Kursa kods PārZ6010

Kredītpunkti 2

Pārtikas piedevas

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Vete5009, Pārtikas tehnoloģija

Kursa anotācija

Studiju kursā „Pārtikas piedevas ” maģistranti gūst zināšanas par pārtikas piedevu lietošanas mērķiem un funkcijām pārtikas produktos, to lietošanu reglamentējošiem noteikumiem un starptautisko piedevu numerācijas sistēmu. Iepazīstas ar galvenajām piedevu grupām, biežāk lietotām vielām, to izcelsmi un novērtējumu. Apgūst piedevu lietošanas priekšrocības un iespējamā riska izvērtēšanas principus. Līdzās pamatjautājumiem, maģistranti patstāvīgi apgūst pārtikas piedevu pielietojumu kādā pārtikas nozarē un analizē atsevišķu pārtikas piedevu grupu ietekmi uz produktu kvalitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguvē maģistranti iegūst:
• zināšanas par pārtikas piedevu funkcijām un pielietojumu pārtikas produktu ražošanā, to aizstāšanas iespējām;
• prasmes - izpratne par piedevu darbību produktos, to efektivitāti ietekmējošajiem faktoriem;
• kompetence pārtikas piedevu darbības izvērtējumā, uz zināšanām balstīts viedoklis par pārtikas piedevu lietošanu produktu ražošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kursa struktūra. Pārtikas piedevu lietošanas mērķi, funkcijas un funkcionālās grupas [L].
2 Pārtikas piedevu lietošanu reglamentējošā likumdošana, to analīze [L, sem.].
3 Pārtikas piedevu lietošanas priekšrocības un iespējamais risks [L].
4 Ar pārtikas piedevu lietošanu saistītie apzīmējumi, starptautiskā piedevu numerācija [L].
5 Konservanti, to izvērtējums. Biežāk lietoto konservantu raksturojums [L].
6 Pārtikas piedevas produktu garšas īpašību pilnveidei: garšas pastiprinātāji, saldinātāji, skābuma regulētāji [L, sem.].
7 Saldinātāju pielietojums cukura aizstāšanai, ieguvumi un nepieciešamie tehnoloģiskie risinājumi [L, sem.].
8 Pārtikas piedevas produktu ārējā izskata pilnveidei [L].
9 Krāsvielas, to salīdzinājums. Sintētisko krāsvielu drošības izvērtējums [L].
10 Pārtikas piedevas produktu reoloģisko īpašību uzlabošanai [L].
11 Pārtikas piedevas produktu reoloģisko īpašību uzlabošanai [Sem.].
12 Emulgātori, emulģēšanas funkcijas skaidrojums. Emulgātoru lietošanas piemēri [L].
13 Cietes, celulozes atvasinājumi, jūras aļģes un mikroorganismu producētie polisaharīdi - stabilizētāju izejvielas [L].
14 Pārtikas piedevas tehnoloģisko procesu vadīšanai. Fosfātu funkcijas pārtikas produktos [L].
15 Tehnoloģiskie risinājumi pārtikas piedevu aizstāšanai [L].
16 Ieskaites darbs. Kopsavilkums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā maģistranti raksta kolokviju par dažādām ar pārtikas piedevām saistītām tēmām un izstrādā patstāvīgo darbu, analizējot pārtikas piedevas noteiktos pārtikas produktos, ņemot par pamatu JECFA un EFSA atzinumus. Noslēguma ieskaites vērtējums veidojas no uzrakstītā kolokvija un izstrādātā patstāvīgā darba vērtējuma. 1.kursa 2.semestrī. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Ozola L. Pārtikas piedevas. Rīga: NEO, 2003. 112 lpp.
2. Food Additives. Ed. by A.Branen, P.Davidson, S.Salminen, J Thorgate. 2nd ed., rev. and expanded. New York, Basel: Marcel Decker, 2002. 938 p.
3. Sweeteners. Leatherhead: Leatherhead Publishing ; Oxford : Blackwell Publishing, 2007. 304 p.
4. Jākobsone I., Kreicbergs V. Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 128 lpp.

Papildliteratūra

1. Food Colorants. Chemical and Functional Properties. Edited by C.Socaciu. Boca Raton : CRC Press, 2008. 633 p.
2. Natural food colourants: Science and technology. Edited by G.Lauro, F.Francis. New York; Marcel Dekker, Inc., 2000. 336 p.
3. Stetems B. Zini, ko tu pērc. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 376 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. PVD mājas lapā (www.pvd.gov.lv) aktuālā informācija
2. EFSA mājas lapā (www.efsa.europa.eu) aktuālā informācija
3. JECFA mājas lapā (http://www.who.int/foodsafety/chem/jecfa/en/) aktuālā informācija

Piezīmes

Obligātais kurss VMF profesionālās maģistra studiju programmas "Pārtikas higiēna" pilna laika studijās.