Kursa kods PārZ5031

Kredītpunkti 5

Inovācijas pārtikas sistēmā

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits42

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits140

Kursa apstiprinājuma datums14.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

author asoc. prof.

Dace Kļava

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ekon5152, Pētījumu metodes

VadZ5090, Agro-biznesa plānošana un investīciju projektu novērtēšana

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz paplašinātas zināšanas par jaunu, inovatīvu produktu attīstību pārtikas ražošanas nozarē. Studiju kursā iekļauti jaunākie zinātniskie un profesionālie pārtikas ražošanas nozares starpdisciplinārie jautājumi par ideju ģenerēšanā izmantojamām radošām metodēm, produkta prototipēšanas un attīstības process pārtikas ražošanā. Inovāciju komercializēšanu un intelektuālās tiesību aizsardzību. Kursa apguve ļauj atklāt jaunu produktu izstrādes koncepcijas un attīstības perspektīvas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
Izprot un zina Jaunu produktu attīstības procesu pārtikas ražošanas nozarē. Seminārs
Zināšanas par jaunu produktu vadības procesu kopējā uzņēmējdarbībā. Patstāvīgais darbs
Zināšanas par ekonomisko atbalstu un intelektuālo tiesību aizsardzību ES kopējā zonā. Mājas darbs
Izprot jauna produkta lomu uzņēmuma attīstībā. Seminārs
Prasmes:
Spēj organizēt un argumentēti diskutēt par jaunu produktu attīstības un komercializācijas procesu. Seminārs
Spēj patstāvīgi izstrādāt jauna produkta attīstības pētniecisko plānu un diskutēt par plānošanas jautājumiem. Praktiskais darbs
Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu jaunu produktu izstrādes un komercializācijas procesa plānošanā. Praktiskais darbs
Demonstrēt kritiskās domāšanas prasmes inovāciju izstrādes procesā. Seminārs
Kompetences:
Spēj patstāvīgi izstrādāt inovāciju attīstības plānu pārtikas ražošanas nozarē. Praktiskais darbs.
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt likumsakarības jaunu produktu attīstības procesā. Noslēguma darbs
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt problēmas plānošanas un kontrolinga jomā. Noslēguma darbs
Spēj pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildus analīzi un sniegt risinājumus. Noslēguma darba prezentācija.
Spēj izprast un rast risinājumu jaunu produktu attīstībai pārtikas ražošanas nozarē. Noslēguma darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija. Inovācija, inovācijas veidi to atšķirības. Inovācijas Eiropas un pasaules kontekstā. Jaunu produktu attīstība un nozīme uzņēmējdarbībā un tās attīstībā. Praktiskais darbs. Jaunākās attīstības tendences pārtikas nozarē un iespējas jaunu produktu izstrādē. Seminārs. Attīstības tendences pārtikas nozarē un inovāciju attīstībā.
2. Lekcija. Jaunu produktu attīstība zinātniski pētnieciskos centros un to nozīme nozares attīstībā. Eiropas Savienības atbalsta sistēma inovāciju attīstībā. Zināšanu un tehnoloģiju pārnese sadarbības modelī zinātne – ražošana vai ražošana – zinātne.
3. Lekcija. Intelektuālā īpašuma aizsardzība un mehānisms to īstenošanai Latvijas un starptautiskā vidē. Intelektuālā īpašuma tiesību veidi; aizsargāšanas metodes. Praktiskais darbs. Intelektuālā īpašuma aizsardzības pieteikuma vienkāršota sagatavošana. Seminārs Diskusija par intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi inovāciju izstrādē.
4. Lekcija. Jaunu produktu attīstības process pārtikas ražošanas uzņēmumā. Inovācijas produkta dzīves ciklā un to nozīme uzņēmumu attīstībā. Jaunu produktu stratēģiskā un konceptuālā modelēšana uzņēmumā.
5. Lekcija. Jaunu produktu attīstības process – Ideja, prototips, attīstība pārdošana. Radošās domāšanas metodes un to izmantošana jaunu produktu izstrādē. Konceptuālās pieejas īstenošana jaunu produktu izstrādē. Praktiskais darbs. Kontekstu kartes izmantošana un produkta attīstības plāna izstrādē. Mājas darbs. SVID analīze jaunā produkta koncepta izvērtēšanai.
6. Seminārs. Jaunā produkta koncepcijas prezentācija un diskusija.
Lekcija. Ideju ģenerēšanas metodes un izmantošana ideju radīšanā. Ideju izvērtēšana un atlase. Praktiskais darbs. Ideju ģenerēšanas metožu izmantošana ideju radīšanā. Ideju analīze un atlase. Mājas darbs. Jaunā produkta arhitektūra un dizaina izstrāde.
7. Seminārs. Prezentācija un diskusija par jaunā produkta arhitektūru un dizainu, atbilstoši pārtikas nozares aktualitātēm.
Lekcija. Atšķirīgu tehniku izmantošana prototipu izveidē. Pamatprincipi pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskajos procesos. Jaunu produktu izstrādes prototipu pārbaudes veidi. Produkta pilnveide līdz pilotproduktam. Praktiskais darbs. Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģisko procesu izvēle un piemērotības noteikšana. Prototipu pārbaude un rezultātu apkopošana un analīze.
8. Lekcija. Produktu attīstības posms. Jaunā produkta ražošanas tehnoloģisko procesu pilnveide un kvalitātes pārvaldība no prototipa līdz pilotproduktam. Praktiskais darbs. Kvalitātes pārvaldības vienkāršota dokumentēšana izmantojot, izmantojot ražošanas tehnoloģisko shēmu.
9. Lekcija. Tirgus un ekonomiskie aspekti jaunu produktu izstrādē. Jaunu produktu īstenošanas finansiālais atbalsts. Praktiskais darbs. Atbalsta pieteikuma izvēle un veidlapu sagatavošana.
10. Lekcija. Jaunu produktu komercializācijas posms. Preces pārdošanas stratēģija. Praktiskais darbs. Produkta lietotāja identificēšana un profila izstrāde. Preču pārdošanas veicināšanas pasākumu plānošana un pamatojums. Mājas darbs. Preces pārdošanas aktivitāšu plāna izstrāde.
Seminārs. Mārketinga aktivitāšu efektivitātes izvērtējums.
11. Lekcija. Jaunā produkta attītības SVID analīze. Risku apzināšana un izvērtēšana. Kritikas izmantošana produkta pilnveidei. Mājas darbs. Jaunā produkta SVID analīze un ieteikumi pilnveidošanai. Seminārs. Diskusija par jaunā produkta uzlabošanu.
12. Seminārs. Noslēguma darbs – Atbalsta pieteikuma prezentācija, jaunā produkta izstrādei un ieviešanai ražošanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa pārbaudījums – eksāmens. Lai kārtotu eksāmenu, studentam:
• Jāizstrādā un klātienē nodarbību laikā jāprezentē 4 mājas darbi par par jaunā produkta izstrādes progresu.
• Jāpiedalās patstāvīgajos un grupas darbos un semināros.
• Jāizpilda un jāiesniedz noslēguma darbs (projekta pieteikuma izstrāde).
Eksāmena dienā klātienē jāprezentē patstāvīgi izstrādātais projekta pieteikums, jaunas produkta izstrādei.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā studentiem jāsagatavo 4 ziņojumi (Mājas darbi) par jaunā produkta izstrādes progresu, jāizvēlas un jāsagatavo atbalsta projekta pieteikuma uzmetums. Izstrādātos darbus studenti iesniedz elektroniskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgo darbu un dalību semināros novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas skalu no izcili līdz gandrīz apmierinoši.
Nodarbību neapmeklēšanas gadījumu, jāiesniedz izstrādātie ziņojumi (mājas darbi) un individuāli jāaizstāv. Atsevišķos gadījumos docētājs var piemērot papildu ziņojumu sagatavošanu par neapmeklēto nodarbību. Studiju kursa eksāmena atzīme ir atkarīga no patstāvīgo un grupas darbu, semināru un noslēguma darba (projekta pieteikuma izstrāde un tās prezentēšana) akumulatīvā vērtējuma - to aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā iegūtajām atzīmēm.

Pamatliteratūra

1. Tidd J., Bessant J., Pavitt K. Managing innovation: integrating technological, market and organizational change. Chichester, United Kingdom: John Wiley & Sons, 2001. 388 p.
2. Von Stamm B. Managing innovation, design and creativity. 2nd ed. Chichester, UK ;Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2008. 572 p. ISBN 9780470510667 (pbk)
3. R&D management in the knowledge era: challenges of emerging technologies. T. Daim ed. Cham: Springer, 2019. 624 p. Innovation, Technology, and Knowledge Management, ISBN 9783030154080
4. Lorenzo O., Kawalek P., Wharton L. Entrepreneurship, innovation and technology: a guide to core models and tools. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2018. 116 p. Routledge focus. ISBN 9781138497610
5. Fuller. G.W. New Food Product Development, CRC Press, 2011. 508 p. FRANC&TAYLOR datu bāzes grāmatas.

Papildliteratūra

1. Handbook of research on innovation and entrepreneurship. Edited by D. B. Audretsch ... [et al.]. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar; 2011. 510 p. ISBN 9781848440876 (hbk.)
2. Bessant J., Goller I. Creativity for innovation management. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2017. 332 p. ISBN 9781138641303
3. Innovative Food Processing Technologies: extraction, separation, component modification, and process intensification< Edited by K. Knoerzer, P. Juliano, G. Smithers. Duxford: Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, 2016. 481 p. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition; 302. ISBN 9780081002940.
4. Novel food processing [elektroniskais resurss]: effects on rheological and functional properties. Edited by J. Ahmed ... [et al.]. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2010. 510 p. ISBN 9781420071221 E-grāmata. Pieejama LLU tīklā Taylor & Francis Group CRC Press e-grāmata. Pieejams: https://www.taylorfrancis.com/books/9780429149993

Periodika un citi informācijas avoti

1. Innovative Food Science and Emerging Technologies. ISSN: 1466-8564
2. Trends in Food Science & Technology. ISSN: 0924-2244
3. Marketing & Innovation Magazine https://issuu.com/eurest/docs/2016_marketing_magazine_eurest
4. Food Innovation https://www.yumpu.com/es/document/view/59239802/food-innovation-1

Piezīmes

Ierobežotas izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmas „Agri-food Business Management” “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” pilna laika studijās.