Kursa kods Peda2041

Kredītpunkti 2

Mājas ekonomika

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Aija Pridāne

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar mājturības ekonomikas zinātnes mūsdienu teorijām, gūst praktisku pieredzi to izmantošanā personīgajā dzīvē un mācību satura realizēšanā mācību priekšmetos „Mājturība un tehnoloģijas” un „Mājsaimniecība”. Pēta mājturības lomu sabiedrībā, tās formas, funkcijas. Gūst izpratni par mājturības locekļu vajadzībām dzīves kvalitātes kontekstā. Pilnveido priekšstatu par ilgtspējīgu resursu patēriņu, par savas saimnieciskās darbības organizēšanu un novērtēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: apzinās mājturības vietu sabiedrībā, tās formas un funkcijas, finansu un citu mājturībā izmantojamo resursu piesaisti ilgtspējīga patēriņa un dzīves kvalitātes kontekstā, personas un īpašuma drošības un aizsardzības pasākumu organizēšanas nepieciešamību, ir iepazinies ar mājturības ekonomikas teorijas atspoguļojumu standartos un programmā- teorijas kontroldarbs.
Prasmes: atrast, kritiski izvērtēt iespējas un izmantot informāciju mājturības locekļu vajadzību un saimnieciskās darbības nodrošināšanai, risināt problēmas, izvirzīt mērķus un izvēlēties atbilstošas stratēģijas personīgās dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanai, analizēt savu rīcību, paredzēt rezultātus- praktiskie darbi.
Kompetences: vērtēt un modelēt mājturības mērķus un tās locekļu darbību dzīves kvalitātes kontekstā, vispusīgi izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, veidojot skolēniem izpratni par cilvēka dzīves vides drošības un kvalitātes nosacījumiem un uzlabošanas iespējām- patstāvīgie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Mājturības loma (vieta) sabiedrībā- 1h.
2. Mājturības, mājsaimniecības jēdzieni- 2h.
3. Mājturības galvenās problēmas, to atspoguļojums mājturības ekonomikas teorijā- 2h.
4. Mājas ekonomikas teorijas mācību priekšmetu „Mājturība un tehnoloģijas” un „Mājsaimniecība” standartos, programmās- 2h.
5. Pārskats par mājturību formām un funkcijām- 2h.
6. Mājsaimniecību nodrošinājums un tā atspoguļojums statistiskajos pētījumos- 2h.
7. Mājturības mērķi saistībā ar tās locekļu vajadzībām- 1h.
8. Izpratne par dzīves kvalitāti, to veidojošajiem kritērijiem un rādītājiem- 2h.
Teorijas kontroldarbs
9. Dzīves kvalitātes uzlabošanas stratēģijas mājturībā- 2h.
10. Mājturības vadīšana, savas saimnieciskās darbības izvērtējums- 4h.
11. Resursu piesaiste un ekonomiska lietošana- 2h.
12. Ilgtspējīgs patēriņš un apkārtējā vide- 2h.
13. Mājturību finanšu plānošana un kontrole- 2h.
14. Personas un īpašuma drošība un aizsardzība- 1h.
15. Patērētāju izglītība- 2h.
16. Individuālā uzņēmējdarbība mājturībā- 3h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Prasības ieskaites iegūšanai:
1. Apmeklētas kontaktnodarbības.
2. Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi (semināri) nodarbību laikā, kas tiek vērtēti ar „iesk./neiesk.”.
3. Iesniegti un aizstāvēti patstāvīgie mājas darbi, kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
4. Nokārtots teorijas kontroldarbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students sagatavo un iesniedz:
- informatīvu pārskatu par mājturību nodrošinājumu statistikas pētījumos;
- pētījumu par savu mēneša budžetu ar tā izvērtējumu;
- mājsaimniecības veidošanas izmaksu aprēķinu;
- pārskatu par mājas ekonomikas saturu saistībā ar mācību priekšmetu standartiem „Mājturība un tehnoloģijas” vai „Mājsaimniecība”;
- vienas mācību stundas izvērstu plānu un uzdevumu vai vingrinājumu paraugus saskaņojot tematu ar mācībspēku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā paredzēta ieskaite ar atzīmi 10 ballu skalā.
Vērtēšanas kritēriji:
1.Izstrādāto patstāvīgo darbu atbilstība izvirzītajām prasībām.
2.Prezentācijas prasmes.
3.Darba organizācijas prasmes (iekļaušanās termiņos).

Pamatliteratūra

1.Eglīte A. Ievads mājturības ekonomikā. Jelgava, 2009. 95 lpp. 2. Pridāne A. Dzīves kvalitātes principa īstenošana mājturības izglītībā pamatskolā. Promocijas darbs. Jelgava, LLU. 2009. 160 lpp. 3. Richarz I. Der Haushalt und Wissenschatft und Bildung, Schneider Verlag Hohengehen GmbH.,2001. 173 S. 4. Tisenkopfs T. Dzīves kvalitāte Latvijā: Projekta programma. Rīga, 2005. 5. Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem: MK noteikumi Nr.468 [tiešsaiste]. Pieņemts 12.08.2014. Stājas spēkā 23.08.2014. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=268342 Mācību priekšmetu programmu paraugi pamatskolai Mājturība un tehnoloģijas 5.–9. klasei (ar izvēli koka un metāla tehnoloģijās). 6. Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem: MK noteikumi Nr.281 [tiešsaiste]. Pieņemts 21.05.2013. Stājas spēkā 06.06.2013. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=257229

Papildliteratūra

1."Cilvēks pirmajā vietā": Latvijas izaugsmes modelis. Nacionālais attīstības plāns. 2005.[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.raplm.gov.lv/lat/nacionalais_attistibas_plans/?doc=2339 2. Mācības patērētājizglītībā: gudra izvēle. Jelgava: LPMPMA, 2007. 194 lpp. 3. Schweitzer R. Home economics science and Arts- Manging Sustainable Everyday Life. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006. 320p.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Latvijas statistikas gadagrāmata. Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde. ISSN 1407-0626. 2.Praktiskais Latvietis. Rīga : Lauku Avīze. 1992-. ISSN 1407-3358. 3. Ieva. Rīga: Santa. ISSN 1407-2033. 4. DEKO: dārzs, būvniecība, dizains, interjers. Rīga: Žurnāls Santa. ISSN 1407-7027.

Piezīmes

Mājas vide izglītībā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura