Kursa kods Peda2019

Kredītpunkti 2

Pedagoģija

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareNozaru pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Irēna Katane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Kursa darbā studenti zinātniski pamato mūžizglītības, nepārtrauktās izglītības, pieaugušo izglītības, formālās un neformālās izglītības, profesionālās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības aktualitātes mūsdienu izglītības vides kontekstā. Kursa darbā studenti analizē jautājumus, kas saistīti ar topošo un jau esošo speciālistu profesionālās attīstības, viņu konkurētspējas darba tirgū attīstības veicināšanu, karjeras pašvadību, izglītības programmu pilnveidi vai jaunu programmu izstrādi saistībā ar profesiju standartiem tendencēm profesionālajā izglītībā un darba tirgū. Studenti gūst zināšanas, prasmes un kompetences pētnieciskajā darbībā, t.sk. teorētisko un empīrisko pētījumu metožu izmantošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: zina mūsdienu izglītības, t.sk. profesionālās izglītības, aktualitātes.
Prasmes: prot izvēlēties kursa darba tematu atbilstoši savām kompetencēm un pieredzei, izvērtējot dotā temata aktualitāti, prot izvirzīt mērķus un tos īstenot; prot formulēt galvenās zinātniskās kategorijas.
Kompetences: kursa darbā studenti spēj demonstrēt savu pedagoģisko meistarību, refleksijas ceļā izvērtēt savu pieredzi; spēj patstāvīgi izstrādāt un noformēt zinātniski pētniecisko darbu atbilstoši prasībām; spēj apliecināt savu mediju kompetenci nepieciešamās informācijas meklēšanā, analīzē, atlasē un izvērtēšanā, spēj lietot apgūtās zināšanas un prasmes praktiskā darbībā un tās pilnveidot.

Vērtēšana: kursa darba uzrakstīšana un aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba temata izvēle un apstiprināšana
2 Zinātniskā problēma un tās formulēšana
3 Kursa darba zinātniskā struktūras izveide un saskaņošana
4 Zinātnisko avotu apzināšana un izvēle atbilstoši kursa darba tematam
5 Zinātniskās terminoloģijas konsekventa ievērošana
6 Kursa darba plāna izstrāde un apspriešana, akcentējot profesionālās izglītības attīstības tendences
7 Kursa darba izklāsta loģiskums, zinātniskās valodas stila ievērošana
8 Citāti, citēšana un bibliogrāfiskās atsauces
9 Teorijas un praktiskā pētījuma saskaņošana
10 Empīriskā pētījuma dizains
11 Pētījuma metodes, to izvēles pamatojums
12 Faktu uzkrāšana par pētāmo problēmu
13 Iegūto datu apkopošana, analīze un interpretācija un secinājumu uzrakstīšana
14 Korekts darba noformējums datorrakstā
15 Prezentācijai izvirzīto prasību ievērošana
16 Kursa darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Norādītā termiņā kvalitatīvi izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti zina kursa darba prasības, lai varētu patstāvīgi izstrādāt kursa darba par paša izvēlētu tematu.
Studentiem ir pieejamas individuālās konsultācijas, t.sk. tiešsaites konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgo studiju visu prasību ievērošana, t.sk. kursa darba noformēšanā.
Savlaicīgi izstrādāts un 1 nedēļu pirms kursa darba aizstāvēšanas elektroniski nodots kursa darbs.
Sagatavota kursa darba prezentācija.
Publiski aizstāvēts kursa darbs.

Pamatliteratūra

1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU, 2006. 2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 3. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvie pētījumi. Rīga: RaKa, 2004. 4. Denzin N.K. Sociological Methods: A Sourcebook. Chicago: Aldine, 2006. 5. Cикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство. СП: Питер, 2005.

Papildliteratūra

1. Lieģeniece D. Ievads andragoģijā. Rīga: RaKa, 2002. 2. Ozola I. Grāmata pašizaugsmei. Rīga: RaKa, 2018. 68 lpp. 3. Pāvulēns J., Mārtinsone K., Mihailova S. Konsultatīvais atbalsts skolēniem. Rīga: Raka, 2018. 80 lpp. 4. Purēns V. Kā attīstīt kompetenci. Rīga: Raka, 2018. 280 lpp. 5. Rubene Z., Krūmiņa A., Vanaga I. Ievads mediju pedagoģijā. Rīga: RAKA, 2008. 6. Rutka L. Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Rīga: RaKa, 2012. 178 lpp. 7. Vedins I. Mācīšanas māksla. Rīga: Avots, 2011. 8. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. Москва: Питер, 2009.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Eiropas mūžizglītības vides izveidošana. Komisijas paziņojums. (2001). Brisele; COM 678. Ielādēts no http://www.tip.edu.lv/?f=opn&id=643
2. Journal of Science Education. ISSN 0124 - 5481
3. Laikraksts Izglītība un kultūra. Rīga: IZM. ISSN 1407- 4036
4. Rakstu krājumi "Rural Environment. Education. Personality" (2009 - līdz šim brīdim). ISSN 2255- 808X. Ielādēts no http://www.llu.lv/en/conference-rural-environment-education-personality.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Profesionālās izglītības skolotājs".