Kursa kods Peda3036

Kredītpunkti 2

Modelēšana, šūšana II

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Silvija Reihmane

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Peda2049, Tekstilmateriāli un to apdare I

Peda3002, Modelēšana, šūšana I

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas šūšanas tehnoloģijā: par šūšanas terminoloģiju, par šūšanas darbarīkiem, par šūšanas materiāliem un to daudzuma noteikšanu, par piegriešanu, par šuvekļa apstrādes elementiem, par izstrādājuma izgatavošanas procesa organizāciju (secību), par izstrādājumu salikuma vienību veidiem, par tērpu māksliniecisko apdari. Praktiski studenti izgatavo mācību vizuāli metodiskos uzskates materiālus: šuvekļa apstrādes elementus, izstrādājumu salikuma vienību paraugus un gatavos izstrādājumus: gurnģērbu un plecģērbu. Praktizējas izgatavotā izstrādājuma vērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izpratne par apģērbzinību tēmām Mājturība un tehnoloģijas mācību priekšmeta standartā pamatizglītībā un Mājsaimniecības mācību priekšmeta standartā vidējā izglītībā. Zināšanas par : par šūšanas terminoloģiju, par šūšanas darbarīkiem, par šūšanas materiāliem un to daudzuma noteikšanu, par piegriešanu, par šuvekļa apstrādes elementiem, par izstrādājuma izgatavošanas procesa organizāciju (secību), par izstrādājumu salikuma vienību veidiem, par tērpu mākslinieciskās apdares veidiem.
• Prasmes – prot izvērtēt, atpazīt un izvēlēties tekstilmateriālus darba instrumentus, šuvekļa apstrādes elementus, izstrādājumu salikuma vienības un gatavo izstrādājumu: gurnģērbu un plecģērbu izgatavošanas veidu un praktiski izgatavot šūto izstrādājumu. Prot novērtēt izgatavoto izstrādājumu.
• Kompetence – spēj izskaidrot un droši, radoši lietot šūšanas tehnoloģiju Mājturības un tehnoloģiju un Mājsaimniecības mācību priekšmetu stundās vispārējā izglītībā un interešu izglītībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Šūšana pamatizglītībā un vidējā izglītībā. Šūšanas metodika. Šūšanas procesa etapi. Šūšanas materiāli.
2 Materiālu daudzums, sagatavošana piegriešanai.Piegrieztņu izvietojums. Piegriešana. Kontūru pārnešana
3 Roku darbi. Hidrotermiskā apstrāde.
4 Mašīndarbi - šujmašīnas.
5 Mašīndarbi - mašīnšuves un mašīnvīles.
6 Apģērba pamatdetaļu pirmapstrāde.
7 Apģērba pamatdetaļu pirmapstrāde.
8 Gurnģērba (svārku vai bikšu) izgatavošanas secība. Salikuma vienības.
9 Gurnģērba (svārku vai bikšu) izgatavošanas secība. Salikuma vienības.
10 Gurnģērba (svārku vai bikšu) izgatavošanas secība. Salikuma vienības.
11 Gurnģērba (svārku vai bikšu) izgatavošanas secība. Salikuma vienības.
12 T-veida un bezpiedurkņu, bezapkakles plecģērba šūšanas secība. Salikuma vienības.
13 Plecģērba ar piedurknēm un apkakli izgatavošanas secība. Salikuma vienības.
14 Plecģērba ar piedurknēm un apkakli izgatavošanas secība. Salikuma vienības.
15 Plecģērba ar piedurknēm un apkakli izgatavošanas secība. Salikuma vienības.
16 Plecģērba ar piedurknēm un apkakli izgatavošanas secība. Salikuma vienības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas lekcijas un izstrādāti, ieskaitīti laboratorijas darbi; norādītajos termiņos izgatavoti, ieskaitīti patstāvīgie darbi. Kursa noslēgumā - sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs. Gala atzīmi veido vidējais aritmētiskais no patstāvīgo darbu un kontroldarba vērtējuma, termiņu ievērošana.

Pamatliteratūra

1. Kampuse A. Marksa M. Mājturība: Šūšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 224 lpp.
2. Naita L. Šūšana. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 256 lpp.
3. Smita E. Lielā šūšanas grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 400 lpp.
4. Šūšana. Izsmeļoša šūšanas rokasgrāmata. Rīga: Madris, 2005. 168 lpp.

Papildliteratūra

1. Kulakova M., Marksa M. u.c. Mājturība 5., 6., 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002., 2004., 2006.
2. Kulakova M., Marksa M. u.c. Mājturība 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 287 lpp.
3. Kulakova M., Marksa M. u.c. Mājturība 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 216 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Burda. ISSN 1560-537X.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" profesionālās specializācijas modulī Tekstiltehnoloģijas.