Kursa kods Peda3033

Kredītpunkti 3

Tekstiltehnoloģijas - rokdarbi

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

author vieslekt.

Guna Gaiķe

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss Rokdarbi iekļauts studiju kursu blokā Tekstilizstrādājumu tehnoloģijas. Kurss iepazīstina ar tekstildarbu dažādo tehniku- izšūšanas, adīšanas un tamborēšanas tehnoloģiskajām īpatnībām, to sintēzes iespējām. Kurss sniedz iespējas padziļināt prasmes un iemaņas šo paņēmienu apguvē, kā arī tekstila kā tautas kultūrmantojuma apzināšanā un to integrāciju mūsdienu vidē, piemērotāko mācību uzskates materiālu izstrādāšanā, lai ieinteresētu un motivētu skolēnus apgūt šīs rokdarbu tehnikas skolās. Liela vērība pievērsta studentu sagatavošanai praksei skolā un radošās darbības aktivizēšanai

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izpratne par latviešu tautas garīgajām un materiālajām vērtībām; rokdarbiem kā mākslu; latviešu tautas mākslas vērtību Latvijā un Eiropas kontekstā; tautas mākslas un kultūrvides mijiedarbību mūsdienās.
• Prasmes - izvēlēties atbilstošākās rokdarbu tehnikas un prast tās radoši un mūsdienīgi pielietot apkārtējās vides dekorēšanā. Prast izstrādāt atbilstošāko metodisko uzskates materiālu rokdarbu mācīšanai skolā; prast pielietot informācijas tehnoloģijās iegūto kompetenci rokdarbu tehniku apgūšanai un efektīvākai izmantošanai. Prast novērtēt tesktiltehnoloģiju kā mākslas lomu intelektuāli bagātas, radošas, harmoniskas un konkurētspējīgas personības veidošanā.
• Kompetence - radošums, spēt veidot metodiskos uzskates materiālus, radoši izmantot gan atsevišķas rokdarbu tehnikas, gan savstarpēji tās sintezēt. Spēt orientēties lielas informācijas klāstā un atrast sev nepieciešamo, patstāvīgi lietot zināšanas, prasmes un metodiskos uzskates materiālus pedagoģiskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Izšūšanas tehnikas, to iedalījums, kompozīcija. Izšūšana Mājturības un tehnoloģiju programmas standartā skolā
2 Baltie darbi. Stūra veidošana un stūru noslēguma rotājumi
3 Divvirzienu izvilkums
4 Krāsainie darbi. Monogramma
5 Tills. Klājdūrieni.
6 Izšuvumi latviešu tautas tērpos. Izšuvumi mūsdienās. Vienkāršāko datorprogrammu izmantošana rokdarbos.
7 Adīšana un tamborēšana Mājturības un tehnoloģiju programmas standartā skolā.
8 Kompozīcijas pamatprincipi un izteiksmes līdzekļi adīšanā
9 Adīšanas veidu iedalījums
10 Kakla izgriezumu veidi un to apstrāde
11 Kabatu, aizdaru malu un pogcaurumu varianti un apstrāde
12 Adīto tekstilizstrādājumu piegrieztņu veidošana un valdziņu aprēķināšana
13 Tamborējumu veidu iedalījums. Rūtiņtamborējumi, līkloču joslas, mežģīnes.
14 Īru mežģīnes, franču pīnīte, tunēziskais tamborējums
15 Dakšiņtamborējums, motīvu un formu tamborējumi. Dekoratīvās malas.
16 Mājturības un tehnoloģiju nodarbībās skolā izmantojamās mācību metodes un uzskates materiāli

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vismaz 75% nodarbību apmeklējums.
Izstrādāts mācību metodiskais materiāls pēc izvirzītajām prasībām.

Pamatliteratūra

1. Adīšana. No kamola līdz džemperim. Rīga: Jumava, 2006. 128 lpp.
2. Bārndena B. Izšuvumi. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 256 lpp.
3. Bārndena B. Tamborējumi. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 256 lpp.
4. Madre I. Izšuvumi. Raksti un modeļi. 1.daļa. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1993.

Papildliteratūra

1. Britena Dž. Mazā rokdarbu enciklopēdija. Rīga: Jumava, 1999. 239 lpp.
2. Gandertone L. Lielā rokdarbu grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 256 lpp.
3. Rudziankova V. Mājturība. Rokdarbu kompozīcijas pamati. Lielvārde: Lielvārds, 1995. 76 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rokdarbu vācelīte, ISSN 1822-2838
2. Praktiskie Rokdarbi: radošas idejas skaistām lietām. Rīga: Lauku avīze. ISSN 2255-9027.
3. Adījumu pasaule", ISSN 1822-1556

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.