Kursa kods Peda1014

Kredītpunkti 1

Ievads pedagoģijas studijās II

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Kursa apstiprinājuma datums31.05.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof. (Emeritus)

Anita Aizsila

Dr. paed.

author viesdoc.

Vilnis Tomsons

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kursā studenti iegūst zināšanas, prasmes un refleksijas spējas par prasībām bakalaura darba izstrādāšanai, pētījumu ētiku, pētījuma problēmas identificēšanu un pamatjautājumu (zinātniskās struktūras) formulēšanu. Tām jānodrošina studenta zināšanas un prasmes (sadarbībā ar vadītāju un izmantojot konsultācijas) sākt pedagoģijas bakalaura darba izstrādāšanu līdztekus studiju kursa „Pedagoģisko pētījumu metodoloģija” studijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas: spēs identificēt un kritiski izvērtēt iespējamās pētījuma problēmas, spēs analizēt pētījuma pamatjautājumus to savstarpējai saskaņošanai, izpratīs un ievēros pedagoģijas bakalaura darba izstrādāšanas prasības un pētījumu ētikas būtiskākos aspektus sava bakalaura darba pētījumā;
• prasmes: pratīs patstāvīgi identificēt un formulēt bakalaura darba pētījuma problēmu, formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot pētījuma pamatjautājumus (pētījuma tematu, mērķi utt.);
• kompetence: sadarbībā ar bakalaura darba vadītāju, paralēli kursa „Pedagoģisko pētījumu metodoloģija” studijām, spēs uzsākt pedagoģijas bakalaura darba izstrādāšanu (atlasīt informācijas avotus teorētiskajam pētījumam, izvēlēties un kombinēt pētīšanas metodes).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kurss un tā sekmīgas studijas. 1 lekcija
2 Zinātniskie pētījumi. Vispārzinātniskās metodes. Bakalaura (Bc.) darbs. Pētījuma problēma un pamatjautājumi. 1 lekc.
3 Problēmas un pētījuma pamatjautājumu formulēšana bez priekšzināšanām. 1 praktiskā nodarbība (p.d.)
4 Iepriekšējo gadu Bc. darbu kritiska analīze. 1 p.d.
5 Iepriekšējo gadu Bc. darbu kritiska analīze. 1 p.d.
6 Pētniecība un radošums. Problēmu radošas risināšanas teorijas un metodes. 1 lekcija
7 Bc. darba iestrādes. Pētījuma problēma, tās saskatīšana un formulēšana 1 p.d.
8 Pētījuma pamatjautājumi, to formulēšana un saskaņošana. 1 p.d.
9 Pētījuma pamatjautājumi, to formulēšana un saskaņošana. 1 p.d.
10 Informācijas meklēšana Bc. darba pētījumam, tās izvērtēšana, atlase. Mūsdienu informācijas avoti. 1 lekcija
11 Kvantitatīvie un kvalitatīvie pētījumi. Pētīšanas metodes un to raksturojums. 1 lekcija
12 Kontroldarbs: Pētījuma pamatjautājumi. 1 p.d.
13 Pētīšanas metodes un to izvēle Bc. darba pētījumam. 1 p.d.
14 Komentāri par kontroldarba rezultātiem. Pētījumu ētika. Plaģiātisms. 1 lekc.
15 Paneļdiskusija ar Bc. darbu potenciālajiem vadītājiem. 1 p.d.
16 Apkopojums par semestrī padarīto. Jautājumi un atbildes. 1.p.d.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem abiem obligātajiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītam kontroldarbam. Gala novērtējums studiju kursā veidojas no kontroldarbā, patstāvīgajos darbos un par nodarbību apmeklējumu saņemto punktu skaita. Kopējais maksimāli iespējamais punktu skaits - 16 p., t.sk. kontroldarbā - 10 p., patstāvīgajos darbos - 4 p un nodarbību apmeklējums - 2 p. Noslēdzot kursa studijas, punktus summē un visus studentus ranžē pēc katra iegūto punktu summas. Ranžētajai rindai piekārto 10 ballu skalas vērtējumus. Kopā ar brīvās izvēles darbiem pārsniedzot 16 punktus, ir iespēja pretendēt vērtējumiem 9 (teicami) un 10 (izcili) desmit ballu skalā. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Tomsons V. Pedagoģisko pētījumu metodoloģija: mācību līdzeklis/ 1.daļa Pētījuma pamatjautājumi. Jelgava: LLU, 2009. 35 lpp
2. Pedagoģijas bakalaura darba izstrāde: metodiskie norādījumi studiju programmas „Mājas vide izglītībā” studentiem. S.Reihmanes red. Jelgava :LLU, 2013. 39 lpp.
3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība: mācību grāmata augstskolu izglītības un pedagoģijas profesionālo un akadēmisko studiju programmu studentiem. Rīga: LU, 2006., 261 lpp.
4. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 2008. 352 lpp.

Papildliteratūra

1. Lasmanis A. Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu plānošana un norise. Rīga: Mācību apgāds NT, 1999. 50 lpp.
2. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K.Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
3. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Skolotājs :pieredze, teorija, prakse. Rīga : RaKa, 2000.- ISSN 1407-1045.

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā" pilna un nepilna laika studijās.