Kursa kods Peda3031

Kredītpunkti 3

Mājokļa uzturēšana

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ruta Galoburda

Dr. sc. ing.

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda2040, Mājturības metodika

Peda3030, Ekoloģija un vide izglītībā

Psih2029, Attīstības psiholoģija

Kursa anotācija

Mājsaimniecībā izmantojamās enerģijas veidi, to pārveidošana un izmantošana mājsaimniecībā. Mājas vides kvalitātes nodrošināšana, izmantojot mūsdienīgas sadzīves iekārtas. Mājsaimniecības tehnikas uzbūve un darbības pamatprincipi, iekārtu un ierīču ekonomiskas izvēles un lietošanas nosacījumi. Mājoklis kā sociokulturālā un garīgā līmeņa atspulgs. Mājokļa uzturēšana - mazgāšanas, tīrīšanas, kopšanas un saglabāšanas, kā arī remontdarbu kopums. Telpu uzkopšanas efektivitāte caur ekoloģisku, ekonomisku un racionālu darba organizāciju izvēli. Pieteikto tematu mācību metodika skolā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par mājas vides tehnisko nodrošinājumu, mājsaimniecības tehnikas izvēli, darbības principiem un lietošanu, kas veido daļu no mājturības/mājsaimniecības mācību priekšmeta satura skolā. Zināšanas un izpratne par mājokļa uzturēšanas nepieciešamību un iespējām, tās racionālu un ekonomisku tīrīšanu un saglabāšanu, nepieciešamajiem remontdarbiem.
• Prasmes analizēt un novērtēt nepieciešamos resursus mājsaimniecības iekārtu darbināšanai; prasme izvēlēties situācijai un darbam atbilstošus līdzekļus, darbarīkus un darba organizēšanas veidus.
• Kompetence – spēj argumentēt un izskaidrot dažādu mājsaimniecības ierīču priekšrocības un trūkumus, izskaidrot tehnikas lietošanas noteikumus. Spēj rūpēties par sakoptu mājokļa vidi un ieinteresēt skolēnus turēt tīru un kārtīgu apkārtējo vidi; spēj organizēt Mājokļa kopšanas tematus atbilstoši valsts mācību priekšmetu Mājturība un tehnoloģijas standartam pamatizglītībā un Mājsaimniecības standartam vidējā izglītībā, izstrādāt metodiskos materiālus

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mājsaimniecībā lietojamās enerģijas veidi, tās pārveidošana. Mājas vides enerģētiskais nodrošinājums. Mikroklimats
2 Telpu vēdināšana. Gaisa kondicionēšana. Ierīces karstā ūdens sagatavošanai
3 Mājokļa apgaismojums. Darba drošības prasības. Iekārtu ekonomiska lietošana
4 Virtuves iekārtas - ledusskapis, pavards, trauku mazgājamā mašīna, mazās ierīces virtuvē
5 Veļas mazgājamās mašīnas. Veļas žāvētāji. Gludināšanas ierīces
6 Grīdas kopšanas ierīces. Dārza un pagalma kopšanas ierīces
7 Šujmašīnas un adāmmašīnas
8 Teorijas kontroldarbs. Patstāvīgo darbu prezentācijas un diskusijas
9 Mājokļa uzturēšanas izpratne tīras un sakārtotas dzīves vides kontekstā
10 Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi. Tīrīšanas faktori
11 Dabas un ekoloģiskie tīrīšanas līdzekļi. Tīrīšanas līdzekļi un vide
12 Tīrīšanas un kopšanas darbarīki un piederumi.
13 Mājsaimniecībā izmantojamie materiāli. Grīdas segumi
14 Remontdarbi mājokļa uzturēšanā
15 Telpu uzkopšanas darbi
16 Tekstilizstrādājumu mazgāšana, tīrīšana un kopšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas 85% kontaktnodarbības. Sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi. Kontroldarbu raksta docētāja norādītā laikā. Nostrādāti praktiskie darbi. Izstrādāts un aizstāvēts teorētiskais darbs. Izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs. Izstrādāti un aizstāvētie laboratorijas darbi. Aizstāvēts referāts (pēc izvirzītās tēmas).
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Doršs I. Ģimenes mājas remontdarbi. Liepāja: LiePa, 2009.
2. Ekoloģiska mājas uzkopšana. Rīga: Avots, 2012. 175 lpp.
3. Galoburda R. Mājsaimniecības tehnika: Mācību līdzeklis. Rīga: Zemkopības Ministrijas mācību metodiskais centrs, 1996. 220 lpp.
4. Lielā mājsaimniecības enciklopēdija. Reader’s Digest. [Liepāja] : Liegra, 2012. 352 lpp.

Papildliteratūra

1. Aulanko M. Cleaning field from the view point of professionals – tips to the future education. In: Rural Environment Education Personality: International Scientific Conference: Proceedings = Starptautiskās zinātniskās konferences "Lauku vide, izglītība, personība" raksti. Jelgava: LUA, 2003, p. 83-85.
2. Galoburda R., Kārkliņa D., Skrupskis I., Zeibote I. Mājturības pamati: zēniem un meitenēm 5.-9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 207 lpp.
3. Nēsstrems J., Ēriksone H. Remontdarbi mājās. Rīga: Madris, 2005. 159 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Materials & Design. Online ISSN: 0261-3069. [tiešsaiste] [skatīts 30.12.2013.]. Pieejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/30454/description#description
2. VISC. Mācību priekšmetu standarti. [tiešsaiste] [skatīts 30.012.2013]. Pieejams: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/standarti.shtml
3. International Journal of Home Economics. ISSN: 1999-561Xv [tiešsaiste] [skatīts 12.06.2011.]. Pieejams: http://www.ifhe.org/47.html.

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.