Kursa kods PārZP043

Kredītpunkti 3

Inovācijas pārtikas uzņēmumā

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ1013, Likumdošana pārtikas nozarē

PārZ1015, Kvalitātes sistēmas

PārZ3074, Jaunu pārtikas produktu izstrāde I

Kursa anotācija

Studenti nostiprinā studiju procesā iegūtās zināšanas un iegūst praktiskas iemaņas jaunu pārtikas produktu ražošanā un kvalitātes nodrošināšanā. Prakses laikā studentiem ir iespēja iepazīties ar uzņēmumā esošo jaunu produktu izstrādes sistēmu un izprast tajā notiekošus posmus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
Specializētas zināšanas un kritiska izpratne par pārtikas uzņēmumā esošo jaunu produktu izstrādes sistēmu, tās struktūru un nozīmi uzņēmuma attīstībā. Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.
Prasmes strādāt jaunu pārtikas produktu izstrādes grupā, plānot, attīstīt un izstrādāt jaunus pārtikas produktus. Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.
Kompetence izprast un izvērtēt sistemātiskas jaunu produktu izstrādes sniegtās priekšrocības pārtikas ražošanas uzņēmumā un attīstībā. Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.

Kursa plāns

1.Vispārīgās ziņas par uzņēmumu; inovāciju izstrāde uzņēmumā, jaunu produkta izstrādes grupas darbību un nozīmi uzņēmuma attīstībai. Prakses pārskata sagatavošana
2.Inovāciju izstrādes plānošana, pilnveide, kvalitātes kontrole. Dokumentu izstrāde produktu ražošanai un realizācijai. Prakses pārskata sagatavošana
3.Jaunā produkta sagatavošana pārdošanai - iepakošana, dizains, izmaksu aprēķini, mārketinga aktivitātes Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Lai varētu kārtot akumulējošo ieskaiti, studentam:
•jāpiedalās praksē (100%),
•jāsaņem pozitīva atsauksme no prakses vadītāja;
•jāizstrādā un jāaizstāv prakses pārskats saskaņā ar izvirzītājam prasībām
Izieta instruktāža par darba drošību. Nokārtota sanitārā grāmatiņa.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam atbilstoši izvirzītājām prasībām jāsagatavo un jāaizstāv prakses pārskats.
Saturs:
1. Vispārīgās ziņas par uzņēmumu:
• uzņēmuma nosaukums, uzņēmējdarbības veids, atrašanas vieta, specializācija;
• inovāciju izstrāde uzņēmumā, jaunu produkta izstrādes grupas darbību un nozīmi uzņēmuma attīstībai;
• jaunākās tendences produktu attīstībā; jaunāko produktu (pēdējo 3 gadu laika izstrādāto) produktu raksturojums.
2. Jauna produktu ražošanas tehnoloģija:
• inovāciju izstrādes plānošana, pilnveide, kvalitātes kontrole. Dokumentu izstrāde produktu ražošanai un realizācijai;
• ražošanā izmantotās izejvielas, to iedalījums un īss raksturojums; jauno produktu ražošanas tehnoloģisko procesu secība un parametri; izmantotās iekārtas;
• gatavā produkcija, tās raksturojums, kontrolējamie rādītāji;
• sanitāri higiēniskās prasības uzņēmumā. Apkārtējās vides aizsardzības un darba drošības pasākumi.
3. Jauno produktu virzība tirgū: iepakošana, dizains, izmaksu aprēķini, mārketinga aktivitātes
4. Praktikanta secinājumi un priekšlikumi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no prakses pārskata vērtējuma.
Students ieskaiti par prakses pārskatu var iegūt, ja vismaz 70% no prakses pārskata ir iekļauti tajā un atbilstoši aprakstīts.

Pamatliteratūra

1. Uzņēmumā esošā pieejamā informācija par jaunu produktu izstrādi.
2. Mitra J. The business of innovation. 1st edition. Thousand Oaks, CA: SAGE Pub., 2017. ISBN 9781446210802.
3. Trott P. Innovation management and new product development. 6th edition. Harlow, England: Pearson, 2017. 635 p. ISBN 9781292133423

Papildliteratūra

The crisis of food brands: sustaining safe, innovative and competitive food supply. Edited by A. Lindgreen, M. K. Hingley, J. Vanhamme. Farnham, Surrey ;Burlington, VT: Gower, 2009. 352 p. Food and agricultural marketing.
Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste] [skatīts 05.12.2018.]. Pieejams: www.likumi.lv
European Union: Regulations, Directives and other acts [tiešsaiste] [skatīts 05.12.2018.]. Pieejams: https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en

Piezīmes

Obligāta prakse akadēmiskajā studiju programmā “Pārtikas kvalitāte un inovācijas” 6. semestrī