Kursa kods Peda2023

Kredītpunkti 3

Didaktika

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2012

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Baiba Briede

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studenti pilnveido un izvērtē zināšanas un prasmes par: didaktikas skaidrojumu un attīstību no renesanses līdz mūsdienām Eiropā un ASV, saistību ar citām zinātnēm, didaktikas pieejām, teorijām, modeļiem un kategorijām: mācībām, mācīšanu, mācīšanos, mācību mērķiem un metodēm, zināšanām, prasmēm, kompetencēm, vērtēšanu, mācīšanas un mācīšanās stiliem, mācību organizācijas formām un vidi. Studenti pilnveido uzstāšanās, vizuālo un tehnisko līdzekļu izmantošanas prasmes. Kursā tiek vērtētas: skolotāja funkcijas un loma, skolotājs un skolēns kā mācību procesa subjekti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Izprast, analizēt un izvērtēt teorijas un atziņas par: didaktikas skaidrojumu un attīstību no renesanses līdz mūsdienām Eiropā un ASV, saistību ar citām zinātnēm, didaktikas pieejām, teorijām, modeļiem un kategorijām; pilnveidot zināšanas par uzstāšanos, vizuālo un tehnisko līdzekļu izmantošanu; izprast, analizēt un izvērtēt skolotāju un skolēnu kā mācību procesa subjektus; analizēt, sintezēt un izvērtēt teorētiskas atziņas sakarībā ar praktisko uzdevumu rezultātiem.
• Prasmes: izmantot zināšanas patstāvīgajos un praktiskajos darbos, uzdevumu un uzstāšanās veidošanā; veidot dialogu; uzstāties un vērtēt, izmantojot dažādas didaktiskās metodes.
• Kompetence: spēt izmantot didaktikas zināšanas un prasmes dažādās situācijās, lai veicinātu skolēniem jaunu zināšanu, prasmju un kompetenču veidošanos un pozitīvu saskarsmi; spēt sadarboties ar skolēniem; spēt uzstāties dažādās auditorijās, atbilstoši izklāstot informāciju; attīstīt kompetenci un radīt arī inovatīvus risinājumus didaktikā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Didaktikas jēdziens, tendences Eiropā un ASV, saistība ar citām zinātnēm. Praktiskie darbi.
2 Didaktikas attīstība no renesanses līdz mūsdienām Eiropā un ASV. Praktiskie darbi.
3 Uzstāšanās veidi un kritēriji. Mācību metodiskie, vizuālie un tehniskie līdzekļi. Praktiskie darbi.
4 Didaktikas teorijas un pieejas. Praktiskie darbi.
5 Mācību, mācīšanās, mācīšanas un apmācības kategorijas. Praktiskie darbi.
6 Seminārs par augstāk minētajiem tematiem.
7 Mācību mērķi, izziņas un sociālie motīvi; B. Blūma un I.Lernera taksonomijas. Praktiskie darbi.
8 Zināšanas, prasmes, kompetences; skolēns un skolotājs kā mācību procesa subjekti. Praktiskie darbi.
9 Vērtēšana: funkcijas, veidi, kritēriji; datu veidi un skalu izvēle. Praktiskie darbi.
10 Mācību metodes, to klasifikācijas. Praktiskie darbi.
11 Problēmmācības, kooperatīvās, eksemplārās mācības. Praktiskie darbi.
12 Mācību organizācijas formas un vide; grupu darba veidi un īpatnības. Praktiskie darbi.
13 Didaktiskie modeļi. Praktiskie darbi.
14 Mācīšanas un mācīšanās stili, tos ietekmējošie cilvēku tipi. Praktiskie darbi
15 Uzstāšanās, izmantojot Ms Power Point prezentācijas. Uzstāšanās vērtēšana.
16 Kopsavilkuma un E. de Bono metode par savu didaktisko kompetenci un kursa tematiku (analīze un uzlabošana).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu un patstāvīgo uzdevumu izpilde; rakstisks eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Didaktika. Ievērojamākie pedagogi par mācību teoriju. Rīga: RaKa, 2000. 344 lpp.
2. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 662 lpp.
3. Prets D. Izglītības programmu pilnveide: pedagoga rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 383 lpp.
4. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa, 2001. 275 lpp.

Papildliteratūra

1. Briede B. Mācību metodes. Jelgava: LLU, 1997. 68 lpp. (līdzautori: M.Doils, H.Makintaire, L.Pēks, I. Šīlda)
2. Čehlova Z. Izziņas aktivitāte mācībās. Rīga: RaKa, 2002. 136 lpp.
3. Krastiņa E., Pipere A. Skolēnu mācību sasniegumu pašizvērtēšana sākumskolā. Rīga: RaKa, 2004. 216 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Journal of Teacher Education. ISSN 0261-9768 (Print), 1469-5928 (Online).http://www.tandfonline.com/loi/cete20
2. Teaching and Teacher Education. ISSN: 0742-051X. http://www.sciencedirect.com/science/journal/0742051X
3. The Journal of Didactics. ISSN: 2067-4627. http://psiho.ubbcluj.ro/SSU/revista/HOME.html

Piezīmes

Obligātais kurss 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā Profesionālās izglītības skolotājs.