Код курса PārZP044

Кредитные пункты 6

Общее количество часов240

Количество часов самостоятельной работы студента240

Дата утвеждения курса26.02.2020

Разработчик курса

author

Linda Medne

Учебная литературa

1. Bokums Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata. Rīga: Kamene, 2000. 141 lpp.
2. Gratone L. Cilvēkresursu stratēģija. Rīga:Jumava, 2004. 282.lpp.
3. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
Hoff K. G. Biznesa ekonomika. 3. izdevums. Rīga: DCS, 2019. 604 lpp.
4. Kotlers F. Mārketinga pamati. Tulk. no angļu val. Rīga : Jumava, 2006. 647 lpp.
5. Lībermanis G. Peļņa un konkurence. Rīga: Kamene, 2003. 229 lpp.
6. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. I. Millere, L. Medne, R. Riekstiņa-Dolģe u.c. Sastādījusi I. Millere. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.
7. Ruperte I. Uzņēmuma vadīšana: īsi par galveno teorijā un praksē. Rīga: Jumava, 2010. 197 lpp.
8. Rutherford D.G. Hotel management and operations. 3 rd ed. New York: John Wiley & Sons, cop. 2002. 536 p.

9. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.

Дополнительная литература

1. Blija A., Īriste S., Zepa I. Higiēnas praktikums ēdināšanas uzņēmumiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 79 lpp. Ir LLU FB ~ 150 eks.
2. Bowie D., Buttle F. Hospitality marketing: an introduction. Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann, 2004. 350 p.
3. Understanding consumers of food products. Edited by L. Frewer, H. van Trijp. Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton [etc.]: CRC Press, 2007.671 p.
4. Klauss A. Kontrolings. A-Z skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Preses n., 2000. 255 lpp.
5. Kotlers F. Kotlers par mārketingu: kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā. Tulk. no angļu val. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 269 lpp.
6. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z. Tulk. angļu val. Rīga: Jumava, 2007. 204 lpp.
7. Marčenkova T. Higiēnas un sanitārijas pamatprincipi mazajos un pārtikas uzņēmumos. Rīga: Viesnīcu un restorānu mācību centrs, 2003. 136 lpp.
8. Vārna J. Ražošanas organizēšana. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 295 lpp.
9. Walker J. R. The restaurant: from concept to operation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 493 p.
10. Wood M. B. Essential guide to marketing planning. Harlow: Prentice Hall Financial Times, 2007. 268 p. Ir LLU FB 1 eks.
11. Consumer psychology of tourism, hospitality and leisure. Ed. by A.G. Woodside ... [et al.]. Wallingford, Oxon (UK); New York: CABI Publ., 2000. 387 p.
12. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 152 lpp.
13. Филипповский Е. Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. Москва: Финансы и статистика, 2005. 173 c. Ir LLU FB 1 eks.
14. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. (учебник для вузов). Пер. с англ. Москва: Юнити, 2002. 1063 c. Ir LLU FB 1 eks.

Периодика и другие источники информации

1. Pārtikas apriti, darba aizsardzību, darba tiesību reglamentējošie likumdošanas normatīvie akti.
Pieejams: www. likumi.lv.
2. PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrs.
Pieejams: http://www.pvd.gov.lv/lat/uznemumi/.
3. Lursoft datu bāze par LR uzņēmumu darbību.
Pieejams: http://www.lursoft.lv/lursoft_cenradis_abonentiem.html.
4. Viesnīcu standarta pamatprasības saskaņā ar LVS 200-1:2009.
Pieejams: http://www.hotel.lv/lv/sertifikacija/klasifikacijas-kriteriji/viesnicu_klasifi_kacija.html
http://www.lvra.lv/lv/sertifikacija/klasifikacijas-kriteriji-17868.html
5. Viesnīcu standarta pamatprasības saskaņā ar ES prasībām.
Pieejams: http://www.hotelstars.eu/en/
6. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija. Pieejams sākot no 1998. gada.

7. Гостиница и ресторан : бизнес и управление = Hotel & restaurant : business and management: журнал для профессионалов. Москва : Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (IH&RA). Pieejams sākot no 2005. gada.