Kursa kods Peda2049

Kredītpunkti 2

Tekstilmateriāli un to apdare I

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par tekstilšķiedru klasifikāciju, ieguvi, pamatīpašībām, iepazīstina ar dzijas ražošanu, rada priekšstatu par auduma iegūšanas tehnoloģiju. Raksturo tekstilmateriālu krāsošanas iespējas mājas apstākļos. Kurss sniedz padziļinātas prasmes sietās batikā. Ieskats vaska batikā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studentu radošās darbības izaugsmei, izpratnei par aktīvu inovatīvu risinājumu atveidi sietā batikā. Apgūtais teorijas kurss un laboratorijas darbi sekmē Mājturības un tehnoloģiju mācību stundu organizēšanu skolās tekstiliju, to tehnoloģiju tematu ietvaros.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par tekstilšķiedru klasifikāciju, šķiedru pamatīpašībām, dzijas ražošanu, auduma ieguves tehnoloģiju un krāsošanas tehnoloģiskiem paņēmieniem. Prasmes analizēt, salīdzināt un izvērtēt tekstilmateriālu daudzveidību atbilstoši tām izvirzītām prasībām. Analizēt un izvērtēt dzijas un auduma savstarpējās tehnoloģiskās kopsakarības.
• Prasme izvēlēties krāsas atbilstoši materiālam, prasme krāsot tekstilmateriālus atbilstoši apdares tehnoloģijām.
• Kompetence – spēj novērtēt tekstiliju atbilstību izvirzītām prasībām un mūsdienu tehnoloģijām. Spēj pieņemt lēmumu tekstiliju tehnoloģiju realizācijā. Spēj veidot radoši mākslinieciskus darbus. Spēj pieņemt lēmumu krāsošanas, sietās un vaska batikas tehnoloģijās. Spēj organizēt Mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta stundas skolā tekstiliju, to tehnoloģiju tematu ietvaros.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tekstilmateriālu daudzveidība. Tekstilšķiedru klasifikācija
2 Dabiskās augu un dzīvnieku valsts šķiedras
3 Ķīmiskās šķiedras. Mākslīgās, sintētiskās šķiedras
4 Dzijas iegūšanas tehnoloģija. Vērpšana. Auduma iegūšans tehnoloģija. Aušana
5 Auduma apdare.Tekstiliju krāsošana mājas apstākļos ar ķīmiskām krāsvielām
6 Auduma komponentu analīze. Tekstils mūsdienu vidē. Analīze
7 Kontroldarbs.Tekstilmācības metodiskie aspekti skolā
8 Ievads batikā. Darba piederumi, vide un drošība.
9 Patstāvīgā darba un metodiskā materiāla prezentācija
10 Sietās batikas tehnoloģiskie paņēmieni. Krāsošana vairākās krāsās
11 Izteiksmes līdzekļi batikā.Tekstiltehnoloģiju sintēze batikā
12 Sietās batikas risinājumi noslēgtās kompozīcijās
13 Sietās batikas improvizācijas
14 Patstāvīgi radošais darbs sietā batikā
15 Vaska batika. Batikas mācību metodiskie aspekti skolā
16 Batikas darbu eksponēšana. Radošo darbu skate.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas komtaktnodarbības (85%), izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas un patstāvīgie darbi. Nokārtots kontroldarbs. Dalība radošo darbu skatē un izstādē.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Alsupe A. Audumi Latgalē 20. gadsimtā. Rīga: Tautas mākslas centrs, 2008. 276 lpp.
2. Cardon D. Natural dyes: sources, tradition, technology and science. London: Archetype Publications, 2007. 778 p.
3. Karoseviča A. Mājturība. Batika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 246 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
4. How to batik? [tiešsaiste]. [skatīts 04.06.2013.]. Pieejams: http://www.newcastle-arts-centre.co.uk/how_to_batik_.htm/

Papildliteratūra

1. Handbook of textile fibre structure. Oxford: Woodhead; Boca Raton: CRC, 2009. 2vol. 150 p.
2. Textiles for sustainable development. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2007. 150 p.
3. Wax batik. http://www.youtube.com/watch?v=QjwrBCKLY0o

Periodika un citi informācijas avoti

1. Design Studies. [tiešsaiste]. Online ISSN: 0142-694X. [skatīts 04.06.2013.]. Pieejams ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/journal/0142694X
2. Studija. Online ISSN: 1407-3404.[tiešsaite] [skatīts 12.06.2011]. Pieejams: http://www.studija.lv/?parent=17
3. International Journal of Art & Design Education. Published on behalf of National Society for Education in Art and Design. Online ISSN: 1476-8070. [tiešsaite] [skatīts 04.06.2013]. Pieejams: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-JADE.html Pilnie teksti pieejami EBSCO datubāzēs: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&jid=Q0T&site=ehost-live

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Mājas vide izglītībā pilna un nepilna laika studijās.