Kursa kods Peda3035

Kredītpunkti 1

Mājturības metodika

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vija Dišlere

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda2030, Vispārīgā pedagoģija un psiholoģija

Kursa anotācija

Studiju kurss veicina zināšanu ieguvi un to praktisku pielietošanu konkrētu tematu metodikas izstrādāšanai. Studiju kursā padziļināti pēta valsts izglītības standartus mājturībā un tehnoloģijās, to realizācijai nepieciešamo metodisko un tehnisko nodrošinājumu, ieteicamos metodiskos materiālus un mācību līdzekļus. Vingrinājumu, pārbaudes darbu un izdales materiālu sagatavošana. Kursa darbā izstrādā metodiku divām mājturības un tehnoloģiju mācību stundām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - spēj: izprast mājturības metodikas teorijas un to izmantošanu praksē; apspriest un izskaidrot mācību stundu gatavošanas procesu, mācību metodes, skolēnu darbu vērtēšanu - Kursa darba prezentācija.
• Prasmes - spēj: analizēt un izvērtēt metodikas teorijas un izvēlēties piemērotākās mājturības un tehnoloģiju mācību procesam; izvērtēt un izvēlēties piemērotākās mācību metodes un mācību grāmatas - Kursa darba apraksts, Kursa darba prezentācija.
• Kompetence – spēj: orientēties mājturības un tehnoloģiju programmas izstrādē un izvērtēšanā; sastādīt gada tematisko plānu; tematisko un kalendāro plānu; saplānot un sagatavot mājturības un tehnoloģiju stundas; sagatavot uzskates materiālus un pārbaudes darbus. Kursa darba apraksts, Kursa darba prezentācija un aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Valsts izglītības standarti mājturībā un tehnoloģijās.
2 Mājturības un tehnoloģiju izglītības realizācijai nepieciešamais metodiskais un tehniskais nodrošinājums.
3 Stundu plāni un vingrinājumi mājturībā un tehnoloģijās.
4 Mājturības un tehnoloģiju nodarbību mērķi un uzdevumi.
5 Skolēnu izziņas patstāvības un aktivizācijas paņēmieni.
6 Tematiskais un laika plānojums mācību gada apjomā.
7 Laika plānojums izvēlētā temata griezumā.
8 Uzskates līdzekļi mājturībā un tehnoloģijās.
9 Nepieciešamo uzskates un izdales materiālu saraksta veidošana izvēlētam tematam.
10 Ieteicamie metodiskie materiāli un mācību līdzekļi.
11 Materiāli tehniskais nodrošinājums apakštematam – divām nodarbībām ( 2 x 40 min.) mājturībā un tehnoloģijās.
12 Vingrinājumu, testu un pārbaudes darbu sagatavošana skolēniem.
13 Vingrinājumu, testu un pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriju izstrāde skolēniem.
14 Konkrētas mācību nodarbības (2 x 40 min.) plāns un izvērsts konspekts mājturībā un tehnoloģijās.
15 Konkrētas mācību nodarbības (2 x 40 min.) plāns un izvērsts konspekts mājturībā un tehnoloģijās.
16 Izvēlētā apakštemata apguves paškontroles un kontroles pasākumu izstrāde.
Kursa plāns jārealizē patstāvīgi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darbs tiek vērtēts ar ieskaiti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

Prasības ieskaites iegūšanai:
1. Apmeklēta ievadnodarbība un konsultācija pēc nepieciešamības.
2. Sagatavots kursa darba apraksts ar pievienotiem uzskates materiāliem mājturībā un tehnoloģijās.
3. Sagatavota prezentācija par kursa darbu datorprogrammā "MS PowerPoint" un kursa darbs aizstāvēts grupas priekšā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāt metodiku divām Mājturības un tehnoloģiju mācību stundām.
Kursa darba uzdevumu struktūra:
-Tematiskais un laika plānojums mācību gada apjomā.
-Laika plānojums izvēlētā temata griezumā.
-Nepieciešamo uzskates un izdales materiālu saraksts izvēlētam tematam.
-Materiāli tehniskais nodrošinājums apakštematam – divām nodarbībām ( 2 x 40 min.) mājturībā un tehnoloģijās.
-Konkrētu mācību nodarbību izvērsts konspekts 2 nodarbībām (2 x 40 min.) mājturībā un tehnoloģijās.
-Izvēlētā apakštemata apguves paškontroles un kontroles pasākumu apraksts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba atskaite un prezentācija tiks vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

Vērtēšanas kritēriji:
1.Izstrādātās metodikas atbilstība izvirzītajām prasībām.
2.Prezentācijas prasmes.
3.Darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Pamatliteratūra

1. Dišlere V. Mājturības mācību metodika. LLU studiju materiāli topošajiem mājturības un tehnoloģiju skolotājiem. Jelgava:LLU, PMPMA, 2011, ISBN 987-9934-8029-0-4. Pieejams: http://estudijas.llu.lv (Peda3035)
2. Mājturības mācību priekšmeta programmu paraugi. IZM Valsts Izglītības satura centrs (VISC) Pieejams: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/programmas.shtml
3. Dišlere V. Mācību grāmatu sastādīšanas didaktika amatu mācībām pieaugušajiem. Jelgava, 2003. 20 lpp. Pieejams: http://estudijas.llu.lv (Peda3035)
4. Betels Dž. Rokasgrāmata pārbaudes darbu veidotājiem. Rīga: Izglītības un zinātnes ministrija, 2003.84 lpp.

Papildliteratūra

1. Encyclopedia of Needlework by Thérèse de Dillmont (Rokdarbu enciklopēdija). Pieejams: http://www.gutenberg.org/files/20776/20776-h/needlework-h.html#TABLE_OF_CONTENTS
2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana. Rīga: IZM, ISAP, 2004.
3. International Federation of Home Economics. Pieejams: http://www.ifhe.org/

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Federation of Home Economics. Pieejams: http://www.ifhe.org/
2. Skolotājs. Rīga: RaKa, ISSN1407-1045 3. Sākums Rīga: Zvaigzne ABC. ISSN 1691-5917

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.