Kursa kods PārZ5027

Kredītpunkti 2

Pārtikas produktu nekaitīgums II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas produktu kvalitātes3226617/09/2014Ķīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Baiba Ozola

Bioloģijas doktors

Papildliteratūra

1. Kļaviņš M. Vides piesārņojums un tā iedarbība. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2012, 199 lpp.
2. Kļaviņš M., Prikšāne A. Ekotoksikoloģija. Rīga, Roskilde, 1995, 125 lpp.
3. Matiseks R., Šnēpels F.M., Šteinere G. Pārtikas analītiskā ķīmija. Rīga, LU, 1998, 456 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food and Chemical Toxicology. ISSN: 0278-6915
2. Toxicology and Enviromental Health Sciences. ISSN: 2005-9752
3. Toxicology. ISSN: 0300-483X

Piezīmes

PTF Pārtikas zinības, maģistri, 2. semestris (PL)

Kursa anotācija

Studiju kurss Pārtikas produktu nekaitīgums II iepazīstina un dod iespēju apgūt zināšanas par toksisko vielu iedarbības bioķīmiskiem pamatiem; toksiskuma novērtēšanu; dabīgām toksiskām vielām pārtikas produktu izejvielās; pārtikas produktu izejvielu piesārņojumu ar dažādām organiskām un neorganiskām izcelsmes kaitīgām vielām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Studenti spēj parādīt padziļinātas zināšanas par pārtikas toksikoloģijas jaunākajiem atklājumiem, klasificēt pārtikas produktos un to izejvielās esošās toksiskās vielas un definēt radušās toksikoloģiskās problēmas.
• Pētnieciskai darbībai spēj patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas par pārtikas produktu izejvielās un pārtikas produktos esošām organiskām un neorganiskām toksiskām vielām. Spēj argumentēti diskutēt par nepieciešamiem tehnoloģiskiem uzlabojumiem pārtikas produktu ražošanā un uzglabāšanai, lai samazinātu patērētāju saindēšanās riskus.
• Studiju kursā iegūtās zināšanas ļauj studentiem patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas toksikoloģiskas problēmas, dot ieguldījumu jaunu pārtikas produktos esošu toksisku vielu noteikšanas metožu izstrādāšanā, kā arī izprast ekotoksikoloģijas jautājumu nozīmīgumu (patstāvīgi sagatavoti referāti un to prezentācijas)

Kursa plāns

1. Pārtikas produktu nekaitīguma jēdziens, definīcijas.
2. Toksisko vielu iedarbības bioķīmiskie pamati.
3. Toksisko vielu pārvērtības bioloģiskajos organismos. Toksisko vielu iedarbība uz dažādiem orgāniem.
4. Pārtikas produktu piesārņojuma analīzē biežāk lietotās instrumentālās metodes.
5. Pārtikas produktu izejvielās esošās dabiskās toksiskās vielas.
6. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži. Benzopirēni.
7. Dioksīni. Polihlorētie bifenili.
8. N-nitrozosavienojumi.
9. Pesticīdi.
10. Ārstniecības līdzekļi.
11. Toksikoloģiski nozīmīgākie metāli.
12. Toksikoloģiski nozīmīgākie nemetāli.
13. Pārtikas produktu iepakojuma toksikoloģiskās problēmas.
14. Studentu referātu prezentācijas.
15. Studentu referātu prezentācijas.
16. Studentu referātu prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavoti un prezentēti referāti par toksikoloģiskām problēmām maģistra darbā, nokārtota ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izvēlas iespējamu toksikoloģisku problēmu saistībā ar maģistra darba izvēlēto tēmu un sagatavo par to referātu un prezentāciju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti saņem studenti, kuri norādītajā laikā iesnieguši referātu, sagatavojuši un snieguši par to prezentāciju.

Pamatliteratūra

1. Ozola B. Pārtikas toksikoloģija. Mācību līdzeklis, Jelgava, 2007, 78 lpp.
2. Timbrell J. Introduction to Toxicology. Taylor&Francis, London, 2002, 215 p.
3. Takayuki Shibamoto, Leonard Bjeldanes. Introduction to Food Toxicology, Elsevier, 2012, 213 p.
4. Ashish Sachan, Suzanne Hendrich. Food Toxicology. Current Advances and Future Challenges, CRS Press, 2017, 460 p.
5. Debasis Bagchi, Anand Swaroop. Food Toxicology, Taylor&Francis Group, LLC, 2017, 552 p.