Kursa kods Peda2050

Kredītpunkti 1

Tekstilmateriāli un to apdare II

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ligita Ozolniece

Mg. paed.

Kursa anotācija

Filcēšanas vēsture un tradīcijas. Filcēšanai nepieciešamie darba rīki, instrumenti un materiāli, to sagatavošana darbam. Krāsu mācība. Kompozīcija un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tekstildarbos. Filcēšanā izmantojamās tehnikas: slapjā filcēšana (krāsainu bumbu, ruletes velšana; dažādu ziedu filcēšana; plakanu priekšmetu velšana; apjomīgu priekšmetu velšana izmantojot piegrieztni.); sausā filcēšana ar adatām: sīkplastika (bumbiņas, sirsniņas, brošas, aproces, putniņi, zvēriņi u.c.). Tehnisko paņēmienu un materiālu sintēze darbā. Filcēšanas pēcapstrāde, noformēšana un uzglabāšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas, izpratne par filcēšanas pamattehnoloģijām, tehnoloģiskiem paņēmieniem un tā procesa norisi, izstrādājuma darināšanas iespējām, par filca mākslas nozares būtību, struktūru un daudzpusību. 1. kontroldarbs.
• Prasmes analizēt, salīdzināt un izvērtēt filca tehnoloģiskos paņēmienus un procesa norisi; praktiskā darbībā veidot, strādāt patstāvīgi, radoši un brīvi pielietojot dažādās filcēšanas tehnoloģijas, materiālus; risināt problēmas, attīstīt pašapziņu, izkopt individualitāti, gūt radošas darbības un personības pašizpausmes pieredzi, apzināties savas intereses un spējas, saskatīt studiju kursā iegūtās pieredzes izmantošanas iespējas sadzīvē, karjerā u.c. Laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana.
• Kompetence spēj atpazīt, lietot, izvēlēties un salīdzināt filca tehnoloģijas; patstāvīgi izgatavot iecerēto izstrādājumu; izprast, izvērtēt, izskaidrot un radoši realizēt filcēšanas mācību saturu pedagoģiskajā darbībā; organizēt mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta stundas vispārējā izglītībā tekstiliju un to tehnoloģiju tematu ietvaros.

Kursa saturs(kalendārs)

Studiju kursa saturs:
1. Filcēšanas attīstības vēsture, tradīcijas. Modes tendences filcētu izstrādājumu izgatavošanā. Filcēšanas darba rīki, instrumenti, to sagatavošana darbam. Filcēšanas materiāli.
2. Krāsas un tradīcijas. Krāsu spektrs un tā sakarības filcēšanas procesā. Kompozīcija un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi filca izstrādājumos:
• Kompozīcijas veidošanas pamatprincipi (ritms, simetrija, asimetrija, fons, kontrasts, harmonija, galvenais un pakārtots elements);
• Izteiksmes līdzekļi (punkts, līnija, rūtojums, forma, faktūra, krāsa);
• Kompozīcijas pamatveidi (noslēgta, nenoslēgta, malu norobežotā, lineārā, ģeometriskā, centrālā, augošā raksta, noskaņu kompozīcija. Stilizācija).
3. Filcēšanas tehnikas.
• Slapjā filcēšana.
• Laboratorijas darbs (2h): Krāsainu bumbu, ruletes velšana.
• Laboratorijas darbs (2h): Dažādu ziedu filcēšana.
• Laboratorijas darbs (2h): Plakanu priekšmetu filcēšana - gobelēns.
• Laboratorijas darbs (2h): Apjomīgu priekšmetu filcēšana izmantojot piegrieztni (somas, cepures u.c. pēc izvēles).
• Sausā filcēšana ar adatām – Laboratorijas darbs (2h): sīkplastika (bumbiņas, sirsniņas, piespraudes, aproces, putniņi, zvēriņi u.c. pēc izvēles).
4. Tehnisko paņēmienu un materiālu sintēze darbā. Filca izstrādājumu uzglabāšana.
5. Filca izstrādājumu eksponēšana. Skate. 1. kontroldarbs: Filcēšanas darba rīki, instrumenti, materiāli un tehnikas.
6. Mācību ekskursija. Filcēšanas meistarklase.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• 85% līdzdalība lekcijās un laboratorijas darbos;
• Izstrādāti un prezentēti patstāvīgie darbi.
• Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs studiju kursa noslēgumā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs (6h) - Produkta izstrāde.
• Kādā no filcēšanas tehnikām izstrādāt produktu un to konceptuālo risinājumu skices, kā arī organizēt un veikt paraugu izgatavošanu ņemot vērā tirgus piedāvājumu un pieprasījumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgā darba vērtējuma un studiju kursa kontroldarba un laboratorijas darbu kumulatīvā vērtējuma.
Laboratorijas darbu un patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību:
• sistemātiskums darbā (max 2,5): sākotnējās idejas realizācija (0-0,5), iekļaušanās laikā, t.sk. nodarbību apmeklējums (0-2,0);
• darba tehniskā kvalitāte (max 4): laboratorijas darba lapas aizpildīšana (0-1), parauga izpildījums (0-3);
• krāsu saskaņa, materiālu izvēle (0-1),
• kompozīcija (max 1,5): paraugs (0-1,5);
• oriģinalitāte (0-1).

Pamatliteratūra

1. Bogdaniene E. G. Rokdarbu vācelīte. Vilnas velšana. Viļņa: SIA „Septyni menai”, 2008. 51 lpp. 2. Kazlauskaite V. Veltinis. Vilnius: Žuvedra, 2008. 99 lpp. 3. Berger M. Funny Filzies. Tier-Maskottchen filzen mit der Nadel. Perforierte Vorlagenbogen, Einsteckhüllen, mit Filzschablone. 2007. 31 lpp. 4. Vaivare B., Urdziņa M. u. C. Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 110 lpp.

Papildliteratūra

1. Majevska D. Filcēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 32 lpp. 2. Пипер А. Модные шарфы. Москва: Изд. Ниола-Пресс, 2007. 46 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskais Latvietis. Rīga: Lauku avīze. 1992. ISSN 1407-3358. 2. Rokdarbu Vācelīte. Vilnius: Septyni menai. 2005. ISSN 1822-2838.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Mājas vide izglītībā nepilna laika studijās.