Kursa kods PārZ6007

Kredītpunkti 2

Kvalitātes sistēmas pārtikas apritē

Kursa papildus materiāli PārZ6007_Kvalit_sist_part_aprite.pdf

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums10.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Anita Blija

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ3002, Piens, tā pārstrāde I

PārZ3003, Gaļa, tās pārstrāde I

PārZ3015, Graudi, to pārstrāde I

PārZ3018, Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I

PārZ3072, Zivis, to pārstrāde

PārZ4003, Piens, tā pārstrāde II

PārZ4005, Gaļa, tās pārstrāde II

PārZ4006, Graudi, to pārstrāde II

PārZ4015, Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II

PārZ4055, Pārtikas kvalitātes vadīšana

VadZ3057, Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā

Kursa anotācija

Studenti apgūst kvalitātes vadības pamatlicēju izstrādātās filozofijas un programmas, kā arī teorētiskos un praktiskos pamatjautājumi kvalitātes sistēmu ieviešanai un vadīšanai pārtikas rūpniecības uzņēmumā. Iegūst zināšanas par integrētām un specifiskām kvalitātes sistēmām pārtikas uzņēmumā. Darba vides risku identifikācijai pārtikas pārstrādes uzņēmumā izmanto OHSAS standarta prasības. Klienta prasībām atbilstoša produkta ražošanas nodrošinājumam izmanto Kvalitātes mājas veidošanas etapus. Apgūst FMEA kvalitātes vadības instrumentus un kvalitātes izmaksu analīzes metodoloģiju. Iegūst zināšanas par TACCP un VACCP principu pielietojumu iespējamo draudu novērtējumā pārtikas ražošanas uzņēmumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par kvalitātes vadības teorijām un integrētām kvalitātes vadības sistēmām - kontroldarbs.
Pārzina kvalitātes filozofijas un programmas klientu prasībām atbilstošu pārtikas produktu ražošanas kontrolei un vadībai – kontroldarbs.
Spēj parādīt zinātnisku pieeju un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus izstrādājot kvalitātes izmaksu programmas – praktiskie/semināra darbi
Spēj novērtēt iespējamos draudus un veikt darba vides risku identifikāciju pārtikas pārstrādes uzņēmumā – praktiskie/semināra darbi.
Kompetence spēt iegūtas teorētiskas zināšanas un praktiskās prasmes izmantot efektīvas kvalitātes vadības stratēģijas realizēšanai uzņēmumā kvalitātes prasībām atbilstošu pārtikas produktu ražošanas nodrošināšanai - patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kvalitātes filozofija (1h lekcija). 2. Pārtikas kvalitātes shēmas (2h lekcija, 2h semināra darbs). 3. Pārtikas produktu kvalitātes vadības modeļi (2h lekcija). 4. FMEA modelis (1h lekcija, 2h praktiskie darbi). 5. Kvalitātes māja (1h lekcija, 2h semināra darbs). 6. Pārtikas uzņēmums kā vienota kvalitātes vadības sistēma (1h lekcija). 7. Darba vides risku identifikācijai pārtikas pārstrādes uzņēmumā (1h lekcija, 2h praktiskie darbi). 8. Integrētās kvalitātes vadības sistēmas (1h lekcija, 2h semināra darbs). 9. Kvalitāte izmaksu programma (2h lekcija, 2h praktiskie darbi). 10. TACCP sistēma (2h lekcija, 2h praktiskie darbi). 11. VACCP sistēma (2h lekcija, 2h semināra darbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa gala vērtējums sastāv no:
ieskaites, kuru veido kontroldarbs par studiju kursā apgūto teorētisko vielu (25%);
ieskaitītiem 2 kontroldarbiem (25%);
ieskaitītiem praktiskiem darbiem un semināriem (25%);
izstrādātam un prezentētam patstāvīgam darbam (25%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs. Pārtikas kvalitātes vadības stratēģijas izstrāde (iesniedz elektroniskā veidā). Studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites kontroldarba un studiju kursa kontroldarbu, praktisko, semināru un patstāvīgā darbu akumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai ieskaites kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi.

Pamatliteratūra

Vasconcellos, J.A. (2004) Quality Assurance for the Food Industry: A Practical Approach, Boca Raton, FL, CRC Press, 421 p.
Theuvsen, L. (ed.) (2007) Quality Management in Food Chains, Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 509 p.
Schmidt, R. H. (2003) Food safety handbook, Hoboken, New Jersey, 850 p.
Blija, A. (2007) Pārtikas un uztura kvalitāte un drošums. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 104 lpp
Carol A. Wallace, William H. Sperber, Sara E. Mortimore (2011) Food safety for the 21st century : managing HACCP and food safety throughout the global supply chain. Chichester, Wiley-Blackwell, 328 p.

Papildliteratūra

Ioannis, S.A. (2009) HACCP and ISO 22000: Application to Foods of Animal Origin, Chichester, U.K., Ames, Iowa, Wiley-Blackwell, 549 p.
Luning, P.A., Devlieghere, F. and R. Verhé (eds.) (2007) Safety in the Agri-food Chain, Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 684 p.
Food safety risk analysis :a guide for national food safety authorities / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. Rome: FAO :WHO, 2006, 102 p.
J. Luis Guasch (2007) Quality systems and standards for a competitive edge. Washington, D.C., World Bank, 289 p.
Ian Shaw (2013) Food safety: the science of keeping food safe. Chichester, West Sussex, UK; Ames, Iowa, Wiley-Blackwell, 428 p.

Periodika un citi informācijas avoti

-

Piezīmes

Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma Pārtikas zinātne, profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma Pārtikas higiēna, 6.studiju kursa līmenis