Kursa kods Peda1004

Kredītpunkti 0.50

Ievads studijās

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareAugstskolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

Aizstātie kursi

Citi1014 [GCIT1014] Ievads studijās

Peda1015 [GPED1015] Ievads pedagoģijas studijās I

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt studentiem nepieciešamo priekšstatu un zināšanas par augstāko izglītību, studiju procesu un studiju vidi universitātē un fakultātē, palīdzot veiksmīgi uzsākt studijas, īpašu uzmanību pievēršot augstākās izglītības attīstībai pasaulē, Latvijā un LLU, studiju programmu attīstībai, studiju procesa organizācijai un studentu dzīves daudzveidībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par augstākās izglītības un studiju būtību, līmeņiem un modeļiem; LLU, fakultātes un studiju programmas attīstības vēsturi; studiju programmas saturu un sagaidāmajiem studiju rezultātiem. Prasmes pielietot kursā iegūtās zināšanas veiksmīga studiju procesa nodrošināšanai. Kompetence studiju procesa pamatprincipu novērtēšanā studiju uzsākšanā izvēlētajā studiju programmā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augstākās izglītības pamati, augstākā izglītība pasaulē, ES, Latvijā, LLU un TF, tās attīstības vēsture un tendences.
2
3 Latvijas Lauksaimniecības universitātes tapšana, attīstība un studiju piedāvājums.
4
5 Tehniskā fakultāte, tās attīstība un studiju piedāvājums
6
7 Studiju normatīvā bāze, Augstskolu likums, akreditācijas un licencēšanas noteikumi, izglītības valsts standarti u.c.
8
9 LLU Fundamentālā bibliotēka, informācijas meklēšana bibliotēkā.
10
11 Studiju vide fakultātē, studiju un pētniecības laboratorijas.
12
13 LLU pētnieciskā darbība, Zinātniskās darbības likums, studentu iesaiste pētniecībā u.c. aktivitātēs.
14
15 Jelgavas vēsture, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs.
16

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas septiņas nodarbības, ieskaitīti patstāvīgie darbi un eseja par iespaidiem studiju pirmajā semestrī.
Pārbaudes veids - ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Studiju ceļvedis [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/?mi=90
2. LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/getfile.php?id=21903
3. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
4. Latvijas Lauksaimniecības universitāte [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/

Papildliteratūra

1. LLU Tehniskā fakultāte [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes 70 gadi [kompaktdisks]. Jelgava: LLU, 2009. 432 lpp.
3. LLU Tehniskā fakultāte. Sast. K.Vārtukapteinis. 9. pārstr. un papild. izd. Jelgava: LLU, 2010. 116 lpp. Pieejams arī tiešsaistē:
http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=26

Periodika un citi informācijas avoti

Izglītība un Kultūra: Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu Lauksaimniecības enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Mājas vide izglītībā un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Tehniskais eksperts obligātajā daļā.