Код курса Peda3037

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса23.01.2018

Разработчики курса

author

Baiba Briede

author

Jānis Pāvulēns

Учебная литературa

1. Dubkēvičs L. Saskarsme: lietišķā etiķete. Rīga: Jumava, 2003. 306 lpp. 2. Līdera abc. Ceļvedis uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: LIAA, 2016. 60 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 30.01.2018.] Pieejams: http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/15_lidera_abc.pdf 3. Psiholoģija 2. daļa. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. K.Mārtinsone, K.Miltuze (red.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304. lpp. 4. Principles of communication in the business environment. New York : Pearson/Custom Publishing, 2009. 97 p.

Дополнительная литература

1. Egidess A. Saskarsmes labirinti: kā iemācīties sadzīvot ar cilvēkiem. Rīga: Jumava, 2006.405 lpp. 2. Gamble T.K., Gamble. Communication works. 11th ed. New York : McGraw-Hill, 2013. 512 p. 3. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 414 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Sociālās psiholoģijas resursi internetā [tiešsaiste] [skatīts 30.01.2018.] Pieejams: http://www.socialpsychology.org 2. Journal of Personality and Social Psychology. [tiešsaiste]. [skatīts 30.01.2018.]. American Psychological Association (APA) Pieejams: EBSCO datubāzēs: http://search.ebscohost.com/