Kursa kods PārZP044

Kredītpunkti 6

Vadības prakse

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2020

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Linda Medne

Dr. oec.

Kursa anotācija

Prakses vietā (ēdināšanas uzņēmumā vai viesnīcā) students iepazīstas ar tā darbības specifiku, personāla, finanšu, kvalitātes vadības, darba organizācijas un mārketinga pamatprincipiem, apkopo iegūtos datus atbilstoši prakses programmai un veic to analīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc prakses apguves studentam būs:
 zināšanas – pārzin un pielieto profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās, ir izpratne par darba tiesiskām attiecībām, ieņēmumu un izmaksu veidošanās principiem, vispārējām higiēnas prasībām pārtikas apritē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ir zināšanas uzņēmuma darbības plānošanas un tirgus analīzes jautājumos, izpratne ar darba drošību un aizsardzību saistītos jautājumos; praktikantam lietošanas līmenī ir zināšanas saskarsmes pamatprincipu ievērošanā;
 prasmes – prot integrēt iegūtās zināšanas; pilnveido sociālās prasmes saskarsmē ar klientiem, prot organizēt viesu apkalpošanas procesu atbilstoši komersanta specifikai; izprot patērētāju uzvedību; prot organizēt savu darbu un strādāt komandā; izprot viesmīlības uzņēmuma darbības kopsakarības; prot izvēlēties un pielietot racionālas un efektīvas informācijas iegūšanas, sistematizēšanas metodes prakses uzņēmuma ekonomiskās darbības izvērtēšanai, prakse pārskata izstrādāšanai; orientējas viesnīcu un restorānu darbību reglamentējošo likumdošanas normatīvo aktu un profesionālo standartu prasībās; prot izstrādāt procedūru aprakstus, kvalitātes vadības sistēmas, personāla darba novērtēšanas sistēmas un citas uzņēmumā nepieciešamos dokumentus atbilstoši uzņēmumā veicamajām darbībām; prot noformēt lietišķos dokumentus atbilstoši lietvedības prasībām; prot aprēķināt produktu cenu.

 kompetences – spēj plānot un organizēt savu darbu, spēj strādāt komandā; spēj atklāt un analizēt aktuālas praktiskās problēmas, spēj veikt viesnīcas un restorānu izejvielu un produktu tirgus analīzi, noteikt tirgus attīstības tendences un to ietekmējošos faktorus; spēj analizēt un izvērtēt viesnīcu un restorānu tehnoloģisko procesu norisi un ekonomisko darbību; spēj izstrādāt procedūru aprakstus, kvalitātes vadības sistēmas un citas viesnīcu un restorānu darbībā nepieciešamās dokumentāciju paketes atbilstoši uzņēmumā veicamajām darbībām; spēj veikt informācijas vākšanu un izpēti, pamatojoties uz kuru formulē priekšlikumus prakses uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai; spēj nodrošināt pārskata izstrādi un tā prezentēšanu par prakses uzņēmuma darba procesa norisi, rezultātiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Vispārējas ziņas par uzņēmumu
1.1. Uzņēmuma nosaukums, adresse, dibināšanas laiks. Viesmīlības uzņēmuma nosaukums, adrese.
1.2. Uzņēmuma komercdarbības veids, pamatkapitāla lielums, īpašnieku un darbinieku skaits, nodokļu apjoms,
1.2. Uzņēmuma kapacitāte (ēdināšanas uzņēmumā - vietu skaits apmeklētāju zālē; viesu izmitināšanas mītnēs – numuru skaits)
1.3. Uzņēmuma struktūras, ražošanas un apkalpošanas procesa izvērtējums.
1.4. Uzņēmuma produktu piedāvājuma un pakalpojuma, t.sk. līmeņa, raksturojums.
1.5. Izejvielu un saražotās produkcijas (pakalpojumu) tirgus izvērtējums.
2.Personālvadība
2.1. Uzņēmuma darbinieku organizatoriskā struktūra, tās izvērtējums, atbilstība uzņēmuma funkcionālajām vajadzībām. Struktūrvienību savstarpējās sadarbības izvērtējums. Strādājošo skaita, strādājošo darba režīma izvērtējums.
2.2. Darbinieku atlases, pieņemšanas darbā un atlaišanas kārtības izvērtējums.
2.3. Amata aprakstu (īpaši uzņēmuma vadītāja) izvērtējums. Iekšējās kārtības noteikumu izvērtējums.
2.4. Instruktāžas un apmācību, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu izvērtējums. Mentorings. Darba aizsardzības un higiēnas prasību ievērošanas izvērtējums.
2.5. Personāla darba novērtējums uzņēmumā. Motivācija, atzinības un sodi.
2.6. Personālresursu attīstības plānošana uzņēmumā. Personālresursu stratēģija.

3. Uzņēmuma ekonomiskās darbības un tehnoloģisko procesu vadība
3.1. Uzņēmuma darbības (ekonomiskās, tehnoloģiskās u.c.) plānošana, izvērtējums (taktiskie un stratēģiskie plāni, plānošanas periodi, plānu īstenošanas rezultāti).
3.2. Uzņēmuma ekonomiskās darbības rādītāji, rezultāti (ražošanas potenciāls, apjomi un to dinamika; apgrozījuma rādītāji, darba ražīguma rādītāji, to analīze).
3.4. Finanšu vadība. Mainīgās un fiksētās izmaksas uzņēmumā. Ieņēmumu un izdevumu budžets, budžetēšanas periodi, plānotā un faktiskā salīdzināšana, izvērtēšana, pretpasākumi. Finanšu kontrole. Cenu ietekmes faktoru un uzņēmumā izmantoto cenu kalkulācijas metožu, cenu atlaižu politikas izvērtējums. Personāla izmaksu kalkulācija.
Datus analizēt balstoties uz Lursoft pieprasīto (maksas pakalpojums) uzņēmuma (komersanta) pēdējā gada bilanci!
3.5. Kvalitātes vadība. Uzņēmumā īstenoto kvalitātes vadības sistēmu raksturojums. Kvalitātes rokasgrāmata uzņēmumā. Pasākumi kvalitātes prasību izstrādāšanā, ieviešanā, kontrolē. Personāla loma standartu izstrādāšanā, ieviešanā. Aptaujas apmeklētāju viedokļa noskaidrošanai, datu analīze, pretpasākumi.
Atkarībā no prakses vietas veikt kvalitātes dokumentācijas analīzi:
 ēdināšanas uzņēmumos: paškontroles sistēmas dokumentācijas izvērtējums.
 viesu izmitināšanas mītnēs: atbilstības izvērtējums pēc Latvijas Valsts standarta vai Ziemeļvalstu un Baltijas klasifikācijas sistēmas, vai Hotelstars Union sistēmas standarta.
4. Mārketinga pasākumu komplekss uzņēmumā
4.1. Reklāmas veidu un budžeta izvērtējums uzņēmumā, tai skaitā izmantotie reklāmas līdzekļi interneta vidē. Reklāmas efektivitātes analīze – iespējas un pielietojuma intensitāte uzņēmumā.
4.2. Pārdošanas veicināšanas pasākumi, to efektivitātes izvērtējums uzņēmumā.
4.3. PR (public relations) jeb Sabiedrisko attīecību veidošana uzņēmumā.
4.4. Pielietotās tirgus pētījumu metodes uzņēmumā.
5.Sadarbība ar citiem uzņēmumiem un organizācijām
4.1.Līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem. Ārpakalpojumu pirkšanas izvērtējums uzņēmumā.
4.2. Sadarbība ar citām viesnīcām, tūrisma informācijas centriem, tūrisma aģentūrām, valsts un pašvaldību uzņēmumiem, izglītības iestādēm.
6. Individuālais uzdevums. Jāizstrādā viens no dotajiem individuālajiem uzdevumiem.

Individuālo uzdevumu saraksts:
 veikt viesu aptauju (izveidot viesu aptaujas anketu, veikt viesu aptauju, apkopot un izvērtēt datus, veikt datu matemātisko apstrādi);
 izveidot 3 amata aprakstus;
 izstrādāt kvalitātes vadības rokasgrāmatu struktūrvienībai;
 veikt 5 sapulču (pasākumu) protokolēšanu;
 piedalīties statistikas datu vākšanā, veikt statistikas datu apkopojumu, analīzi (tirgus izpētei, piegādātāju izvēlei u.tml.);
 izstrādāt personāla darba novērtējuma formu (vai plānu);
 izstrādāt tehnoloģisko dokumentāciju;

 veikt cenu kalkulāciju (pēc izmaksu metodes).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Pilnā apmērā apmeklēta prakse, atbilstoši prakses norīkojumam;
• Izpildīts parakse individuālais uzdevums;
• Iesniegts prakses vadītāja vērtējums;
• Iesniegta un aizstāvēta prakses atskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

 veikt viesu aptauju (izveidot viesu aptaujas anketu, veikt viesu aptauju, apkopot un izvērtēt datus, veikt datu matemātisko apstrādi);
 izveidot 3 amata aprakstus;
 izstrādāt kvalitātes vadības rokasgrāmatu struktūrvienībai;
 veikt 5 sapulču (pasākumu) protokolēšanu;
 piedalīties statistikas datu vākšanā, veikt statistikas datu apkopojumu, analīzi (tirgus izpētei, piegādātāju izvēlei u.tml.);
 izstrādāt personāla darba novērtējuma formu (vai plānu);
 izstrādāt tehnoloģisko dokumentāciju;
 veikt cenu kalkulāciju (pēc izmaksu metodes).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakse tiek ieskaitīta ja ir:
 izstrādāta prakses atskaite atbilstoši prasītajiem prakses programmas punktiem (veikta katra programmas punkta analīze);
 ir uzņēmuma vadītāja (prakses vadītāja uzņēmumā) izsniegtais prakses vērtējums;
 izstrādāts individuālais uzdevums (tiek veikts saskaņā ar uzņēmuma prakses vadītāja norādījumiem, ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku).
 prakse ir aizstāvēta un ir sniegtas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Pamatliteratūra

1. Bokums Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata. Rīga: Kamene, 2000. 141 lpp.
2. Gratone L. Cilvēkresursu stratēģija. Rīga:Jumava, 2004. 282.lpp.
3. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
Hoff K. G. Biznesa ekonomika. 3. izdevums. Rīga: DCS, 2019. 604 lpp.
4. Kotlers F. Mārketinga pamati. Tulk. no angļu val. Rīga : Jumava, 2006. 647 lpp.
5. Lībermanis G. Peļņa un konkurence. Rīga: Kamene, 2003. 229 lpp.
6. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. I. Millere, L. Medne, R. Riekstiņa-Dolģe u.c. Sastādījusi I. Millere. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.
7. Ruperte I. Uzņēmuma vadīšana: īsi par galveno teorijā un praksē. Rīga: Jumava, 2010. 197 lpp.
8. Rutherford D.G. Hotel management and operations. 3 rd ed. New York: John Wiley & Sons, cop. 2002. 536 p.

9. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.

Papildliteratūra

1. Blija A., Īriste S., Zepa I. Higiēnas praktikums ēdināšanas uzņēmumiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 79 lpp. Ir LLU FB ~ 150 eks.
2. Bowie D., Buttle F. Hospitality marketing: an introduction. Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann, 2004. 350 p.
3. Understanding consumers of food products. Edited by L. Frewer, H. van Trijp. Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton [etc.]: CRC Press, 2007.671 p.
4. Klauss A. Kontrolings. A-Z skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Preses n., 2000. 255 lpp.
5. Kotlers F. Kotlers par mārketingu: kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā. Tulk. no angļu val. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 269 lpp.
6. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z. Tulk. angļu val. Rīga: Jumava, 2007. 204 lpp.
7. Marčenkova T. Higiēnas un sanitārijas pamatprincipi mazajos un pārtikas uzņēmumos. Rīga: Viesnīcu un restorānu mācību centrs, 2003. 136 lpp.
8. Vārna J. Ražošanas organizēšana. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 295 lpp.
9. Walker J. R. The restaurant: from concept to operation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 493 p.
10. Wood M. B. Essential guide to marketing planning. Harlow: Prentice Hall Financial Times, 2007. 268 p. Ir LLU FB 1 eks.
11. Consumer psychology of tourism, hospitality and leisure. Ed. by A.G. Woodside ... [et al.]. Wallingford, Oxon (UK); New York: CABI Publ., 2000. 387 p.
12. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 152 lpp.
13. Филипповский Е. Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. Москва: Финансы и статистика, 2005. 173 c. Ir LLU FB 1 eks.
14. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. (учебник для вузов). Пер. с англ. Москва: Юнити, 2002. 1063 c. Ir LLU FB 1 eks.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Pārtikas apriti, darba aizsardzību, darba tiesību reglamentējošie likumdošanas normatīvie akti.
Pieejams: www. likumi.lv.
2. PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrs.
Pieejams: http://www.pvd.gov.lv/lat/uznemumi/.
3. Lursoft datu bāze par LR uzņēmumu darbību.
Pieejams: http://www.lursoft.lv/lursoft_cenradis_abonentiem.html.
4. Viesnīcu standarta pamatprasības saskaņā ar LVS 200-1:2009.
Pieejams: http://www.hotel.lv/lv/sertifikacija/klasifikacijas-kriteriji/viesnicu_klasifi_kacija.html
http://www.lvra.lv/lv/sertifikacija/klasifikacijas-kriteriji-17868.html
5. Viesnīcu standarta pamatprasības saskaņā ar ES prasībām.
Pieejams: http://www.hotelstars.eu/en/
6. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija. Pieejams sākot no 1998. gada.

7. Гостиница и ресторан : бизнес и управление = Hotel & restaurant : business and management: журнал для профессионалов. Москва : Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (IH&RA). Pieejams sākot no 2005. gada.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālajai bakalaura programmai Viesnīcu un ēdināšanas uzņēmējdarbība