Kursa kods Peda3034

Kredītpunkti 3

Mājturības metodika

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Vija Dišlere

Dr. paed.

author viesdoc.

Aija Pridāne

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda2027, Vispārīgā pedagoģija

Peda2051, Didaktika I

Peda2052, Didaktika II

Psih2019, Vispārīgā psiholoģija

Psih2029, Attīstības psiholoģija

Kursa anotācija

Studiju kurss veicina zināšanu ieguvi un veicina studentu izpratni par Mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta metodiku. Studiju kursā tiek piedāvāts studēt mājturības izglītības vēsturi; mājturības attīstības tendences un aktualitātes Latvijā un ārvalstīs; attīstīt kompetences tematisko un kalendāro plānu sastādīšanā; piemērotāko mācību metožu izmantošanā, mājturības nodarbību gatavošanā, plānošanā un vērtēšanā; skolēnu mācību darba rezultātu mājturībā novērtēšanā; mācību grāmatu mājturībā sastādīšanā un novērtēšanā; materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā. Studenti iepazīstas ar pārbaudes darbu veidiem, formām un metodiskajiem paņēmieniem. Gūst zināšanas un prasmes pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – spēj aprakstīt, izprast un interpretēt mājturības metodikas teorijas un paredzēt to izmantošanu praksē: mācību likumsakarības mājturībā un tehnoloģijās, metodikas priekšmetu un tā uzdevumus, mācību procesa komponentus, metodikas vispārīgos pamatprincipus un pedagoģiskās tehnikas elementus, kas izmantojami mājturības mācībās. Spēj aprakstīt, izprast un interpretēt mājturības izglītības vēsturi, mājturības attīstības tendences un aktualitātes Latvijā un ārvalstīs; mājturības un tehnoloģiju mācību darbnīcu materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu; pārbaudes, radošo un patstāvīgo darbu nozīmi mācībās, to vērtēšanas veidiem – teorijas kontroldarbs.
• Prasmes analizēt un izvērtēt mājturības metodikas teorijas un izvēlēties piemērotākās mājturības un tehnoloģiju mācību procesam. Izvērtēt un izvēlēties piemērotākās mācību metodes un mācību grāmatas mājturības mācībām skolēniem; prasmes izvērtēt mājturības un tehnoloģiju mācību nodarbības; prasmes objektīvi novērtēt skolēnu mācību darba rezultātus mājturībā – Praktiskie darbi.
• Kompetences spēj orientēties Mājturības un tehnoloģiju programmas izstrādē un izvērtēšanā, ievērojot vietējo un ārvalstu pieredzi. Spēj sastādīt tematisko un kalendāro plānu; spēj izmantot piemērotas mācību metodes mājturībā, spēj saplānot mājturības stundu, spēj sastādīt un novērtēt skolēnu pārbaudes darbus - Patstāvīgie mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mājturības izglītības vēsture - 2h
2. Mājturības aktualitātes - 3h
3. Mājturības skolotāja personība un profesionālisms - 2h
4. Mājturības skolotāja specialitātes perspektīvas - 2h
5. IZM vadlīnijas un mācību programmas mājturībā un tehnoloģijās - 2h
6. Mājturībā pielietojamās mācību metodes - 2h
7. Mājturības un tehnoloģiju nodarbību sagatavošana un plānošana - 3h
8. Mājturības stundas analīze un novērtējums - 3h
9. Mājturības mācību grāmatu sastādīšanas un novērtēšanas metodika - 3h
10. Materiāli tehniskā bāze mājturības mācībās - 2h
Teorijas kontroldarbs.
11. Vērtēšanas sistēmas Eiropas valstīs. Atgriezeniskās saites loma mācību procesā - 3h
12. Formatīvās un summatīvās vērtēšanas būtība. Zināšanu līmeņi - 2h
13. Skolēnu mācību sasniegumu izzināšanai izmantotās pārbaudes darbu formas un metodiskie paņēmieni - 3h
14. Pārbaudes darbu veidošanas matricas - 3h
15. Vērtēšanas kritēriju atbilstība pārbaudes darbu veidam un grūtības pakāpei - 2h
16. Skolēnu projektu un patstāvīgo radošo darbu organizēšana un rezultātu vērtēšana - 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Prasības ieskaites iegūšanai:
1. Apmeklētas kontaktnodarbības.
2. Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi (semināri) nodarbību laikā, kas tiek vērtēti ar „iesk./neiesk.”.
3. Iesniegti un aizstāvēti patstāvīgie mājas darbi, kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
4. Nokārtots teorijas kontroldarbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Sagatavot recenziju latviešu valodā kādai svešvalodā (angļu vai vācu valodās) izdotai grāmatai par kādu no mājturības jeb amatu mācības tematiem (piemēram, rokdarbos, kulinārijā, papīra locīšanā, kokapstrādē, metālapstrādē, apģērbzinībās u.t.t.), grāmatu izvērtējot pēc mācību grāmatas kvalitātes novērtēšanas kritērijiem.
2. Sagatavot PowerPointa prezentāciju par kādu no mājturības tematu pamatskolai un atbilstošus uzskates materiālus.
3. Izstrādāt konkrētas ekskursijas organizēšanas metodiku skolēniem, izmantojot teorijas pamatnostādnes.
4. Sagatavot un realizēt 2 pārbaudes darbus par izvēlētu tematu, veikt pārbaudes darbu rezultātu izvērtējumu, apkopojumu un ieteikumus mācību rezultātu uzlabošanai pēc dotās shēmas mācību priekšmetos:
1) Mājturībā un tehnoloģijas;
2) Informātikā vai Vizuālajā mākslā.
5. Studēt mācību literatūru, piedalīties semināros, apliecinot izpratni:
1) par formatīvo un summatīvo vērtēšanu;
2) vērtēšanas formām un metodiskajiem paņēmieniem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā paredzēta ieskaite ar atzīmi 10 ballu skalā.
Vērtēšanas kritēriji:
1.Izstrādātās metodikas atbilstība izvirzītajām prasībām.
2.Prezentācijas prasmes.
3.Darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Pamatliteratūra

1. Dišlere V. Mājturības mācību metodika. LLU studiju materiāli topošajiem mājturības un tehnoloģiju skolotājiem. Jelgava: LLU, PMPMA, 2011. ISBN 987-9934-8029-0-4. Pieejams: http://estudijas.llu.lv (Peda3034)
2. Dišlere V. Mācību grāmatu sastādīšanas didaktika amatu mācībām pieaugušajiem. Jelgava, 2003, 20 lpp. Pieejams: http://estudijas.llu.lv (Peda3034)
3. Mācību priekšmetu programmu paraugi Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/programmas.shtml
4. Betels Dž. Rokasgrāmata pārbaudes darbu veidotājiem. Rīga : Izglītības un zinātnes ministrija, 2003.84 lpp.
5. Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem". Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40464178

Papildliteratūra

1. Mācības patērētājzinībās: gudra izvēle. 7 mācību moduļi patērētājizglītībā pieaugušajiem. No:LLP/ Grundtvig-2 projekts Patērētāju izglītošanas pilnveide laukos 2004-2007, Projekta koord Vija Dišlere. Jelgava: PMPMA, 2007. 194 lpp. Pieejams: http://estudijas.llu.lv
2. Betels Dž. Ievads pārbaudes darbu statistiskā analīzē. Rīga : Izglītības un zinātnes ministrija, 2003. 52 lpp. 3. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana. Rīga: IZM, ISAP, 2004.

Periodika un citi informācijas avoti

1. InternationalFederationofHome Economics. Pieejams: http://www.ifhe.org/
2. Skolotājs. Rīga: RaKa, ISSN1407-1045 3. Sākums Rīga: Zvaigzne ABC. ISSN 1691-5917

Piezīmes

Mājas vide izglītībā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura