Kursa kods PārZ6009

Kredītpunkti 2

Ģenētiski modificētā pārtika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas produktu kvalitātes3224817/02/2015Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daina Kārkliņa

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

Vete6018, Pārtikas tehnoloģija

Papildliteratūra

1. CRC Press/Taylor & Francis e-grāmatas(Pieejama LLU tīklā) http://marc.crcnetbase.com 2. Ģenētiski modificēti organismi, kas maina pasauli. Ž. Ē. Seralini. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2014. 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

AGORA - žurnāli lauksaimniecībā un saskarnozarēs (pārtikas zinātne, vides zinātne, mežkopība, augkopība, augsnes zinātne u.c.)

Piezīmes

Obligātais kurss Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmai “Pārtikas higiēna”, 3. semestrī.

Kursa anotācija

Studiju kursā maģistranti iepazīstas ar modernās biotehnoloģijas metožu pielietojumu un atbilstošo likumdošanu pārtikas ražošanā, kas satur ģenētiski modificētus organismus un to atpazīstamību

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina svarīgākos terminus un likumdošanu par ĢMO un to pielietošanu jaunās pārtikas ražošanā,
1.kontroldarbs Svarīgākie termini ģenētiskajā modifikācijā, pārtikas produkti ar ĢMO, to rašanās.
Spēj analizēt un diskutēt par jauno pārtiku ar ĢMO un to atpazīšanas iespējas.
1.seminārs Iepazīšanās ar Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātnisko
institūtu "BIOR" darbību saistībā ar ĢMO , tās izmantošana kvalitatīvu pārtikas produktu ieguvei
2.seminārs Mikroorganismu ģenētiskā modifikācija, tās izmantošana kvalitatīvu pārtikas produktu ieguvei.
3.seminārs Pārtikas produkti, kura ražošanā ir izmantota ģenētiskā modifikācija, to iegūšanas metodes un patērētāja vērtējums.
Spēj izvērtēt ģenētiski modificēto pārtiku, izteikt savas domas par to un tās ietekmi uz vidi un sabiedrību.
1.Patstāvīgais darbs Informācijas avotu analīze par pārtikas produktu, kura ražošanā ir izmantota ģenētiskā modifikācija, metodes to izgatavošanai un patērētāja vērtējums.

Kursa plāns

1. Ģenētiski modificētās pārtikas definīcija un raksturojums. ES un Latvijas valsts likumdošana attiecībā uz ģenētiski modificētu pārtiku. Ģenētiski modificētās pārtikas nekaitīguma aspekti citu valstu likumdošanas aktos. (2h lekcija)
2. Patērētāja attieksme un viedoklis par ģenētiski modificētu pārtiku. Morālie un ētiskie aspekti. (2h lekcija)
3. 1.seminārs Iepazīšanās ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR" darbību saistībā ar ĢMO – (8h).
4. Iespējamās izmaiņas pārtikā pielietojamos enzīmos, lietojot modernās biotehnoloģijas metodes. Himozīms, tā ieguve lietojot ģenētiski modificētus mikroorganismus. Proteīnu ieguve, lietojot ģenētiski modificētus fermentus (2h lekcija)
5. Augsta oleīnskābes satura sojas eļļa, ķīmiskais sastāvs un tehnoloģiskais ražošanas process (1h lekcija)
6. Raugs, to izmantošana pārtikā. Alus raudzēšana ar ģenētiski izmainītiem alus raugiem. Rauga transformēšanas metodes. Ģenētiski modificētu alus raugu priekšrocības un trūkumi.
7. Maizes raugs ar paaugstinātu trehalozes sastāvu. Ģenētiski modificēto raugu tehnoloģiskās īpašības (4h lekcija).
8. Pienskābes baktēriju ieraugi, to ģenētiskā (1h lekcija).
9. 2.seminārs Mikroorganismu ģenētiskā modifikācija, tās izmantošana kvalitatīvu pārtikas produktu ieguvei. (4h).
10. Pārtikas produkti, gatavoti no kartupeļiem, graudaugiem, sojas un tomātiem ar ģenētiski izmainītu struktūru.
11. 3.seminārs Pārtikas produkti, kura ražošanā ir izmantota ģenētiskā modifikācija, to iegūšanas metodes un patērētāja vērtējums. (4h)
12. 1.kontroldarbs Svarīgākie termini ģenētiskajā modifikācijā, pārtikas produkti ar ĢMO, to rašanās.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklēti semināri, sekmīgi uzrakstīts patstāvīgais darbs un aizstāvēts ar atzīmi, kā arī sekmīgi jānokārto tests

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs ir informācijas avotu analīze, rakstveida darbs par kādu pārtikas produkta ar ģenētisko modifikāciju, izgatavošanas metodēm, kura mērķis ir padziļināt teorētiskās zināšanas par ĢMP. (Apjoms 10 – 15 lpp., iesniedz elektroniskā veidā)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semināru, kontroldarba un patstāvīgā darba kumulatīvā vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Kārkliņa D., Muižnieks I. Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 4.-46. lpp. 2. ĢMO – mīti un fakti. Rīga: Biedrība Zemes draugi, 2010. 26 lpp. 3. Food biotechnology [elektroniskais resurss] Edited by K. Shetty ... [et al.]. 2nd ed. New York: CRC Press/Taylor & Francis, 2006. 982 p. E-grāmata (Pieejama LLU tīklā) http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781420027976 Ir LLU FB 1 eks