Kursa kods Peda3032

Kredītpunkti 2

Iekļaujošā pedagoģija

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Laura Šīmane-Vīgante

Mg. psych.

Priekšzināšanas

Peda2030, Vispārīgā pedagoģija un psiholoģija

Peda2051, Didaktika I

Peda2052, Didaktika II

Peda2053, Didaktika III

Psih2029, Attīstības psiholoģija

Kursa anotācija

Iekļaujošā izglītība, tās attīstība, mērķi uzdevumi un pamatprincipi Eiropas un Latvijas kontekstā;
Atšķirīgi uzmanības un garīgās attīstības traucējumi to izglītības un saskarsmes specifika;
Sensorie defekti, kustību traucējumiem un to īpatnības, kas jāņem vērā izglītības procesā;
Minoritāšu pārstāvju un indivīdu ar iedzimtām vai iegūtām slimībām integrāciju izglītības sistēmā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Izprast garīgās attīstības traucējumu (dauna sindroms, autisms, aspergera sindroms u.c. ) un uzvedības traucējumu (UDS, UDHS, OKT u.c.) specifiku;
Teorētiski izprast iedzimtu un iegūtu slimību specifiku, kā arī valodas sistēmu traucējumus.
• Prasmes: Prast atšķirt un atpazīt teorētiski apgūtās diagnozes un traucējumus praksē, kā arī atpazīt un pielāgoties katra individuālajām īpašībām;
Prast pielietot integrējošās pedagoģijas metodes;
• Kompetence: Izstrādāt personīgo empātiju pret bērniem un jauniešiem, kuriem ir nepieciešama iekļaujošā izglītība;
Prast atbilstoši sadarboties ar minoritāšu pārstāvjiem;

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iekļaujošās izglītības vēsturiski filozofisks un teorētisks pamats Eiropā;
2 Latvijas izglītības sistēmas iekļaujošās pedagoģijas kontekstā. Iekļaujošās pedagoģijas pamatprincipi izgl. iestādēs;
3 Izolācijas, segregācijas un integrācijas procesi iekļaujošās izglītības kontekstā;
4 Bērni un jaunieši ar uzvedības traucējumiem un mācību grūtībām;
5 Bērni un jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem. Garīgo atpalicību veidi un to individuālās atšķirības;
6 Autisms un aspergera sindroms: cēloņi, izpausmes un sociālā integrācija;
7 Bērni un jaunieši – citu rasu un tautību pārstāvji;
8 Seksuālās minoritātes (homoseksuāli, biseksuāli, transseksuāļi);
9 Reliģiskās minoritātes. Reliģijas ietekme bērna audzināšanā un izglītībā (musulmaņi, ebreji, budisti, hinduisti u.c.);
10 Bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem;
11 Bērni un jaunieši ar neārstējamām iedzimtām/ iegūtām slimībām (HIV, AIDS, cukura diabēts, C hepatīts, epilepsija u.c.);
12 Ielu bērni (bērni un jaunieši no nelabvēlīgām ģimenēm, bērnu namiem, krīzes centriem);
13 Bērni un jaunieši ar sensoriem traucējumiem un to integrācija mācību vidē;
14 Bērni un jaunieši ar valodas sistēmu traucējumiem (disleksija, disgrāfija);
15 Īpaši apdāvināti bērni un viņu izglītības apguves specifika;
16 Iekļaušanas procesi un metodes skolā un sabiedrībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

75% lekciju un praktisko semināru apmeklējums; aktīva iesaiste diskusijās, sekmīgi nokārtots eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Freimanis I. Ieskats speciālās skolas darbā. Rīga: RaKa, 2007. 271 lpp.
2. Liepiņa S. Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003. 312 lpp.
3. Inclusive Education: a global agenda. Ed.by Pijl, S.J., Meijer, C.J.W., & Hegarty, S. London: Routledge, 2002.
4. Loreman T., Deppeler J., & Harvey D. Inclusive Education: A Practical Guide to Supporting Diversity in the Classroom. London: RoutledgeFalmer, 2005. 273 p.

Papildliteratūra

1. Andrēziņa R. Bērnu garīgā veselība. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2010. 42 lpp.
2. Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. Rīga: SAC, 2002. 391 lpp.
3. Tūbele S., Šteinberga A. Ievads speciālajā pedagoģijā. Rīga: RaKa, 2004. 112 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. http://www.unesco.org
2. http://inclusiveeducationpdresources.com/
3. International Journal of Inclusive Education. Publishedby Taylor and Francis Group. ISSN (printed) 1360-3116. ISSN (electronic) 1464-5173.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.