Kursa kods Peda4022

Kredītpunkti 3

Pedagoģisko pētījumu metodoloģija

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits21

Semināru un praktisko darbu stundu skaits27

Kursa apstiprinājuma datums23.04.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Vilnis Tomsons

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti iegūst refleksijas spējas par pētījumu ētiku, plānošanu, pedagoģiskajiem mērījumiem, teorētisko un empīrisko pētījumu metodēm, un to izmantošanu, datu apstrādes pamatiem, zinātniski pētnieciskā darba noformēšanu. Tām jānodrošina studenta kompetence, sadarbībā ar darba vadītāju un izmantojot konsultācijas, veikt bakalaura līmeņa pētījumus. Priekšstats par pētījumu turpināšanas iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem pedagoģijā un to pamatjēdzieniem;
• prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot bakalaura darba pētījuma pamatjautājumus (pētījuma tematam, mērķim utt.); izvēlēties konkrētam pētījumam atbilstošas pētīšanas un datu apstrādes metodes, pamatojot to izvēli; interpretēt datu apstrādes rezultātus; formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus;
• kompetence sadarbībā ar darba vadītāju veikt pedagoģijas bakalaura darba pētījumu; praktiski lietot citu pētījumu rezultātus; vadīt skolēnu pētnieciskos darbus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kurss un tā studijas. 2 lekcijas un 1 praktiskā nodarbība
2 Paneļdiskusija ar potenciālajiem bakalaura darbu vadītājiem. Pētījuma pamatjautājumi un problēma. 1 lekc. 2 p.d.
3 Bakalaura darba izstrādāšanas prasības. Pētījuma pamatjautājumu formulēšana. 1 lekc. 2 p.d.
4 Iepriekšējo gadu bakalaura darbu kritiska analīze. Sava pētījuma pamatjautājumu saskaņošana. 3 p.d.
5 Pētījuma plānošana. Teorētiskie pētījumi. Pētījuma satura rādītāja uzmetums. 2 lekc. un 1 praktiskā nodarbība
6 Pētījumu ētika. Plaģiātisms. Mērīšanas pamati. Pētījuma mainīgie, pazīmes, variantes. 2 lekc. un 1 p.d.
7 1.kontroldarbs: Pētījuma pamatjautājumi. Mainīgie savā bakalaura darbā. Blakus faktori, to kontrole. 1 lekc. 2 p.d.
8 Empīrisko pētījumu plānošana un norise. Kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodes. 3 lekcijas
9 Komentāri par 1.k.d. Mērīšanas līmeņa noteikšana. Datu vākšana: anketas, to uzbūve, jautājumi. 1 p.d. 2 lekc.
10 Empīriskā pētījuma plāns un programma. Datu matemātiskās apstrādes pamati. 1 p.d. 2 lekc.
11 2.kontroldarbs: Mērīšanas pamati. Zinātniskā darba aizstāvēšana. Ekspertu metode, piemēri. 1 lekc. 2 p.d.
12 Studentu pētījumu savstarpēja komentēšana. Anketas savam Bc. darbam. Hī-kvadrāta kritērijs. 3 p.d.
13 Komentāri par 2.k.d. Datu attēlošanas veida izvēle. Mediānu tests. Interpretēšana. Secinājumi. 2 p.d. 1 lekc.
14 Uzstāšanās VEK. Secinājumi pēc VEK sēdes apmeklējuma. Radošums, problēmu risināšana. 1 p.d. 2 lekc.
15 3.kontroldarbs - Datu matemātiskās apstrādes pamati. Pārskats par p.d. Darbs pie Bc. darba pētījuma. 1 lekc. 2 p.d.
16 Komentāri par 3.k.d. Pārskats par lekcijām. Darbs pie Bc. darba pētījuma. Rezultātu apkopošana. 1 lekc. 2 p.d.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Gala novērtējums studiju kursā veidojas no kontroldarbos, patstāvīgajos darbos un par nodarbību apmeklējumu saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits - 48, t.sk. kontroldarbos - 30 p., patstāvīgajos darbos - 16 p un nodarbību apmeklējums - 2 p. Noslēdzot kursa studijas, punktus summē un visus studentus ranžē pēc katra iegūto punktu summas. Ranžētajai rindai piekārto 10 ballu skalas vērtējumus. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Tomsons V. Pedagoģisko pētījumu metodoloģija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2009. 35 lpp. 1.daļa Pētījuma pamatjautājumi.
2. Kroplijs A., Rasčevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004. 178 lpp.
3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība: mācību grāmata augstskolu izglītības un pedagoģijas profesionālo un akadēmisko studiju programmu studentiem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
4. Plonsky M. Nonparametric Statistics: Psychological Statistics [tiešsaiste] [skatīts 2010.gada 9.aprīlī]. Pieejams: http://www.uwsp.edu/psych/stat/14/nonparm.htm

Papildliteratūra

1. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes: SPSS datorprogramma: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.
2. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
3. Elementary Concepts in Statistics: StatSoft Electronic Statistics Textbook [tiešsaiste] [skatīts 2010.gada 9.aprīlī]. Pieejams: http://www.statsoft.com/textbook/esc.html

Periodika un citi informācijas avoti

1. Skolotājs: pieredze, teorija, prakse. Rīga: RaKa, 2000. ISSN 1407-1045.

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā" pilna un nepilna laika studijās.