Kursa kods PārZ6022

Kredītpunkti 3

Sensorā un patērētāju zinātne

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits38

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ4014, Pārtikas sensorā novērtēšana

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz informāciju pa sensorās un patērētāju zinātnes veidošanās vēsturi, sensorās novērtēšanas izmantošanu zinātnē un ražošanā, pielietošanu produktu kvalitātes kontrolē un zinātniski pētnieciskā darbā; iepazīstina ar patērētāju zinātnes metodēm, to lietošanu, patērētāju testu organizēšanu, vērtētāju izvēli, eksperimentu plānošanu un datu analīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Teorētiskas zināšanas par sensorās novērtēšanas metožu izmantošanu patērētāju vēlmju noskaidrošanai, sensorās novērtēšanas nozīmi un jaunākajām tendencēm tirgus izpētē, patērētāju testu organizēšana un iegūto datu matemātiskās apstrādes metodes, interpretācija, sensoro spēju novērtēšana – lekcijas un kontroldarbs.
Praktiskas zināšanas par pārtikas produktu ražošanā izmantojamo sensoro metožu piemērotību patērētāju viedokļa noskaidrošanai, iegūto datu interpretāciju, kā arī prasmes vērtētāju sensoro spēju novērtēšanā – laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs.
Kompetences spēt izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas, patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt ar patērētāju viedokli sensorajā novērtēšanā – laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lekcija (2 h) – Studiju kursa struktūra. Sensorās un patērētāju zinātnes ieguldījums pārtikas produktu attīstībā. Sensorajā novērtēšanā izmantotie maņu orgāni un to nozīme iegūtajos rezultātos.
2 Laboratorijas darbs (3 h) – Sensoro spēju noteikšanas testi (smaržu, garšas, struktūras, jutīguma slieksnis pamatgaršām un produktiem). Iegūto datu analīze un interpretācija.
3 Lekcija (3 h) – Starptautiskie un dažādu valstu standarti sensorajā novērtēšanā. Sensorās vērtēšanas organizēšanas pamatprincipi (metodes izvēle, vērtētāju atlase, vērtēšanas vieta u.c.). Sensorās metodes produktu raksturojuma izstrādāšanai. Sensorās norādes un to izstrādes pamatprincipi.
4 Laboratorijas darbs (5 h) – Dažādu sensoro metožu izmantošana produktu sensorajai novērtēšanai (līnijskala, hedoniskā skala, CATA, RATA, Just about Right, Mapping/Napping u.c.). Iegūto rezultātu statistiska izvērtēšana, analīze un interpretācija.
5 Laboratorijas darbs (3 h) – Patērētāju metodes produktu izvērtēšanai.
6 Lekcija (3 h) – Datu matemātiskā apstrādes metodes (Excel, SPSS u.c.), speciālās sensorās novērtēšanas sistēmas (FIZZ, SIMS, Compusense u.c.).
7 Laboratorijas darbs (3 h) – Sensorajā novērtēšanā iegūto datu matemātiskā apstrāde un interpretācija.
8 Patstāvīgais darbs (24 h).
9 Patstāvīgā darba prezentācija (2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas sekojoši:
• jāapmeklē vismaz 80% no lekcijām (20%);
• jānostrādā laboratorijas darbi un jāanalizē iegūtie rezultāti (25%);
• jāizstrādā un jāprezentē patstāvīgais darbs (40%);
• sekmīgi jāuzraksta kontroldarbs (15%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – patērētāju metožu (skalu metodes, hedoniskā skala, CATA, JAR, Mapping, Laika intensitātes u. c.) izmantošana produktu kvalitātes novērtēšanai; vērtēšanas organizēšana, vērtētāju atlase, vērtēšanas metodika, iegūto rezultātu apstrāde, analīze un interpretācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi veidojas kā vidējā aritmētiskā no kontroldarba un patstāvīgo darbu prezentācijas. Kontroldarbs ir sekmīgi uzrakstīts, ja vismaz 50% sniegto atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Hoyer W. D. Maclnnis D. J. Consumer behavoir, 4th Edition, Boston: Houghton Mifflin, 2007.
2. Baran R. J. Customer relationship management: The foundation of contemporary marketing strategy / Baran R.J., Galka R. J.. Second edition. New York, London: Routledge/Taylor & Francis Group, 2017.
3. Moskowitz H. R., Porretta S., Silcher M. Concept researh in food product design and development, Iowa : Blackwell Publishing, 2005.
4. Moskowitz, Howard R. Sensory and consumer research in food product design and development / Howard R. Mailgaard, Morten C., Carr, Thomas B., Civille, Gail Vance Sensory Evaluation Techniques, 4th Edition, CRC Press, Taylor&Francis Group, 2006.

Papildliteratūra

1. Strautniece E. Pārtikas produktu sensorā novērtēšana, LLU, PTF, Jelgava, 2004.
2. Bilgin M. H. Consumer behavior, organizational strategy and financial economics: Proceedings of the 21st Eurasia Business and Economics Society Conference. 1st edition. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2018.
3. Stone, H., Sidel J.L. Sensory evaluation practices, Third Edition, USA: Elsiver Academic Press, 2004
4. Ebster C. Store design and visual merchandising: Creating store space that encourages buying / Ebster C. and Garaus M. New York, NY: Business Expert Press, 2011.

Periodika un citi informācijas avoti

Food Quality and Preference
Food Research International
Food Chemistry
Current Opinion in Food Science

Piezīmes

Obligātais kurss akadēmiskās maģistra studiju programmas „Pārtikas zinātne” maģistrantiem