Kursa kods Peda2043

Kredītpunkti 2

Sociālā pedagoģija

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatīta sociālās pedagoģijas rašanās, attīstība dažādos laikos un valstīs, socializācija kā sociālās pedagoģijas problēma. Mūsdienu sabiedrībā nozīmīgākās sociālās problēmas, to rašanās cēloņi un sekas, iespējamie risinājumi. Sociālā pedagoga loma skolā, īpaši profesionālās izglītības skolās, darbs ar dažādām sociālā riska grupām. Likumdošana un normatīvie akti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - izpratne par profesionālo izglītību un sociālo pedagoģiju, tās nozīmību profesionālajā izglītībā. Zināšanas par sociāla rakstura problēmām skolā, spēja tās apzināt, atklāt un risināt, integrēt aktuālos sociālos jautājumus audzināšanas stundās
• prasmes - analizēt un prast risināt sociāla rakstura situācijas un jautājumus dažādās sociālajās grupās un izvēlēties atbilstošākās metodes. Prast integrēt sociālos jautājumus audzināšanas stundās. Prast komunicēt ar dažādām grupām, uzstāties auditorijas priekšā.
• kompetence - Sadarbība ar audzēkņiem, vecākiem, kolēģiem. Prast strādāt komandā. Objektīvi izvērtēt situācijas un rast risinājumus. Patstāvīgi lietot zināšanas un prasmes pedagoģiskā darbībā

Kursa saturs(kalendārs)

1 Sociālā pedagoģija kā zinātnes nozare. Tās vēsture.
2 Sociālā audzināšana kā sociālās pedagoģijas pētāmais objekts
3 Socializācija. Cilvēks kā socializācijas objekts, subjekts, upuris
4 Personas vajadzību struktūra. Vajadzību tests
5 Sociālā pedagoģija un sociālais darbs
6 Sociālās pedagoģijas iestādes un to darbības principi
7 Sociālā pedagoga lomas, funkcijas, darbs izglītības iestādē
8 Sociālās pedagoģijas pētāmās problēmas
9 Sociālās pedagoģijas pētāmās problēmas. Situāciju analīze
10 Skolas, vecāku un sabiedrības sadarbība
11 Skolas, vecāku un sabiedrības sadarbība. Situāciju analīze
12 Likumdošana un normatīvie akti
13 Tests
14 Referātu aizstāvēšana
15 Audzināšanas stundu aizstāvēšana
16 Audzināšanas stundu aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vismaz 75% nodarbību apmeklējums.
Ieskaitīts tests, rakstiski iesniegta un arī publiski prezentēta audzināšanas stunda. Ieskaite ar atzīmi

Pamatliteratūra

1. Rudņicka Z. Sociālais pedagogs skolā. Rīga: RaKa, 2001. 191 lpp
2. Беляев В. И., Савченко Т. А. История социальной педагогики. Магaдaн, 2014 482 c.
3. Plaude I. Sociālā pedagoģija. Rīga: RaKa, 2001, 187 lpp
4. Альжев Д. Социальная педагогика: конспект лекций. Litres, 2013. 271 c.

Papildliteratūra

1. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. Пенза, 1994
2. Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. Lielvārde: Lielvārds, 1998. 207 lpp.
3. Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca. Rīga: Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 2000. 249 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Skolotājs". ISSN 1407-1045.
2. Bērnu tiesību aizsardzība. Likumdošana [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2015.]. Pieejams: http://www.bernuthttp://archive-lv.com/page/379303/2012-10-06/http://www.bernutiesibas.lv/iesibas.lv/?gr_id=6

Piezīmes

Iekļauts 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā "Profesionālās izglītības skolotājs".