Код курса Peda3027

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса20.04.2011

Разработчик курса

author

Līga Damberga

Учебная литературa

1. Gods U. Mikroekonomika. Rīga: Turība, 2008., 430 lpp.
2. Vocational education :international approaches, developments and systems (2007) /ed. by Linda Clarke and Christopher Winch London; New York: Routledge, 214 p. Nav LLU FB. Ir Rīgā LNB
3. Lanka A. Pedagoģiskais process. Arodpedagoģijas elementi: Mācību līdzeklis. Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts, 2003., 98 lpp.
4. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās iezīmes. Rīga: RaKa, 1999., 107 lpp.

Дополнительная литература

1. ES nodarbinātības politikas pamatnostādnes 2010. – 2020. gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/es_2010_2020_pamat.pdf
2. Labklājības ministrijas Darba tirgus pētījumi. http://www.lm.gov.lv/text/674
3. Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību, (ikgadējie izdevumi). Rīga: LR Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30353

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.
3. Latvijas Ekonomists Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.