Kursa kods Peda3024

Kredītpunkti 2

Vizuālās mākslas metodika

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareNozaru pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Guna Gaiķe

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ1001, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ3006, Kompozīcija un krāsu mācība III

MākZ3012, Zīmēšana I

MākZ3013, Zīmēšana II

MākZP021, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZP052, Formas dizains

Peda2051, Didaktika I

Peda2052, Didaktika II

Peda2053, Didaktika III

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver galvenos pedagoģijas, psiholoģijas un vizuālās mākslas metodikas jautājumus, kuri atspoguļo būtiskākos paņēmienus un veidus kā izstrādāt kalendāro un tematisko stundu plānu, kādus mācību metodiskos un uzskates materiālus izmantot vizuālās mākslas stundās, kādas vērtēšanas formas un kādus kritērijus pielietot dažādām vecumposma grupām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par vizuālās mākslas metodikas teoriju un to izmantošanu praksē; par mācību stundu sagatavošanu, mācību metodēm, skolēnu radošo darbu vērtēšanu.
Prasmes – analizēt un izvērtēt metodikas teorijas un izvēlēties piemērotākās vizuālās mākslas mācību procesam. Izvērtēt un pielietot piemērotākās mācību metodes, vērtēšanas formas, uzskates materiālus un mācību grāmatas.
Kompetence – spēj orientēties vizuālās mākslas mācību priekšmeta programmas standartā, izstrādāt un izvērtēt vizuālās mākslas tēmas. Spēj sastādīt gada tematisko plānu, kalendāro plānu, spēj saplānot un novadīt vizuālās mākslas stundas, spēj sagatavot uzskates un teorētiskos materiālus, pārbaudes darbus un testus.

Zināšanas, prasmes un kompetences atspoguļojas individuālos praktiskos darbos, kuri tiek veikti praktiski. Rezultātu vērtēšana-darbu skate semestra beigās. Zināšanu pārbaudes tests, diskusija par programmā apskatītajiem teorētiskajiem jautājumiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pamatskolas un vidusskolas izglītības standarts vizuālajā mākslā. 2 Vizuālās mākslas didaktiskie principi. 3 Skolēnu izziņas patstāvības un aktivizācijas paņēmieni. 4 Pedagoģiskā procesa optimizācija vizuālās mākslas stundās. 5 Vizuālās mākslas mērķi un uzdevumi. 6 Vizuālās mākslas stundās pielietojamās mācību un audzināšanas metodes. 7 Starppriekšmetu saikne vizuālās mākslas mācīšanā. 8 Vizuālās mākslas stundas sagatavošana un plānošana. 9 Vizuālās mākslas stundu tipi un veidi. 10 Mācību stundu analīzes galvenie kritēriji. 11 Skolēnu sekmju kontroles veidi vizuālajā mākslā. 12 Vizuālās mākslas praktisko darbu vērtēšanas kritēriju izstrādāšana. 13 Nepieciešamo uzskates materiālu sagatavošana un pielietošana. 14 Ieteicamās tehnikas un darbu temati vizuālās mākslas stundās. 15 Mākslas pedagoģijas būtība. 16 Mākslas pedagoģijas problēmu risinātāji Latvijā un pasaulē.
Praktisko darbu saraksts:
1.Izstrādāt kritērijus radošo darbu vērtēšanai un pielietot tos praktiski analizējot dažādās tehnikās izgatavotos darbus. Zina kritērijus radošo darbu vērtēšanai, prot tos lietot praktiskajā un profesionālajā darbībā.
2.Piedalīties vienā no studentu praktisko darbu izstādēm, novērtēt to un izanalizēt iekārtošanas pamatkritērijus. Zina izstāžu iekārtošanas principus, kritērijus radošo darbu vērtēšanai, prot un ir kompetents tos lietot praktiskajā un profesionālajā darbībā.
3.Metodisko materiālu analizēšana un izstrādāšana dažādiem vecumposmiem. Uzskates materiālu izvērtēšana un izstrādāšana. Zina teoriju metodisko materiālu analizēšanai, prot to lietot praktiskajā un profesionālajā darbībā.
4.Radošo darbu analizēšana, materiālu atbilstības izvērtēšana. Zina kritērijus radošo darbu analizēšanai, prot un ir kompetents tos lietot praktiskajā un profesionālajā darbībā.
5.Prezentācijas sagatavošana par vienu no vizuālās mākslas tēmām, par tapšanas gaitu un vizuālo
materiālu izgatavošana. Zina prezentāciju veidošanas nosacījumus, prot un ir kompetents tos lietot praktiskajā un profesionālajā darbībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums, izpildīti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs, eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Tiek izgatavotas skices, radošie darbi plaknē, apjomā un krāsās. Tiek izstrādāts kursa darbs. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējumu sastāda semestrī izstrādāto praktisko darbu un testa vidējā atzīme.
Praktisko darbu vērtēšanas kritēriji- 1. atbilstība uzdotajam uzdevumam; 2. darba kultūra, precizitāte un kvalitāte; 3. darba ideja un kompozīcija; 4. kompozīcijas izteiksmes līdzekļu un krāsu mācības pielietojums

Pamatliteratūra

1. Bārnsa- Melisa. G. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp. 2. Hibnere V., Grasmane L. Bērna vizuālā darbība. Rīga: RaKa, 2000. 342 lpp. 3. Иттен И. Искусство цвета. Москва: Д. Аронов, 2004. 95 c. 4. Votsona L. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.

Papildliteratūra

1. Druvaskalne-Urdze A. Krāsas un skaņas sintēze kā metode. Rīga: RaKa, 2004. 114 lpp. 2. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp. 3. Vata F., Milborna A., Dikensa R. Lielā zīmēšanas grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 66 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Deko. Rīga: "Žurnāls Santa", 2013. ISSN 1407-7027. 2. Dizaina studija. Rīga: "Neputns", 2011. ISSN 1691-3094. 3. Māksla Plus. Rīga: "Māksla Plus", 2011. ISSN 1407-1886.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā".