Kursa kods Peda1015

Kredītpunkti 1

Ievads pedagoģijas studijās I

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

author lekt.

Silvija Reihmane

Mg. paed.

Aizstātie kursi

Citi1014 [GCIT1014] Ievads studijās

Peda1012 [GPED1012] Ievads studijās

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt studentiem nepieciešamo priekšstatu un zināšanas par augstāko izglītību, studiju procesu un studiju vidi universitātē un fakultātē, palīdzot veiksmīgi uzsākt studijas, īpašu uzmanību pievēršot augstākās izglītības attīstībai pasaulē, Latvijā un LLU, studiju programmu attīstībai, studiju procesa organizācijai un studentu dzīves daudzveidībai, ievadīt studentus pedagoģijas studijās un profesionālā bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā”.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par augstākās izglītības un studiju būtību, līmeņiem un modeļiem; LLU, fakultātes un studiju programmas attīstības vēsturi; profesionālā bakalaura studiju programmas “Mājas vide izglītībā” saturu un sagaidāmajiem studiju rezultātiem.
• Prasmes: pielietot kursā iegūtās zināšanas veiksmīga studiju procesa nodrošināšanai.
• Kompetence: studiju procesa pamatprincipu novērtēšanā studiju uzsākšanā izvēlētajā studiju programmā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augstākās izglītības pamati, augstākā izglītība pasaulē, ES, Latvijā, LLU un TF, tās attīstības vēsture un tendences.
2 LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts (IMI).
3 Latvijas Lauksaimniecības universitātes tapšana, attīstība un studiju piedāvājums.
4 Skolotāju studiju programmas Latvijā un pasaulē.
5 Tehniskā fakultāte, tās attīstība un studiju piedāvājums
6 Skolotāju profesijas standarts Latvijā.
7 Studiju normatīvā bāze, Augstskolu likums, akreditācijas un licencēšanas noteikumi, izglītības valsts standarti u.c.
8 Profesionālā bakalaura studiju programma “Mājas vide izglītībā”.
9 LLU Fundamentālā bibliotēka, informācijas meklēšana bibliotēkā.
10 Informācijas atrašana LLU un TF mājas lapās, LLU informācijas sistēmā (IS).
11 Studiju vide fakultātē, studiju un pētniecības laboratorijas
12 Bibliogrāfijas atrašana IMI informācijas centra katalogā, LLU Fundamentālās bibliotēkas datu bāzēs.
13 LLU pētnieciskā darbība, Zinātniskās darbības likums, studentu iesaiste pētniecībā u.c. aktivitātēs
14 Patstāvīgo pētniecisko darbu noformēšanas prasības pedagoģijas studijās IMI.
15 Jelgavas vēsture, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs.
16 Studiju procesa aptauja studiju programmā “Mājas vide izglītībā”.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- pie TF dekāna profesora K. Vārtukapteiņa - apmeklētas septiņas nodarbības, sekmīgi izpildīti patstāvīgie darbi, ieskaitīta eseja par iespaidiem pirmajā semestrī
- pie studiju programmas direktores S. Reihmanes – apmeklētas astoņas nodarbības, sekmīgi izpildīti praktiskie uzdevumi. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Studiju ceļvedis. [tiešsaiste] [skatīts 02.02.2014] Pieejams: http://www.llu.lv/studiju-celvedis
2. Studiju nolikums. [tiešsaiste] [skatīts 02.02.2014] Pieejams: http://www.llu.lv/getfile.php?id=42210
3. Augstskolu likums [tiešsaiste]. [skatīts 02.02.2014] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
4. Latvijas Lauksaimniecības universitāte [tiešsaiste]. [skatīts 02.02.2014] Pieejams: http://www.llu.lv

Papildliteratūra

1. LLU Tehniskā fakultāte [tiešsaiste]. [skatīts 02.02.2014] Pieejams: http://www.tf.llu.lv/
2. LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūts. [skatīts 02.02.2014.] Pieejams: http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=36
3. LLU Tehniskā fakultāte. Sast. K.Vārtukapteinis. 12. pārstr. un papild. izd. Jelgava: LLU, 2013. 136 lpp. Pieejams arī tiešsaistē:
http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=26

Periodika un citi informācijas avoti

1. Izglītība un Kultūra: Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.