Kursa kods Peda2054

Kredītpunkti 2

Aušana

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ligita Ozolniece

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā mācās aušanas pamattehnoloģijas un tehnoloģiskos paņēmienus, izstrādājuma darināšanu atbilstoši kompozīcijai un izvēlētajām tekstiltehnoloģijām un/vai materiāliem. Studiju kursa programmā iekļautie temati saistās ar vīto aukliņu, pīto jostu, audeņu, celaiņu, atspoļu, paklāju un gobelēnu tehniku aušanas tehnoloģijām, sākot ar aužamā materiāla izvēli un sagatavošanu, ar aušanas sagatavošanas priekšdarbiem līdz gatavā darba izstrādei un pēcapstrādei. Studiju kursā gūtās atziņas nostiprina izpratni un veicina radoši izmantot iegūtās zināšanas aušanas mākslā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas, izpratne par aušanas pamattehnoloģijām, tehnoloģiskiem paņēmieniem un tā procesa norisi, izstrādājuma darināšanas iespējām, par aušanas mākslas nozares būtību, struktūru un daudzpusību. 1., 2., 3., 4.kontroldarbs.
• Prasmes analizēt, salīdzināt un izvērtēt aušanas tehnoloģiskos paņēmienus un tā procesa norisi; praktiskā darbībā veidot, strādāt patstāvīgi, radoši un brīvi pielietojot dažādās aušanas tehnoloģijas, materiālus; risināt problēmas, attīstīt pašapziņu, izkopt individualitāti, gūt radošas darbības un personības pašizpausmes pieredzi, apzināties savas intereses un spējas, saskatīt studiju kursā iegūtās pieredzes izmantošanas iespējas sadzīvē, karjerā u.c. Laboratorijas darbi, mācību metodisko materiālu izstrāde.
• Kompetence: spēj atpazīt, lietot, izvēlēties un salīdzināt aušanas tehnoloģijas; patstāvīgi izgatavot iecerēto izstrādājumu; izprast, izvērtēt, izskaidrot un radoši realizēt aušanas mācību saturu pedagoģiskajā darbībā; organizēt mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta stundas vispārējā izglītībā tekstiliju un to tehnoloģiju tematu ietvaros.

Kursa saturs(kalendārs)

Studiju kursa saturs:
I. Daļa. Atspoļu tehnikas (16h).
• Austu izstrādājumu veidi, modes tendences laikmeta griežos.
• Aužamie stāvi to veidi. 1.kontroldarbs: Aužamie stāvi, to darbības princips.
• Aužamais materiāls to raksturojums. Dabiskās tekstilšķiedras. Ķīmiskās tekstilšķiedras. Reciklēšanas materiāli aušanā.
• Aušana – priekšdarbi. Aušanas process. Kļūmju novēršana.
• Sējuma mācība. 2.kontroldarbs: Sējumu mācība.
• Vienkāršie audumi. Pamataudumi.
• Atvasinātie audumi.
• Auduma projekts. Šķieta izvēle. Eģes mala. Raksta ielāgošana audumā. Aprēķini. 3.kontroldarbs: Atspoļu tehnikas un aprēķini.
• Mācību ekskursija (Tekstiluzņēmums; izstādes apmeklējums u.c.).
Laboratorijas darbi:
• Paraugi pamataudumu tehnikās (4 tehnikas).
• Paraugi atvasināto audumu tehnikās (pēc izvēles 1 tehnika)
II.Daļa. Jostu tehnikas (12h).
• Pītās jostas. Darba rīki, materiāli, kompozīcijas iespējas un tehnoloģiskie paņēmieni.
• Audenes. Darba rīki, materiāli, kompozīcija, velku un audu aprēķināšana, uzkārtošana un aušana. Tehnikas. Malu veidošana. Jostu galu noslēgumi. Jostu pēcapstrāde, uzglabāšana.
• Celaines. Darba rīki, materiāli, velku un audu aprēķināšana, kompozīcija, celu sagatavošana un aušana. Tehnikas. 4.kontroldarbs: Jostu tehnikas.
Laboratorijas darbi:
• Pinuma tehnikā – 1 paraugs (pēc izvēles).
• Audeņu tehnikas - garensvītrainā, šķērssvītrainā, ziedainā, rakstainā un Aulejas audenes.
• Celaiņu tehnikas - garensvītrainā un rakstainā celaine.
III. Daļa. Paklāju un gobelēnu tehnikas (4h).
Darba rīki, materiāli, kompozīcija un darba skice. Velku uzvilkšana un aušana rāmī vai uz kartona pamatnes. Tehnikas. Pēcapstrāde, uzglabāšana.
Laboratorijas darbi: Paklāju un gobelēnu tehnikā jānoauž paraugs, kur iekļautas 4 tehnikas pēc izvēles.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• 85% līdzdalība lekcijās un laboratorijas darbos.
• Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi un mācību metodiskie materiāli
• Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Darbs ar literatūru un tiešsaistes avotiem. Darbs nodarbībā individuāli un grupās. Laboratorijas darbu izstrādāšana, aizstāvēšana un mācību metodiskā materiāla izveidošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no laboratorijas darbu, kontroldarbu un mācību metodiskā materiāla izstrādes kumulatīvā vērtējuma.
Laboratorijas darbu vērtēšanā tiek izmantots kvalitatīvais vērtējums - 10 ballu sistēmā, ko iegūst no kopējā punktu skaita par atsevišķām vērtējuma pozīcijām:
• sistemātiskums darbā (max 2): sākotnējās idejas realizācija (0-1), iekļaušanās laikā (0-1);
• darba tehniskā kvalitāte (max 5): tehnoloģiskā karte (0-2), paraugs (0-3);
• krāsu saskaņa (0-0,5);
• kompozīcija (max 2): tehnoloģiskā karte (0-1), paraugs (0-1);
• oriģinalitāte (0-0,5).

Pamatliteratūra

1. Karlsone A. Rakstainās jostas: kopīgais kultūrslānis. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2015. 128 lpp. 2. Ozolniece L. Paklāju un gobelēnu tehnikas. Rīga: RaKa, 2009. 104 lpp. 3. Šterna M. Aušana. Rīga: Praktiskā Grāmata, 2004. 246 lpp. 4. Vaivare B., Urdziņa M. u. c. Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. lpp. 5. Soroka J. Tapestry Weaving: Design and Technique. Ramsbury, United Kingdom, 2012. 192 p.

Papildliteratūra

1. Nadziņa V. Jostas un prievītes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 32 lpp. 2. Kulakova M. Prievīšu un jostu aušana. Lielvārde: Apgāds Lielvārds, 1994. 71 lpp. 3. Strutt L. Modern Weaving. London, United Kingdom, 2016. 128 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskie Rokdarbi: radošas idejas skaistām lietām. Rīga: Lauku Avīze. ISSN 2255-9027 2. DEKO: dārzs, būvniecība, dizains, interjers. Rīga: Žurnāls Santa. ISSN 1407-7027. 3. LNB Digitālā bibliotēka. www.lndb.lv 4. Дворкина И. Гобелен за десять вечеров. [Skatīts 08.10.2018.] Pieejams: https://vk.com/album-13509527_99505209

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Mājas vide izglītībā nepilna laika studijās.