Kursa kods Peda3028

Kredītpunkti 2

Speciālā pedagoģija

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Anda Zvīgule

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti pilnveido zināšanas speciālās pedagoģijas terminoloģijā, mācību metodēs, zināšanas par iespējām patstāvīgi izglītoties un pašpilnveidoties, veicinot cilvēka ar speciālām vajadzībām personības izaugsmi. Studentiem veidojas izpratne par iekļaušanas filozofiju, būtību, veidiem un funkcijām, par cilvēka ar īpašām vajadzībām uztveres, rīcības un izpratnes īpatnībām. Kursā studenti pilnveido zināšanas un dalās pieredzē par mācību metožu daudzveidību darbā izglītojamiem ar sensorajiem, kustību, mentālajiem, uzvedības traucējumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas studentiem būs:
• Zināšanas speciālās un iekļaujošās izglītības terminoloģijā, mācību metodēs, ieskaitot informācijas tehnoloģiju resursus, zināšanas patstāvīgi izglītoties un pašpilnveidoties, veicinot cilvēka ar speciālām vajadzībām personības izaugsmi.
• Prasmes analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādus speciālajā pedagoģijā izmantotos jēdzienus, diskutēt par cilvēka ar speciālām vajadzībām personības izaugsmes tendencēm un iespējām, kritiski izvērtēt savu iespēju robežas palīdzēt cilvēkam ar īpašām vajadzībām, novērtēt pedagoģiskās kompetences robežas, lietot speciālās izglītības zināšanas cilvēku ar speciālām vajadzībām iekļaušanā sabiedrībā
• Kompetence – spēja izvērtēt speciālās pedagoģijas zināšanu lomu mācību procesā, būt kompetentam rīkojoties problēmsituācijās un pieņemot lēmumus, izmantot speciālās pedagoģijas zināšanas savā profesionālajā darbībā, spēja praktiski izmantot pētījumu rezultātus speciālās izglītības un iekļaušanas jomās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Speciālās pedagoģijas kā zinātnes vieta un loma Latvijā un pasaulē. Ētika un konfidencialitāte.
2 Iekļaujošās skolas apmeklējums. Dialogs ar pedagogiem un audzēkņiem.
3 Seminārs par integrāciju un iekļaušanu.
4 Specializēto izglītības iestāžu iedalījums un to darbības attīstības virzieni.
5 Seminārs par garīgās atpalicības formām un attiecīgajā mācību metodēm.
6 Sensoro sistēmu traucējumu definīcijas, klasifikācijas, izplatība un individuālās atšķirības.
7 Uzmanības deficīta un hiperreaktivitātes sindroms. Uzvedības traucējumu izvērtējums skolās.
8 Bērni ar kustību un balsta aparāta traucējumiem.
9 Valodas sistēmas traucējumi – disleksija, disgrāfija.
10 Multikulturālisms pedagoģiskajā vidē. Bērnu un jauniešu sagatavošana maksimāli patstāvīgai dzīvei.
11 Sociāli emocionālās problēmas - bērnu un pusaudžu depresija, dusmas un agresija.
12 Sociālā ielaistība. Ielu bērni. Speciālās programmas aroda apguvei.
13 Apdāvinātie bērni un viņu speciālās vajadzības. Autisms un Aspergera sindroms.
14 Seminārs. Saziņa ar garīgi atpalikušajiem bērniem ar stipriem vairāku veidu traucējumiem. Uzvedības izvērtēšanas nianses
15 Motorikas un komunikācijas vingrinājumi, prāta un maņu treniņi. Cīņa ar „iemācīto bezpalīdzību”
16 Patstāvīgo darbu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% lekciju apmeklējums, izstrādāti visi patstāvīgie darbi, uzrakstīti 2 ieskaites darbi, sagatavota prezentācija. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Tūbele S., Šteinberga A. Ievads speciālajā pedagoģijā. Rīga: RaKa, 2004. 112 lpp.
2. Freimanis I. Ieskats speciālās skolas darbā. Rīga: RaKa, 2007. 272 lpp.
3. Liepiņa S. Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003. 312 lpp.
4. Andrēziņa R. Bērnu garīgā veselība. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2010. 44 lpp.

Papildliteratūra

1. Smith P.K., Cowie H. Understanding Children’s Development. Oxford: Blackwell. 2003. 568 p.
2. Štāls M. Mūsu dzīves pabērni, viņu audzināšana un mācīšana. Rīga: Valters un Rapa, 1936. 460 lpp.
3. Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. Rīga: SAC, 2002. 391 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Ārsts: Latvijas Ārstu biedrības žurnāls XXI gadsimta mediķiem. Rīga: Latvijas Ārstu biedrības sabiedrība. ISSN 1019-5068.
2. Life Span and Disability. An Interdisciplinary Journal. ISSN 2035-5963.
3. Педагогика. Москва ISSN 0869-561X

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā” un TF obligātais kurss 1. līmeņa profesionālā studiju programmā "Profesionālās izglītības skolotājs" pilna un nepilna laika studijās.