Kursa kods PārZP029

Kredītpunkti 3

Ievads pārtikas rūpniecībā

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa anotācija

Students iegūst praktiskās iemaņas par konkrēto pārtikas uzņēmuma darbību un ražoto pārtikas produktu sortimentu, tehnoloģiskajām iespējām un sanitārās higiēnas prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūst zināšanas un kritisku izpratni par konkrētās pārtikas nozares uzņēmuma ražošanas procesa organizāciju, tehnoloģisko procesu kvalitātes pārvaldību un sanitārās higiēnas prasībām – prakse uzņēmumā.
Prasmes spēt patstāvīgi veikt uzņēmumā uzticētos darba pienākumus, apkopot prakses laikā iegūto informāciju – prakse uzņēmumā, prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Kompetences prast skaidrot uzņēmumā notiekošos pārtikas produktu ražošanas procesus, kā arī novērtēt sanitārās higiēnas stāvokli uzņēmumā - prakses atskaites aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vispārīgās ziņas par uzņēmumu.
1.1. Uzņēmuma nosaukums, uzņēmējdarbības veids, atrašanās vieta, specializācija; Uzņēmuma struktūra, tai skaitā kvalitātes vadības nodaļa, laboratorija, R&D nodaļa, ražošanas nodaļa un citas – dot uzņēmuma pārvaldības shēmu.
1.2. Galvenā/-ās ražošanā izmatotā/-tās izejviela/-as, to iedalījums un īss raksturojums un to kvalitātes dokumentācija.
1.3. Ražotās produkcijas veidi, to īss raksturojums, galvenie kvalitātes rādītāji, pārdošanas vietas un apjoms.
2. Darba vietas raksturojums (students apkopo informāciju par ražošanas nodaļā realizētajiem procesiem, neraksturojot visu uzņēmuma ražošanas tehnoloģisko procesu kopumā).
2.1. Ražošanas procesa nosaukums un tā nozīme produkta ražošanas tehnoloģiskā procesa realizācijā;
2.2. Ražošanas procesa īss raksturojums – tehnoloģiskie parametri, izmantotās iekārtas;
3. Higiēnas prasības uzņēmumā un prasības darbiniekam. Iekārtu un telpu sanitārā apstrāde (tīrīšanas biežums, izmantotie līdzekļi, atbildīgā persona) uzņēmumā.

4. Praktikanta secinājumi un priekšlikumi par darba efektivitātes uzlabošanu darba vietā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses laikā studenti gatavo prakses pārskatu, atgriežoties no prakses, publiski to aizstāv. Pēc aizstāvēšanas saņem prakses novērtējumu - ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students saskaņā ar prakses programmu sagatavo prakses atskaiti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no prakses atskaites vērtējuma. Students ieskaiti par praksi var iegūt, ja vismaz 70% no prakses atskaitē nepieciešamās informācijas ir iekļauti un atbilstoši aprakstīti.

Pamatliteratūra

Kampuse S., Kļava D., Ķince T., Muižniece–Brasava S., Straumīte E., Zagorska J. Metodiskie norādījumi prakšu īstenošanai pārtikas tehnoloģijas fakultātē LLU. Jelgava, 2020. 24 lpp.

Papildliteratūra

Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Pamatprincipi un terminu vārdnīca: LVS EN ISO 9000:2015. Rīga, Latvijas Standarts, 2015, 51 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

www. dzirnavnieks.lv/
www.balticovo.lv
www.baltais.lv
www.preilusiers.lv/
www.lb.lv
www.orkla.lv
www.foodunion.lv/

Piezīmes

Obligāta profesionālā prakse otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika un akadēmiskās studiju programmas “Pārtikas kvalitāte un inovācijas” studentiem.