Kursa kods PārZP030

Kredītpunkti 8

Pētnieciskais darbs

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Veikt zinātniskos pētījumus un plānotajā periodā izstrādāt bakalaura darbu atbilstoši metodiskiem norādījumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc prakses studentam būs:
padziļinātas zināšanas un izpratne par konkrēto pārtikas produktu;
prasmes: formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot bakalaura darba pētījuma pamatjautājumus (pētījuma temata, mērķis, uzdevumi utt.); izvēlēties konkrētam pētījumam atbilstošas pētīšanas un datu apstrādes metodes, pamatojot to izvēli; interpretēt datu apstrādes rezultātus; formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus;
kompetence: sadarbībā ar darba vadītāju veikt bakalaura darba pētījumu; praktiski lietot citu pētījumu rezultātus.

Kursa plāns

1 Bakalaura darba tēmas izvēle, tās aktualitāte, nozīmīgums; mērķu un uzdevumu izstrāde.
2 Literatūrā esošās zinātniskās informācijas apkopojums.
3 Literatūrā esošās zinātniskās informācijas apkopojums.
4 Darbā veicamo analīžu metožu izvēle un raksturojums.
5 Eksperimentu veikšana.
6 Eksperimentu veikšana.
7 Pētījumos iegūto rezultātu apstrāde un interpretācija.
8 Pētījumos iegūto rezultātu apstrāde un interpretācija; secinājumu un priekšlikumu izstrāde.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izieta instruktāža par darba drošību. Nokārtota sanitārā grāmatiņa. Prakses laikā studenti sagatavo bakalaura darba melnrakstu un publiski to aizstāv. Pēc aizstāvēšanas saņem novērtējuma atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Ciproviča I., Kārkliņa D., Kampuse S., Kļava D., Markeviča L., Straumīte E. Ražošanas prakses nolikums. Jelgava: LLU, 2008. 24 lpp.
2. Ciproviča I., Dukaļska L., Kārkliņa D., Ozola L., Blija A., Kļava D., Skudra L., Galoburda R. Metodiskie norādījumi kursa darbu, diplomprojekta, bakalaura un zinātniskā darba izstrādei. Jelgava: LLU, 2004. 57 lpp.

Piezīmes

Obligāta pētnieciskā prakse PTF studentiem akadēmiskajā studiju programmā "Pārtikas zinības".