Kursa kods Peda3029

Kredītpunkti 1

Pedagoģija

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Inita Soika

Mg. paed.

author

Anita Aizsila

Dr. paed.

Kursa anotācija

Pedagoģijas kursa darbs ir patstāvīgs pētījums ar teorētisku un lietišķu ievirzi izvēlētajā pedagoģijas jomā – vispārējā pedagoģijā, didaktikā, pedagoģijas vēsturē, kā arī audzināšanas teorijā un metodikā. Uzsākot veidot kursa darbu, studentam patstāvīgi ir jānoformulē pētījuma problēma un jāatlasa atbilstoša teorija no zinātniskās literatūras avotiem un datu bāzēm. Kursa darbu tematiku vēlams saistīt ar IMI zinātniskā darba virzieniem. Kursa darba raksta 2 stadijās – melnraksta un tīrraksta sagatavošanā. Darbu aizstāv un vērtē mācībspēku komisija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par daudzveidīgo problēmu izpēti pedagoģijā. Ir izpratne par to kā organizējams kursa darba pētījums pedagoģijā. Ir nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī kā izstrādāt kursa darba zinātnisko aparātu un kā veidot kursa darba struktūru.
• Prasmes atlasīt nepieciešamos bibliogrāfijas avotus, tos studēt, sistematizēt un izmantot; prasme teorētiskā pētījuma atziņas sasaistīt ar praktisko pētījumu; izstrādāt secinājumus.
• Kompetences: spēja gan rakstiskā veidā, gan mutiski paust savu viedokli, publiski aizstāvēt veikto pētījumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Temata izvēle un saskaņošana ar studiju kursa docējamiem mācību spēkiem.
2 Temata aktualitātes pamatojums
3 Zinātniskās struktūras izveide: kursa darba mērķa un uzdevumu sastādīšana
4 Kursa darba satura izveidošana
5 Galveno atslēgas vārdu, jēdzienu daudzveidīgais zinātniskais skaidrojums
6 Pedagoģiskās, psiholoģiskās un filozofiskās literatūras teorētiskie pētījumi
7 Zinātniskās literatūras apkopošana un atlase, darbs bibliotēkā un ar interneta materiāliem
8 Kursa darba nodaļu (rakstīšana): aktualitātes pētniecība, balstoties uz darba saturu
9 Secinājumu formulēšana
10 Ieteikumu izveide par pētāmo problēmu
11 Izmantotā literatūras saraksta sistematizēšana un sakārtošana
12 Kursa darba uzmetuma/ melnraksta veidošana
13 Kursa darba tīrraksta veidošana
14 Kursa darba noformēšana
15 Kursa darba iesniegšana un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt konkrētam un patstāvīgam pētījumam par aktuālu pedagoģijas jautājumu; jāizmanto mūsdienu pētīšanas metodes un līdzekļi, jāparāda prasme izmantot speciālo zinātnisko literatūru un ar pedagoģijas jomu saistītos dokumentus (likumdošanu); jābūt skaidram, precīzam un loģiskam pētījuma gaitas un rezultātu izklāstam un no tā izrietošiem un patstāvīgi izstrādātiem secinājumiem un priekšlikumiem; darbam jābūt noformētam atbilstoši metodiskajiem norādījumiem par LLU IMI pedagoģijas kursa darbu izstrādi. Sistemātisks darbs un sadarbība ar mācībspēku. Izpildītas kursa darba izstrādes prasības. Rakstiski (arī elektroniskā formā) iesniegts un sekmīgi aizstāvēts kursa darbs.

Pamatliteratūra

1. Geske A. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. Rīga : Raka, 2001. - 108 lpp. ISBN 998415341
2. Geske A. Izglītības pētniecība: māc. grām. augstskolu izglītības un pedagoģijas profesionālo un akadēmisko studiju programmu studentiem. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 261 lpp. ISBN 9984-8020-3-5
3. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma. Jelgava, LLKC, 2002. 134 lpp.
4. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 248 lpp.ISBN 9984362353.

Papildliteratūra

Cohen L., Manion L., Morrison K. Research Methods in Education. London; New York, Routledge, 2007. 638 p. ISBN-10: 0415583357; ISBN-13: 978-0415583350
2. Rubanovskis A. Metodiskie ieteikumi studentu darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rīga: Raka, 2011. 136 lpp. ISBN 978-9984-46-182-3
3. Rudzītis G. Kā strādāt ar grāmatu. 7.izdev. Jelgava, LLU, 2003., 24 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Izglītība un kultūra. Rīga: SIA Izglītības biznesa konsultācijas. Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. ISSN 1407-4036.
2. Journal of Research in Science Teaching. ISSN: 0022-4308
3. Skolotāja Almanahs SĀKUMS. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. (Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6); 2011 (Nr. 1; 2; 3; 4;); ISBN 1691-5917.

Piezīmes

Studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studentiem.