Kursa kods Peda4021

Kredītpunkti 2

Skolvadība

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Aija Pridāne

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar skolvadību kā pedagoģijas nozari, skolas iekšējās pārvaldes pamatprincipiem, tās darbību reglamentējošajiem dokumentiem. Gūst priekšstatu par skolas darba organizāciju, vadības un skolotāja lomu, tās darbības plānošanā un izvērtēšanā, skolēnu drošības un veselības nodrošināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: pārzina LR izglītības un izglītības iestādes struktūru, skolas organizācijas pamatprincipus, tās darbību reglamentējošos dokumentus, administrācijas lomu izglītības iestādes vadīšanā un attīstībā.
• Prasmes: plānot, organizēt un vērtēt savu pedagoģisko darbību saskaņā ar izglītības iestādes mērķiem un uzdevumiem.
• Kompetence: spēj raksturot efektīvas, mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības iestādes darbības principus, saskatīt skolotāja lomu un atbildīgi iesaistīties tās kvalitatīvas darbības plānošanā, nodrošināšanā un izvērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Skolvadības pamatprincipi.
2 Latvijas Republikas izglītības struktūra.
3 Izglītības iestādes struktūra un tās sadarbības partneri.
4 Izglītības iestādes darbu reglamentējošie dokumenti.
5 Vadītāja loma izglītības iestādes vadības komandā.
6 Skolas attīstības koncepcija (misija, funkcijas, stratēģija).
7 Vadības lēmumu pieņemšanas process. Lēmumu izpildes organizēšana.
8 Skolas direktora funkcionālie pienākumi, iestādes vadība.
9 Pedagoģiskās un metodiskās padomes darbība.
10 Skolotāja līdzdalība un atbildība skolas darbības plānošanā.
11 Analītiskā darbība izglītības iestādē.
12 Skolas akreditācija.
13 Skolotāja pedagoģiskās darbības pašanalīze.
14 Izglītības iestādes budžets, pedagogu tarifikācija.
15 Skolotāja tiesības un pienākumi.
16 Skolēnu veselības, dzīvības un aizsardzības nodrošinājums izglītības iestādē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzstāšanās seminārā, veikti praktiskie un mājas darbi, nokārtots eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Kručinina M., Magdaļenoka I. Mūsdienu skolas vadība. Rīga: RAKA, 2001. 223 lpp. ISBN 9984-15-314-2
2. Šmite A. Izglītības iestādes vadība. I.,II., III., IV., V. Rīga: RAKA. 2004.-2006.
3. De Bono E. De Bono`s Thinking Course. London, BBC Books, 2002. 158 p.
4. Mоисеев Б. Kачество управления школой. Mосква. 2001.

Papildliteratūra

1. Izglītības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 29.10.1998.; stājas spēkā 01.06.1999. ar grozījumiem. [Skatīts 18.01.2013.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
2. Kukele D. Skolvadība. Pedagoģiskā procesa tiesiskie pamati. RAKA, 2003. 428 lpp. ISBN 9984-15--459-9
3. Bērziņa I. Skolas darbības izvērtēšana. Rīga: RAKA, 2002. 93 lpp. ISBN-9984-15-397-5

Periodika un citi informācijas avoti

1. Diena. Rīga: Diena. ISSN 1407-1290. Izglītība un Kultūra: Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.
2. Skolotājs. Rīga: RaKa, ISSN1407-1045.

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.