Kursa kods Peda3002

Kredītpunkti 1

Modelēšana, šūšana I

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits4

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Silvija Reihmane

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZ3026, Zīmēšana

Kursa anotācija

Modelēšanas kursā paredzēts apgūt apģērba projektēšanas pamatprincipus : iepazīties ar māksliniecisko modelēšanu, izprast konstruēšanu un konstruktīvo modelēšanu, iemācīties modes žurnālu (komercpiegrieztņu) izmantošanu un piemērošanu individuālam augumam. Iepazīties ar konstruēšanas, modelēšanas datorprogrammu GRAFIS.
Apgūtais teorētiskais kurss un praktiskie darbi sekmē Mājturības un tehnoloģiju priekšmeta stundu organizēšanu skolās apģērba un tekstiliju tehnoloģiju tematu ietvaros.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izpratne par apģērbzinību tēmām Mājturība un tehnoloģijas mācību priekšmeta standartā pamatizglītībā un Mājsaimniecības mācību priekšmeta standartā vidējā izglītībā. Zināšanas apģērba projektēšanas terminoloģijā un pamatprincipos: izpratne par māksliniecisko modelēšanu, konstruēšanu un konstruktīvo modelēšanu. Izpratne par konstruēšanas, modelēšanas datorprogrammu GRAFIS.
• Prasmes – prot atpazīt, izvērtēt un izgatavot apģērba pamatpiegrieztnes un tērpu modeļu piegrieztnes pēc parauga, izmantojot bibliogrāfiju. Prot strādāt ar komercpiegrieztnēm un pielāgot individuālam augumam.
• Kompetence – spēj droši, praktiski un radoši lietot šūto izstrādājumu projektēšanu Mājturības un tehnoloģiju un Mājsaimniecības mācību priekšmetu stundās vispārējā izglītībā un interešu izglītībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vispārīgas ziņas par apģērbiem
2 Mākslinieciskā modelēšana.
3 Konstruēšana, metodes. Ķermeņa mēri. Virslaides, uzlaides.
4 Darba apģērba pamatpiegrieztne, konstruktīvā modelēšana.
5 Svārku pamatpiegrieztnes, konstruktīvā modelēšana.
6 T-veida ģērbu konstruēšana, modelēšana.
7 Plecģērba pamatpiegrieztne
8 Plecģērbu augšdaļas konstruktīvā modelēšana.
9 Piedurkņu pamatpiegrieztnes, modelēšana.
10 Apkakļu konstruēšana, modelēšana.
11 Dažādu piegriezumu veidošana ar modelēšanas paņēmieniem.
12 Bikšu konstruēšana, modelēšana.
13 Komercpiegrieztņu izmantošana un piemērošana individuālajam augumam.
14 Komercpiegrieztņu palielināšana un samazināšana
15 Konstruēšana ar datorprogrammu GRAFIS.
16 Ieskaites kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību obligāts apmeklējums, izpildīti un ieskaitīti visi praktiskie darbi, uzrakstīts un ieskaitīts noslēguma kontroldarbs. Noslēguma vērtējums pazeminās, ja netiek ievēroti praktisko darbu izpildes termiņi. Noslēguma vērtējums: praktiskā darba vērtējuma un noslēguma kontroldarba vērtējuma vidējais aritmētiskais.

Pamatliteratūra

1. Kampuse A., Marksa M. Mājturība: Šūšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 224 lpp.
2. Holahena L. Kā izmantot, pielāgot un modelēt apģērba piegrieztnes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 144 lpp.
3. Version 9.GRAFIS. Textbook part 1. Germany, Grafis – Software, 2003. Pieejams http://www.grafis.com
4. Version 9.GRAFIS. Textbook part 2. Germany, Grafis – Software, 2003. Pieejams http://www.grafis.com

Papildliteratūra

1. Šūšana. Izsmeļoša šūšanas rokasgrāmata. Madris, 2005. 168 lpp.
2. Version 11. Download of GRAFIS Education version [tiešsaiste] [skatīts 12.01.2015.]. Pieejams: http://www.grafis.com/grafis-education-version.html
3. Kaledo Style. Technical Fashion design [tiešsaiste] [skatīts 12.01.2015.]. Pieejams: http://www.lectra.com/en/lectra-media-center/kaledo-style-technical-fashion-design

Periodika un citi informācijas avoti

1. Burda. ISSN 1560-537X.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" profesionālās specializācijas modulī Tekstiltehnoloģijas.