Kursa kods Peda1013

Kredītpunkti 2

Pirmsskolas pedagoģija

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareNozaru pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda2023, Didaktika

Peda2027, Vispārīgā pedagoģija

Peda2051, Didaktika I

Psih2019, Vispārīgā psiholoģija

Kursa anotācija

Pirmsskolas izglītība ir sākotnējais izglītības posms, kuru īsteno ģimene vai ģimenē un pirmsskolas izglītības iestādē. Pirmsskolas izglītībā ar audzinātāju un vecāku palīdzību notiek bērna personības daudzpusīga attīstība, veselības stiprināšana, sagatavošana pamatizglītības ieguvei skolā. Pirmsskolas izglītības pedagoģiskais process pamatojas uz humānisma, uzskatāmības un pēctecības principiem. Programmas apguve virzīta uz bērna personības attīstības likumsakarību izzināšanu, attīstību un izglītošanu. Studijās tiek analizēts mācību un audzināšanas process.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprast un vērtēt pirmsskolas pedagoģijas svarīgākās problēmas. Teorētiskās zināšanas saistīt ar praktisko problēmu risināšanu – kontroldarbs.
Prasmes: prot iegūt un izmantot informāciju, kas nepieciešama pedagoģiskā procesā un organizēt darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem – praktiskie darbi, patstāvīgie mājas darbi.
Kompetences: apliecina spēju darbībā vadīt un uzņemties atbildību par izvirzīto pedagoģisko mērķu sasniegšanu - patstāvīgie mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pirmsskolas izglītības raksturojums, mērķi un uzdevumi. Pirmsskolas izglītības satura atbilstība bērna dabai un pasaules izzināšanas veidiem. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem. – 4h
2. Skolotājs – pirmsskolas vecuma bērnu pašapziņas sekmētājs. Bērncentrētas pedagoģiskās pieejas realizācija pirmsskolā. – 4h
3. Mūsdienīgas mācību metodes un mācīšanās stili pirmsskolā. Mācību un audzināšanas procesa organizācija pirmsskolā. – 4h
4. Ieskats pirmsskolas izglītības iestāžu rašanās un attīstības vēsturē. Izglītības alternatīvo teoriju būtība un to izmantošana mūsdienu pirmsskolas izglītībā. – 2h
5. Pirmsskolas vecuma bērna attīstības raksturojums. Bērna individuālo prasmju un radošās darbības attīstības aspektu analīze teorijā un praksē pirmsskolā. – 2h
6. Izziņas aktivitātes un domāšanas veicināšana pirmsskolā. Literārie darbi kā radošas darbības veicinātāji pirmsskolas vecumā. – 2h
7. Rotaļa kā vadošā darbība pirmsskolas vecumā. Rotaļlietas pirmsskolas vecuma bērna komunikatīvo prasmju sekmēšanai. Kustību un sižeta rotaļas. Didaktisko spēļu izmantošana mācību un audzināšanas procesā – 4h
8. Vērtībizglītība – nozīmīgs personības attīstības faktors. Ētisko vērtību veidošanās pirmsskolas vecumā. Uzvedības kultūras un attieksmes veidošanās jautājumi pirmsskolā. – 2h
9. Bērns mācību un audzināšanas vidē. Audzināšanas darba problēmu analīze pedagoģiskajā procesā pirmsskolā. – 2h
10. Mācību vide pirmsskolā. Mācību un audzināšanas procesa vienotība un individuālā pieeja. – 2h
Kontroldarbs
11. Sadarbības pilnveides nepieciešamība starp ģimeni, skolu un sabiedrību. – 2h
12. Skolotāja profesionālās kvalifikācijas pilnveides nepieciešamība. – 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Prasības ieskaites iegūšanai:
1.Apmeklētas 80% kontaktnodarbības.
2. Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs (balles).
3. Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi (iesk./neiesk.).
4. Iesniegti un aizstāvēti patstāvīgie mājas darbi (balles).
5. Aktīva līdzdalība grupu darbā, lomu spēlēs un diskusijās (iesk./neiesk.).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Sagatavot prezentāciju par mācību un audzināšanas jautājumiem pirmsskolas vecuma bērniem
2.Sagatavot 3 nodarbību vērojumu analīzi (pēc dotām interneta adresēm)
3. Izstrādāt konkrētas nodarbības metodiku.
4. Uzrakstīt atsauksmi par kādu pirmsskolas metodikas grāmatu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā ieskaite ar atzīmi 10 ballu skalā.
1. Teorētisko atziņu un metodikas atbilstība praktisko darbu un patstāvīgo mājas darbu izstrādē.
2.Prasme diskutēt, argumentēt, prezentēt.
3. Darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Pamatliteratūra

1.Bethere D. Pārejas posms pirmsskola – pamatskola. Rīga: RaKa, 2013. 150 lpp. 2. Bērna sasniegumu veicināšana pirmsskolā. Rīga: RaKa,2015. 227 lpp. 3. Ļesņičija R. Sporta nodarbības pirmsskolā. Rīga: RaKa,(2012). 342 lpp. 4. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem: MK noteikumi Nr.716 [tiešsaiste]. Pieņemts 21.11.2018. Stājas spēkā 01.09.2019. [Skatīts 21.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/30337 5. VISC. Metodiskie ieteikumi pirmsskolas mācību programmas īstenošanai [tiešsaiste]. 2016. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/met_iet_pirmsk_prog_ist.pdf

Papildliteratūra

1. Bērns kā vērtība: ģimenē un pirmsskolā. Sast. D. Dzintere. Rīga: Izglītības soļi, 2000. 87 lpp. 2. Bula-Biteniece I. Bērns un sports pirmsskolā. Rīga: RaKa, 2013. 179 lpp. 3. Ceļā uz skolu. Bērna sagatavošana pirmizglītības ieguvei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 271 lpp. 4. Grava J. Bērncentrētas pedagoģiskās pieejas īstenošana bērnu pašrealizācijai pirmsskolā. Promoc.darbs. Liepāja: LU, 2018. 5. VISC. Pirmskolas izglītības mācību satura programma. 2012. [tiešsaiste] [skatīts 21.01.2019.]. Pieejams: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1.Laikraksts “Izglītība un kultūra”. Rīga: Izglītība ISSSN 1407-4036 2.Ikmēneša e-žurnāls Pirmsskolā.”Pieejams www.skolasvards.lv

Piezīmes


-Profesionālā bakalaura studiju programma
Mājas vide izglītībā,
-1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Profesionālās izglītības skolotājs.
Apjoms 2 KP