Kursa kods PārZP029

Kredītpunkti 3

Ievads pārtikas rūpniecībā

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Pārtikas zinātne (nav zn)11/10/2011Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Daiga Kunkulberga

Inženierzinātņu doktors

Piezīmes

Obligāta profesionālā prakse otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studentiem

Kursa anotācija

Students prakses laikā iegūst praktiskās iemaņas pārtikas produktu ražošanā un tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijā, iepazīstas ar pārtikas ražošanas uzņēmumu darbības specifiku un tehnoloģisko procesu norisi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par konkrētā pārtikas produkta ražošanai nepieciešamām izejvielām un to kvalitāti; par konkrētā pārtikas produkta ražošanas tehnoloģiju – prakses pārskata sagatavošana.
Prasmes spēt patstāvīgi veikt uzņēmumā uzticētos darba pienākumus, apkopot prakses laikā iegūto informāciju - prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.
Kompetence prast skaidrot uzņēmumā notiekošos pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskos procesus - prakses pārskata aizstāvēšana.

Kursa plāns

1 Vispārējas ziņas par uzņēmumu - uzņēmējdarbības veids, atrašanās vieta, ražošanas sortiments;
2 Praktikanta darba vietas raksturojums - ražošanas iecirknī realizētie procesi;
3 Iekārtu, telpu un personāla sanitāri higiēniskās prasības ražošanas uzņēmumā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izieta instruktāža par darba drošību. Prakses laikā studenti gatavo prakses pārskatu, atgriežoties no prakses publiski to aizstāv. Pēc aizstāvēšanas saņem prakses novērtējumu - ieskaite bez atzīmes.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students saskaņā ar prakses programmu sagatavo prakses pārskatu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no prakses pārskata vērtējuma.
Students ieskaiti par prakses pārskatu var iegūt, ja vismaz 70% no prakses pārskata ir iekļauti tajā un atbilstoši aprakstīti.

Pamatliteratūra

1. Ciproviča I., Kārkliņa D., Kampuse S., Kļava D., Markeviča L., Straumīte E. (2008) Ražošanas prakses nolikums. LLU, Jelgava, 24 lpp.
2. Dukaļska L., Galoburda R., Sturmoviča E., Rubenis O., Brēmers G. (2000) Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. LLU, PTF, Jelgava, 524 lpp.