Kurs-Code PārZP044

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)240

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)240

Bestätigt am (Datum)26.02.2020

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Linda Medne

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bokums Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata. Rīga: Kamene, 2000. 141 lpp.
2. Gratone L. Cilvēkresursu stratēģija. Rīga:Jumava, 2004. 282.lpp.
3. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
Hoff K. G. Biznesa ekonomika. 3. izdevums. Rīga: DCS, 2019. 604 lpp.
4. Kotlers F. Mārketinga pamati. Tulk. no angļu val. Rīga : Jumava, 2006. 647 lpp.
5. Lībermanis G. Peļņa un konkurence. Rīga: Kamene, 2003. 229 lpp.
6. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. I. Millere, L. Medne, R. Riekstiņa-Dolģe u.c. Sastādījusi I. Millere. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.
7. Ruperte I. Uzņēmuma vadīšana: īsi par galveno teorijā un praksē. Rīga: Jumava, 2010. 197 lpp.
8. Rutherford D.G. Hotel management and operations. 3 rd ed. New York: John Wiley & Sons, cop. 2002. 536 p.

9. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Blija A., Īriste S., Zepa I. Higiēnas praktikums ēdināšanas uzņēmumiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 79 lpp. Ir LLU FB ~ 150 eks.
2. Bowie D., Buttle F. Hospitality marketing: an introduction. Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann, 2004. 350 p.
3. Understanding consumers of food products. Edited by L. Frewer, H. van Trijp. Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton [etc.]: CRC Press, 2007.671 p.
4. Klauss A. Kontrolings. A-Z skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Preses n., 2000. 255 lpp.
5. Kotlers F. Kotlers par mārketingu: kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā. Tulk. no angļu val. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 269 lpp.
6. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z. Tulk. angļu val. Rīga: Jumava, 2007. 204 lpp.
7. Marčenkova T. Higiēnas un sanitārijas pamatprincipi mazajos un pārtikas uzņēmumos. Rīga: Viesnīcu un restorānu mācību centrs, 2003. 136 lpp.
8. Vārna J. Ražošanas organizēšana. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 295 lpp.
9. Walker J. R. The restaurant: from concept to operation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 493 p.
10. Wood M. B. Essential guide to marketing planning. Harlow: Prentice Hall Financial Times, 2007. 268 p. Ir LLU FB 1 eks.
11. Consumer psychology of tourism, hospitality and leisure. Ed. by A.G. Woodside ... [et al.]. Wallingford, Oxon (UK); New York: CABI Publ., 2000. 387 p.
12. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 152 lpp.
13. Филипповский Е. Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. Москва: Финансы и статистика, 2005. 173 c. Ir LLU FB 1 eks.
14. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. (учебник для вузов). Пер. с англ. Москва: Юнити, 2002. 1063 c. Ir LLU FB 1 eks.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Pārtikas apriti, darba aizsardzību, darba tiesību reglamentējošie likumdošanas normatīvie akti.
Pieejams: www. likumi.lv.
2. PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrs.
Pieejams: http://www.pvd.gov.lv/lat/uznemumi/.
3. Lursoft datu bāze par LR uzņēmumu darbību.
Pieejams: http://www.lursoft.lv/lursoft_cenradis_abonentiem.html.
4. Viesnīcu standarta pamatprasības saskaņā ar LVS 200-1:2009.
Pieejams: http://www.hotel.lv/lv/sertifikacija/klasifikacijas-kriteriji/viesnicu_klasifi_kacija.html
http://www.lvra.lv/lv/sertifikacija/klasifikacijas-kriteriji-17868.html
5. Viesnīcu standarta pamatprasības saskaņā ar ES prasībām.
Pieejams: http://www.hotelstars.eu/en/
6. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija. Pieejams sākot no 1998. gada.

7. Гостиница и ресторан : бизнес и управление = Hotel & restaurant : business and management: журнал для профессионалов. Москва : Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (IH&RA). Pieejams sākot no 2005. gada.