Kursa kods PārZ5027

Kredītpunkti 2

Pārtikas produktu nekaitīgums II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas produktu kvalitātes3226617/09/2014Ķīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Baiba Ozola

Bioloģijas doktors

Papildliteratūra

1. Kļaviņš M. Vides piesārņojums un tā iedarbība. LU Akadēmiskais apgāds. Rīga, 2012. 199 lpp.
2. Kļaviņš M., Prikšāne A. Ekotoksikoloģija. Rīga: Roskilde, 1995. 125 lpp.
3. Ozola L. Pārtikas piedevas. Rīga: SIA „Mācību apgāds”, 2003. 111 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food and Chemical Toxicology. ISSN: 0278 - 6915
2. Toxicology and Enviromental Health Sciences. ISSN: 2005 - 9752
3. Toxicology. ISSN: 0300 - 483X

Piezīmes

Obligātais kurss PTF maģistrantūras studiju programmas "Pārtikas zinātne" pilna laika studentiem.

Kursa anotācija

Studiju kurss "Pārtikas produktu nekaitīgums II" iepazīstina un dod iespēju apgūt zināšanas par toksisko vielu iedarbības bioķīmiskiem pamatiem; toksiskuma novērtēšanu; dabīgām toksiskām vielām pārtikas produktu izejvielās; pārtikas produktu izejvielu piesārņojumu ar dažādām organiskas un neorganiskas izcelsmes kaitīgām vielām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas. Studenti spēj parādīt padziļinātas zināšanas par pārtikas produktu nekaitīguma jaunākajiem atklājumiem, klasificēt pārtikas produktos un to izejvielās esošās toksiskās vielas un definēt radušās toksikoloģiskās problēmas.
• Prasmes. Pētnieciskai darbībai spēj patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas par pārtikas produktu izejvielās un pārtikas produktos esošām organiskām un neorganiskām toksiskām vielām. Spēj argumentēti diskutēt par nepieciešamiem tehnoloģiskiem uzlabojumiem pārtikas produktu ražošanā un uzglabāšanā, lai samazinātu patērētāju saindēšanās riskus.
• Kompetence. Studiju kursā iegūtās zināšanas ļauj studentiem patstāvīgi formulēt un krtitiski analizēt sarežģītas toksikoloģiskas problēmas, dot ieguldījumu jaunu pārtikas produktos esošu toksisku vielu noteikšanas metožu izstrādāšanā, kā arī izprast ekotoksikoloģijas jautājumu nozīmīgumu.

Kursa plāns

1 Pārtikas produktu nekaitīguma priekšmets, jēdzieni, definīcijas
2 Toksisko vielu iedarbības bioķīmiskie pamati
3 Toksisko vielu pārvērtības bioloģiskos organismos.Toksisko vielu iedarbība uz dažādiem orgāniem
4 Pārtikas produktu piesārņojumu analīzē biežāk lietotās instrumentālās metodes
5 Pārtikas produktu izejvielās esošās dabiskās toksiskās vielas
6 Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži.Benzopirēni
7 Dioksīni.Polihlorbifenili
8 N-Nitrozosavienojumi
9 Pesticīdi
10 Ārstnieciskie līdzekļi
11 Toksikoloģiski nozīmīgākie metāli
12 Toksikoloģiski nozīmīgākie nemetāli
13 Pārtikas produktu iepakojuma toksikoloģiskās problēmas
14 Studentu referātu prezentācijas
15 Studentu referātu prezentācijas
16 Studentu referātu prezentācijas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavoti un prezentēti referāti par toksikoloģiskām problēmām maģistra darbā; nokārtota ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Ozola B. Pārtikas toksikoloģija. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2007. 78 lpp.
2. Timbrell J. Introduction to Toxicology. London: Taylor&Francis, 2002. 215 p. Ir LLU FB 1 eks.
3. Deshpande S.S. Handbook of Food Toxicology. NY, Base: lMarcel Dekker, Inc., 2002. 903 p.
4. Baltess V. Pārtikas ķīmija. Rīga: LU,1998. 478 lpp.