Kurs-Code Peda3037

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)23.01.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Baiba Briede

author

Jānis Pāvulēns

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Dubkēvičs L. Saskarsme: lietišķā etiķete. Rīga: Jumava, 2003. 306 lpp. 2. Līdera abc. Ceļvedis uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: LIAA, 2016. 60 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 30.01.2018.] Pieejams: http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/15_lidera_abc.pdf 3. Psiholoģija 2. daļa. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. K.Mārtinsone, K.Miltuze (red.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304. lpp. 4. Principles of communication in the business environment. New York : Pearson/Custom Publishing, 2009. 97 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Egidess A. Saskarsmes labirinti: kā iemācīties sadzīvot ar cilvēkiem. Rīga: Jumava, 2006.405 lpp. 2. Gamble T.K., Gamble. Communication works. 11th ed. New York : McGraw-Hill, 2013. 512 p. 3. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 414 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Sociālās psiholoģijas resursi internetā [tiešsaiste] [skatīts 30.01.2018.] Pieejams: http://www.socialpsychology.org 2. Journal of Personality and Social Psychology. [tiešsaiste]. [skatīts 30.01.2018.]. American Psychological Association (APA) Pieejams: EBSCO datubāzēs: http://search.ebscohost.com/