Kursa kods PārZP028

Kredītpunkti 3

Pārtikas iekārtas

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I

Kursa anotācija

Students prakses laikā iegūst praktiskās iemaņas pārtikas produktu ražošanā un tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijā, iepazīstas ar pārtikas ražošanas uzņēmumu darbības specifiku un tehnoloģisko procesu norisi. Studenti nostiprina studiju procesā iegūtās teorētiskās zināšanas. Iepazīstas ar uzņēmumā esošajām iekārtām, to uzbūvi un darbības principiem, izprot tajās notiekošos procesus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
zināšanas un izpratne par konkrētā pārtikas produkta ražošanas tehnoloģisko shēmu un procesa nodrošināšanai nepieciešamu tehnoloģisko iekārtu uzbūvi un darbības principiem – prakses pārskata sagatavošana.
prasmes: analizēt ražošanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu tehnoloģiskos uzdevumus un darbības principu. Prasmes spēt patstāvīgi veikt uzņēmumā uzticētos darba pienākumus, apkopot prakses laikā iegūto informāciju - prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.
kompetences: prast atrast pārtikas produktu ražošanas tehnoloģisko etapu nodrošināšanai atbilstošās tehnoloģiskās iekārtas. - prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vispārīgās ziņās par uzņēmumu; uzņēmumā izmantoto izejvielu raksturojums un to kvalitātes pārbaude.
2 Produktu ražošanas tehnoloģiskās shēmas; ražošanas iecirkni pielietoto iekārtu raksturojums.
3 Gatavas produkcijas raksturojums; sanitārās apstrādes organizācija uzņēmumā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izieta instruktāža par darba drošību. Prakses laikā studenti gatavo prakses pārskatu, atgriežoties no prakses publiski to aizstāv. Pēc aizstāvēšanas saņem prakses novērtējumu - ieskaite bez atzīmes.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students saskaņā ar prakses programmu sagatavo prakses pārskatu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no prakses pārskata vērtējuma.
Students ieskaiti par prakses pārskatu var iegūt, ja vismaz 70% no prakses pārskata ir iekļauti tajā un atbilstoši aprakstīti.

Pamatliteratūra

1. Ciproviča I., Kārkliņa D., Kampuse S., Kļava D., Markeviča L., Straumīte E. Ražošanas prakses nolikums. LLU, Jelgava, 2008. 24 lpp.
2. Dukaļska L., Galoburda R., Sturmoviča E., Rubenis O., Brēmers G. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. LLU, PTF, Jelgava, 2000. 524 lpp.

Piezīmes

Obligāta profesionālā prakse otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studijās 4. semestrī.