Kursa kods Peda3019

Kredītpunkti 2

Praktiskā arodpedagoģija I

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inga Andersone-Penčuka

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti pilnveido un izvērtē zināšanas un prasmes par svarīgākajiem profesionālās izglītības jēdzieniem, profesionālo izglītību reglamentējošiem dokumentiem, profesionālās izglītības pakāpēm, kvalifikācijas līmeņiem, profesionālās izglītības saturu, valsts profesionālās izglītības standartu, profesijas standartu, profesionālās izglītības programmu veidošanas principiem, izmantojot starppriekšmetu pieeju, modernās tehnoloģijas un veicinot audzēkņu konkurētspēju

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - izpratne par pamatjēdzieniem profesionālajā izglītībā, profesionālo izglītību reglamentējošiem dokumentiem, profesionālās izglītības pakāpēm, kvalifikācijas līmeņiem, profesionālās izglītības programmu veidošanas principiem izmantojot modernās tehnoloģijas. Profesionālās izglītības terminoloģiju – praktiskais darbs
•prasmes – prot analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādus profesionālajā izglītībā izmantotos jēdzienus, prot teorētiski izvērtēt dažādus profesionālo izglītību reglamentējošus dokumentus, izglītības programmas un mācību vidi, prot izmantot dažādus mācību un audzināšanas līdzekļus, tai skaitā informācijas tehnoloģiju līdzekļus sagatavojot prezentāciju- patstāvīgais darbs;
•kompetences – spēj izvērtēt profesionālās izglītības sistēmas attīstības virzienus Latvijā un Eiropā, spēj studiju kursā gūtās zināšanas integrēt savās stundās. Spēj uzstāties auditorijas priekšā un demonstrēt prezentāciju – patstāvīgais darbs;

Kursa saturs(kalendārs)

1 Profesionālo izglītību reglamentējošie dokumenti.
2 Seminārs par profesionālās izglītības pamatdokumentiem.
3 Profesionālās izglītības satura reformas process, tās galvenie virzieni ilgtspējīgas izglītības attīstības aspektā.
4 Profesionālās izglītības īpatnības, tās sociālās funkcijas pilsētas, novada, reģiona, Valsts mērogā.
5 Profesionālās izglītības loma konkurētspējīgas un dinamiskas, uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstības stratēģijā.
6 Profesiju standarti. Kvalifikāciju salīdzināmība un to atzīšana Eiropas Savienībā.
7 Profesionālās izglītības programma, tās veidošanas soļi. Seminārs par profesijas standartu izstrādi.
8 Profesionālās izglītības satura novērtējums. Programmu izvērtēšanas kritēriji un metodikas.
9 Eiropas kvalitātes vadības fonda modeļa (EFQM – European Foundation for Quality Management) un Demingacikls.
11 Svarīgākie profesionālās izglītības jēdzieni.
12 Audzēkņa motivāciju un darba tirgū konkurētspējīgu personību veidojoša vide.
13 Mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana efektīvas mācību vides nodrošināšanā.
14 Mācību metožu, mācību procesa un mācību rezultātu vērtēšanas problēmas.
15 Mūžilgās mācīšanās modeļa pieejas. Uz dalībnieku vajadzībām un interesēm balstītas pieejas veidošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% lekciju un semināru apmeklējums, sekmīgi nokārtots praktiskais darbs par izglītības terminu skaidrojumu, sagatavots referāts par kādu no profesionālās izglītības pamatdokumentiem un sagatavota prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs - atrasti un izvēlēti profesionālās izglītības termini, sniegts skaidrojums.
Patstāvīgais darbs – sagatavots referāts par kādu no profesionālās izglītības pamatdokumentiem(apjoms10 lpp. – 15 lpp., iesniedz elektroniskā veidā).
Patstāvīgais darbs – sagatavota prezentācija par profesionālo izglītību reglamentējošiem dokumentiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi izpildīti un noteiktajā laikā iesūtīti patstāvīgie darbi. Norādītajā laikā iesūtīts, sekmīgi nokārtots darbs par profesionālās izglītības terminiem(pievienotas atsauces, pievienota izmantotā literatūra– vismaz 10 avoti).
Atbilstoši prasībām uzrakstīts, pareizi noformēts un pirms prezentācijas iesūtīts referāts par kādu no profesionālās izglītības pamatdokumentiem (apjoms 10 lpp. – 15 lpp., iesniedz elektroniskā veidā).
Sgatavota un atbilstoši prasībām novadīta prezentācija.
Ieskaites atzīme ir vidējais aritmētiskais starp patstāvīgajiem darbiem un prezentāciju.

Pamatliteratūra

1. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga: RaKa, 2000. 280 lpp. 2. Duvekot R., Pukelis K. red. Iepriekšējā pieredzē gūto zināšanu un prasmju novērtēšana profesionālās izglītības skolotāju izglītībā. (TIMA-Balt). Nr.LLP-LDV-TOI-LT-0004, 2010. 47 lpp. 3. Ķirse A., Soika I. Audzēkņu motivēšana karjeras attīstībai lauku profesionālās izglītības iestādēs. The Journal of Science Education Vol.7, Special Issue Proceedings of the International Conference „Rural Enviroment. Education. Personality.”REEP 2006,Jelgava 4. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās iezīmes. Rīga: Raka, 1999. 107 lpp. 5. Metodiskie ieteikumi modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei. Rīga: VIAA, 2015. 44 lpp.

Papildliteratūra

1. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga: RaKa, 2000. 280 lpp. 2. Duvekot R., Pukelis K. red. Iepriekšējā pieredzē gūto zināšanu un prasmju novērtēšana profesionālās izglītības skolotāju izglītībā. (TIMA-Balt). Nr.LLP-LDV-TOI-LT-0004, 2010. 47 lpp. 3. Ķirse A., Soika I. Audzēkņu motivēšana karjeras attīstībai lauku profesionālās izglītības iestādēs. The Journal of Science Education Vol.7, Special Issue Proceedings of the International Conference „Rural Enviroment. Education. Personality.”REEP 2006,Jelgava 4. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās iezīmes. Rīga: Raka, 1999. 107 lpp. 5. Metodiskie ieteikumi modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei. Rīga: VIAA, 2015. 44 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Profesionālā izglītība Latvijā [tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018. Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/files/4134_lv.pdf 2. Profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml 3. Tuvinās izglītības un darba vidi [tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018.]. Pieejams:http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1867-tuvinas-izglitibas-un-darba-

Piezīmes

Obligāts 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Profesionālās izglītības skolotājs.