaugušo izglītības kursā tiek veidota izpratne par pieaugušo izglītības nozīmi mūžizglītības kontekstā, tās darbību un attīstības tendencēm Latvijā un ES. Tiek izvērtēti pieaugušo izglītības politiskie dokumenti, salīdzināta pieaugušo un skolas izglītība, kas sekmē prasmi analizēt, vērtēt un risināt problēmas. Kursa ietvaros studenti attīsta prasmes pieaugušo mācību programmu izveidē, saista teoriju ar reālo dzīvi, diskutē un pamato savu viedokli, izkopjot zinātnisko stilu. Praktiskajos darbos tiek sekmēts komandas darbs un radoši risinājumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - spēj: izprast un izskaidrot pieaugušo izglītības jēdzienus un likumsakarības, ilustrēt un apkopot pieaugušo izglītību Latvijā un Eiropā, apspriest un izskaidrot pieaugušo izglītības pamatdokumentus Latvijas, ES un mūžizglītības kontekstā – Semināri un Praktiskie darbi (refleksijas).
Prasmes - spēj: analizēt un izvērtēt pieaugušo izglītības teorijas saistībā ar praksi; diskutēt un pamatot savu viedokli, izkopjot zinātnisko stilu – Teorijas pārskats.
Kompetence - spēj: izstrādāt pieaugušo izglītības programmu; izvēlēties un izvērtēt mācību saturu, formas, metodes un līdzekļus darbā ar pieaugušiem; patstāvīgi spēj salīdzināt un analizēt mācību darbu skolā un pieaugušo izglītībā; spēj radoši darboties un risināt problēmas pieaugušo izglītībā; spēj īstenot pieaugušo izglītību atbilstoši Latvijas un ES mūžizglītības nostādnēm - Patstāvīgie mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pirmā tikšanās pieaugušo grupā. Grupas saliedēšana. Ledlauži. 2h
2 Pieaugušo izglītība, tās būtība, galvenie jēdzieni. 2h
3 Pieaugušo izglītība Latvijā: Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība (LPIA), reģionālie pieaugušo, mūžizglītības centri. 2h
4 Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA) mājas lapas lietošana http://www.eaea.org 2h
5 Pieaugušo izglītības aktualitātes, attīstības tendences, saistība ar darba tirgu. 2h
6 Mūžizglītības nozīme mūsdienās. 2h
7 Pamatprasmes pieaugušajiem. 2h
8 Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūra (EKI) mūžizglītībai: zināšanas, prasmes, kompetences. 2h
9 Karjeras veidošana, attīstība un plānošana mūžizglītības kontekstā. 2h
10 Pieaugušo pedagoga loma. Pedagoga kompetences. 2h
11 Pieaugušo mācīšanās īpatnības, mācīšanās stili. 2h
12 Ekskursija uz Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru. 2h
13 Programmas izveide pieaugušo izglītībā. 2h
14 Mācību metodes pieaugušo grupās. 2h
15 Pašvirzīta mācīšanās. Pašizglītošanās, pašaudzināšana. Mācīšanās mācīties. 2h
16 Pieaugušo izglītības kursu vērtēšana. Atgriezeniskā saite, refleksija. 2h
Teorijas pārskats

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mutisks eksāmens vai kumulatīvs vērtējums par semestra darbu.

Kumulatīvo vērtējumu par semestra darbu veido:
1. Apmeklētas kontaktnodarbības.
2. Dalība semināros un veikti praktiskie darbi (refleksijas) nodarbību laikā, kas tiek vērtēti ar „iesk./neiesk.”.
3. Iesniegti un aizstāvēti patstāvīgie mājas darbi, kas tiek vērtēti ar „iesk./neiesk.”.
4. Prezentēts un aizstāvēts teorijas pārskats, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

• Izstrādāta un prezentēta pieaugušo izglītības programma.
• Sagatavots pārskats par esošo tālākizglītības kursu piedāvājumu pieaugušajiem.
• Sagatavots un aizstāvēts teorijas pārskats - prezentācija par pieaugušo izglītības teorētiskām nostādnēm un mācību metodēm darbā ar pieaugušajiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Izpratne par teorētiskām nostādnēm pieaugušo izglītībā saskaņā ar kursa saturu.
2. Izstrādātās programmas atbilstība izvirzītajām prasībām.
3. Prezentācijas prasmes.
4. Darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Pamatliteratūra

1. Koķe T. Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes. Rīga: SIA "Mācību apgāds NT", 1999. 102 lpp.
2. Lieģeniece D. Ievads andragoģijā. Rīga: RaKa, 2002. 183 lpp.
3. Rogers A. Teaching Adults. 2nd ed. Buckingham: [England]; Philadelphia: Open University Press, 1996. 250 p.
4. Pieaugušo izglītība: rakstu krājums /sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2012. 216 lpp.

Papildliteratūra

1. Curzon L.B. Teaching in further Education. Continuum, 2004. 459 p.
2. Handbook of adult and continuing education /edited by Carol E. Kasworm, Amy D. Rose, Jovita M. Ross-Gordon. Los Angeles : SAGE, 2010. 493 p.
3. Непрерывное образование и потребность в нем. Москва: Наука, 2005. 173 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. EPALE Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma. Pieejams: https://ec.europa.eu/epale/lv

2. European Association for the Education of Adults (Eiropas Pieaugušo izglītības asociācija) (EAEA). Pieejams: http://www.eaea.org

Piezīmes

Mājas vide izglītībā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Profesionālās izglītības skolotājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības