Kursa kods PārZP032

Kredītpunkti 8

Pārtikas kvalitātes vadība II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas produktu kvalitātes20/12/2016Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Solvita Kampuse

Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē

Piezīmes

Obligātā profesionālā prakse PTF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Pārtikas produktu tehnoloģijas".

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas un praktiskas iemaņas darbam noteiktā ražošanas iecirknī, apgūst ražoto produktu izejvielu pusfabrikātu un gatavās produkcijas kvalitātes tehnoķīmiskās un mikrobioloģiskās kontroles principus. Iepazīstas ar kvalitātes kontroles sistēmu uzņēmumā, ar gatavās produkcijas realizācijas principiem, uzņēmuma loģistikas sistēmu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti iegūs:
• zināšanas par kvalitātes vadības un loģistikas sistēmām konkrētā pārtikas uzņēmumā;
• prasmes spēt patstāvīgi veikt uzņēmumā uzticētos darba pienākumus, apkopot prakses laikā iegūto informāciju;
• kompetenci spēt analizēt un skaidrot kvalitātes vadības sistēmas un kritisko kontroles punktu izvēles nepeciešamību uzņēmumā, loģistikas sistēmas darbību.

Kursa plāns

1Vispārējas ziņas par uzņēmumu un tā ražoto produkciju.
2Izejvielu pusfabrikātu un gatavās produkcijas kvalitātes kontrole, kontroles periodiskums, nosakāmie rādītāji.
3Izejvielu sadales organizācija pa uzņēmuma iecirkņiem un nodaļām..
4Kvalitātes vadības sistēma. HACCP ieviešanas etapi uzņēmumā, tās uzraudzība.
5Darba organizācijas raksturojums uzņēmumā. Noliktavu saimniecības un krājumu veidošanas racionalitāte uzņēmumā.
6Gatavās produkcijas realizācijas veidi - vairumtirgotāji, aģenti, menedžeri, specializētie vairumtirgotāji.
7Transporta loģistikas un servisa līmeņa nodrošinājums uzņēmumā. Produkcijas tirgus raksturojums. Konkurence.
8Uzņēmuma ieņēmumi un izmaksas, peļņa un zaudējumi. Praktikanta secinājumi un priekšlikumi. Prakses atskaites noformēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izieta instruktāža par darba drošību. Nokārtota sanitārā grāmatiņa. Ieskaite. Pēc prakses nostrādāšanas jāuzraksta un jāaizstāv prakses atskaite.

Pamatliteratūra

1. Uzņēmumā esošā pieejamā informācija un dati par tehnoloģisko procesu, iekārtām un oficiālie finansu pārskati.